O dynamike nielen európskeho, ale aj slovenského diania v oblasti kariérového poradenstva sa mohli presvedčiť účastníci konferencie „IKT a gamifikácia: budúcnosť kariérového poradenstva“, ktorá sa konala v Bratislave 16. júna 2017. Konferenciu organizovala firma BKS Úspech v spolupráci s partnermi projektu Job Labyrinth a vystupovali na nej odborníci európskeho významu z oblasti využitia IKT nástrojov v kariérovom poradenstve.

Gamigikácia je relatívne novým pojmom, ktorý sa dnes uplatňuje vo viacerých oblastiach spojených s riadením a rozvojom ľudských zdrojov (napr. pri e-learningu). O čo teda ide? Ide o využitie rôznych mechanizmov z prostredia počítačových hier (napríklad zbieranie bodov, odznakov, súťaženie, získavanie trofejí a pod.) v kontexte, ktorý za normálnych okolností prvky „hrania“ neobsahuje. V čom spočíva atraktivita takéhoto prístupu? Gamifikácia umožňuje zmeniť rutinné a nezaujímavé úlohy na motivujúce a zábavné zážitky. Cieľom projektu JobLab je využiť prvky gamifikácie pri poskytovaní poradenských a informačných služieb mladým ľuďom prostredníctvom online poradenskej hry. Na konferencii partneri projektu predstavili prvú verziu tejto „vážnej hry“ (serious game), ktorej cieľom je pritiahnuť do systému celoživotného poradenstva a vzdelávania mladých NEETov a poskytnúť im platformu pre získavanie informácií o sebe a o svete práce zážitkovou formou. Momentálne je prístupný prvý level, kde má klient možnosť vybrať si svojho avatara (postavičku) a naviguje po bludisku, v ktorom zbiera informácie o rôznych možnostiach využitia záruk pre mladých v jeho domovskej krajine.

Tugba Cansali predstavuje prvú verziu poradenskej hry Job Labyrinth

Na konferencii vystúpili tiež kolegovia z Francúzskej federácie centier bilancie kompetencií (CIBC), ktorí predstavili súčasné skúsenosti a výzvy týkajúce sa využitia IKT v poskytovaní kariérového poradenstva. „Pri využití digitálnych technológií je možné voliť medzi dvoma princípmi: prvým je prístup samoobslužného systému e-guidance, kde je klientovi v digitálnom priestore ponúknutý vejár nástrojov, z ktorého si môže vybrať. Efektivita tohto plne automatizovaného prístupu je ale veľmi pochybná. My sme sa rozhodli hľadať spôsob, ako využiť možnosti IKT pre posilnenie poradenského vzťahu“, povedal na konferencii Schany Taix, delegát Francúzskej federácie centier bilancie kompetencií. „Na online platformách, ktoré momentálne pri bilancii kompetencii využívame, má poradca možnosť klientovi v jeho osobnom profile sprístupňovať aktivity, nástroje a informačné materiály, ktoré zodpovedajú jeho individuálnej situácii – takéto využívanie umožňuje zmysluplne vypĺňať čas medzi individuálnymi stretnutiami a na ktoré potom klient prichádza lepšie pripravený. Poradca má tak priestor namiesto riešenia rôznych aktivít a testov venovať sa tomu, čo je v procese naozaj dôležité: byť sprievodcom na klientovej ceste a prostredníkom zmysluplných informácií,“ dodal Gérald Maury, profesor psychológie práce na univerzite v Bordeau.

Konferencie “IKT a gamifikácia: budúcnosť kariérového poradenstva?” sa zúčastnilo približne 70 odborníkov zo siedmich európskych krajín.

Živá diskusia za okrúhlym stolom na záver konferencie potvrdila vhodnosť zvolenej problematiky. Digitalizácia predstavuje veľkú výzvu pre svet práce a kariérového poradenstvo nie je výnimkou. Hoci počítač v dohľadnej dobe profesiu kariérového poradcu nenahradí, IKT môžu pomôcť zvýšiť dostupnosť poradenstva a dostať ho k novým cieľovým skupinám. Ako zmysluplne integrovať prezenčnú, distančnú, individuálnu a skupinovú formu v kariérovom poradenstve? Ako na to s využitím reálnej, digitálnej, synchrónnej a asynchrónnej komunikácie pre čo najefektívnejší poradenský proces? Ktoré nástroje kariérového poradenstva je možné digitalizovať a do akej podoby? Kto by mal investovať do vývoja takýchto platforiem a akým spôsobom zosúladiť ich dostupnosť s finančnou udržateľnosťou? Odpoveď na mnohé otázky ešte len hľadáme, ale konferencia „IKT a gamifikácie: budúcnosť kariérového poradenstva?“ bola zmysluplným príspevkom do diskusie.