This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Vychádzajúc zo Štatútu neziskovej organizácie a v rámci zabezpečenia všeobecne prospešných služieb sa v § 5 ods. 2.1 bude organizácia zameriavať na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry, presnejšie v 2.1.8 profesijné a kariérové poradenstvo. Okrem uvedeného aj na jeho podporu bude realizovať (ako je uvedené v Štatúte v časti 2.1.3). edičnú a publikačnú činnosť, nákup a vydávanie vedeckých a informačných publikácií, predaj publikácií pre účastníkov vzdelávacích programov, (a tiež ako je uvedené v časti 2.1.6, 2.1.7) obsahové a organizačné zabezpečenie ďalšieho vzdelávania dospelých a lektorskú a prednáškovú činnosť. To všetko zamerané aj na profesijné a kariérové poradenstvo.
kariérové poradenstvo v oblasti vzdelávania, kariérové poradenstvo v oblasti zamestnanosti, kariérové poradenstvo v oblasti osobnostného rozvoja, kariérový a kariérny koučing, riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, metodický rozvoj a metodická podpora, riadenie projektov, pedagogická činnosť v oblasti kariérového poradenstva
č. 698
Sekule
908 80