Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu prizvalo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry do procesu revidovania Národnej stratégie celoživotného vzdelávania – Združenie je gestorom pre kapitolu o celoživotnom poradenstve. Do tvorby Stratégie chceme transparentne zapojiť čo najväčší okruh partnerov (poradcov, poskytovateľov, expertov, zamestnávateľov, tvorcov politík…). Preto Vás prosíme o vyjadrenie sa k tomuto dokumentu, ktorý môže ovplyvniť budúcnosť kariérového poradenstva na Slovensku. Urobiť tak môžete prostredníctvom dotazníka, ktorý nájdete na tejto adrese.

Prosíme Vás o Váš osobný pohľad na systém celoživotného poradenstva prostredníctvom tohto dotazníka. Jeho vyplnenie Vám zaberie 10 – 45 minút, v závislosti od rozsahu Vášho príspevku v otvorených otázkach. Vyplnenie dotazníka môže byť pri otvorených otázkach časovo náročnejšie, ale budeme vďační za každú odpoveď, za každé odborné stanovisko.

Dotazník pozostáva z troch častí:

 • v prvej si vyberiete, ku ktorej oblasti pôsobnosti celoživotného poradenstva sa chcete vyjadriť (školstvo, služby zamestnanosti, pracujúci dospelí, ľudia so znevýhodnením a ďalšie);
 • v druhej sa môžete vyjadriť k jednotlivým navrhovaným tematickým častiam, ktoré vychádzajú z európskych rámcových dokumentov a odporúčaní (pozri napr. ELGPN, 2015). Každá z 9 častí je stručne popísaná a pri každej sa Vás opýtame na 4 rovnaké otázky. Tematické časti sú nasledovné (nemusíte sa vyjadriť ku všetkým):
  1. Rozvoj zručností pre riadenie kariéry
  2. Prístup k poradenstvu
  3. Riadenie kvality
  4. Hodnotenie efektivity celoživotného poradenstva
  5. Strategické vedenie: kooperácia a koordinácia
  6. Dostupnosť a kvalita kariérnych informácií
  7. Vzdelávanie a kvalifikácia poradcov a riadiacich pracovníkov
  8. Financovanie poradenstva
  9. Informačné a komunikačné technológie
 • v poslednej časti sú tri otázky zamerané na Váš celkový pohľad na systém CŽP na Slovensku.

Dotazník je možné vypľňať na etapy a odpovede priebežne ukladať kliknutím na možnosť “Obnoviť neskôr”.

Prosíme o vyplnenie dotazníka do 25. augusta 2018.

Vopred Vám ďakujeme za ochotu a čas, Vaše názory si ceníme!

Online dotazník pre tvorbu Stratégie