This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Kariérne centrum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vzniklo v rámci projektu s názvom „Zavedenie systému rozvoja kariérneho poradenstva“ a od roku 2008 funguje ako organizačná súčasť referátu celoživotného vzdelávania UMB. Poslaním Kariérneho centra UMB je sprostredkovať kontakt študentov so zamestnávateľmi, podporovať ich v procese hľadania zamestnania a ponúkať aktivity, ktoré prispejú k ich osobnostnému rozvoju a kariérnemu napredovaniu. Vytvára podmienky na prehlbovanie spolupráce s praxou, aby umožnilo nadobudnutie praktických skúseností študentov už počas ich štúdia. Iniciuje záujem študentov o doplnenie teoretických informácií aj o kompetencie a zručnosti potrebné pre ľahšie uplatnenie sa na trhu práce. Prostredníctvom ponuky kurzov rôzneho zamerania zároveň nadväzuje na celospoločenský trend podpory ďalšieho vzdelávania.

 

PORTFÓLIO SLUŽIEB

Pre študentov a absolventov:

 • individuálne kariérové poradenstvo,
 • skupinové kariérové poradenstvo,
 • veľtrhy práce,
 • workshopy, prednášky, prezentácie a semináre spoločností,
 • konzultácie (životopisov, motivačných listov, atď.),
 • inzercia brigád, stáží, praxí a pracovných ponúk,
 • zverejňovanie tém záverečných prác,
 • informovanie o možnostiach osobného rozvoja počas štúdia a o aktuálnych trendoch na trhu práce.

Pre zamestnávateľov a spoločnosti:

 • prezentácia spoločnosti na veľtrhoch práce (Univerzitný deň kariéry, Univerzitný deň pracovných príležitostí),
 • inzercia brigád a pracovných ponúk v elektronickej podobe na webovej stránke Kariérneho centra UMB, na Facebooku Kariérneho centra UMB a prostredníctvom AIS-u a v tlačenej podobe na vývesných plochách Kariérneho centra UMB nachádzajúcich sa na jednotlivých fakultách UMB,
 • zverejnenie bannera na webovej stránke Kariérneho centra UMB,
 • organizovanie aktivít pre študentov a absolventov na mieru (workshopy, prednášky, prezentácie, semináre, atď.),
 • zabezpečenie kurzov šitých na mieru a teambuildingových aktivít.

Pre verejnosť:

 • vzdelávacie programy zamerané na rozvoj súboru osobnostných vlastností a interpersonálnych zručností (komunikácia, asertivita, prezentačné zručnosti, tímová spolupráca, sebapoznanie, sebapresadenie, riešenie problémov a konfliktov, vedenie ľudí, atď.),
 • kurzy šité na mieru pre jednotlivcov a skupiny,
 • teambuildingové aktivity.

Kariéra je cesta, rozbehnite ju s nami.

 

iné
Národná 12
Banská Bystrica
974 01