Pomaly sa blížime ku koncu nášho projektu Profesijný rozvoj učiteľov prostredníctvom spolupráce v prospech kariérového vzdelávania všetkých žiakov v rámci programu Erasmus+, č. 2021-1-SK01-KA210-SCH-000031349. Máme za sebou zaujímavú cestu spolupráce s vybranými školami v Českej republike a na Slovensku, ktorej cieľom bolo rozvíjať kvalitu kariérovej výchovy všetkých žiakov.

V prvej fáze spolupráce sme zmapovali, ako vyzerá kariérové ​​vzdelávanie na jednotlivých školách. Hovorili sme s učiteľmi a kariérovými poradcami, vedením školy a na školách, kde to bolo možné, sme zisťovali mieru kariérového rozvoja žiakov. Pýtali sme sa tiež na spokojnosť s podporou kariérového rozvoja žiakov zo strany učiteľov a ďalších aktérov v škole. Na základe toho sme sa my, metodičky zo ZKPRK a učitelia na jednotlivých školách dohodli na cieli a pláne našej spolupráce a  obsahu metodickej podpory pre učiteľov. Každá škola postupovala jedinečným spôsobom podľa potrieb žiakov a kapacity tímu učiteľov angažovaných v projekte. Jedna časť škôl realizovala kariérové ​​vzdelávanie v rámci bežných vyučovacích hodín, druhá časť organizovala projektové dni. A niektoré školy si naplánovali obe možnosti. V poslednej fáze sme spoločne realizovali akcie pre ďalšie školy z regiónu. Cieľom bolo prezentovať im našu spoluprácu, jej hodnotenie a reflexie.

Slovenské školy sa so svojimi aktivitami v projekte zapojili do Národnej ceny kariérového poradenstva 2022 organizovanej každoročne slovenským Centrom Euroguidance. Porotu oslovili inšpiratívne spôsoby začlenenia kariérovej výchovy do vyučovacích predmetov a tak si ZŠ Korňa a ZŠ Zákopčie ocenenie z NCKP odniesli. Ich prezentácia projektu a realizovanej kariérovej výchovy oslovila tiež účastníkov pridruženej konferencie a Cena publika tak putovala do rúk našich dvoch spolupracujúcich škôl. Toto dôležité ocenenie ukazuje, že skúsenosti s kvalitne realizovanou kariérovou výchovou na školách majú v komunite kariérových poradcov odozvu a náš projekt môže prostredníctvom výstupov prispieť k rozvoju kariérovej výchovy nielen v aktuálne zapojených školách.

V súčasnej chvíli pripravujeme teda výstupy, ktoré zhodnotia a reflektujú našu prácu a skúsenosti tak, aby mohli byť inšpiráciou aj pre ďalšie školy a kariérových poradcov. Popíšu znalosti, ktoré sme sa počas projektu naučili, a zručnosti, ktoré si rozvinuli žiaci a učitelia na školách, rovnako však i metodičky a lektorky projektového tímu. Výstupy budú voľne na stiahnutie od apríla 2023 na webe ZKPRK.