//Zručnosti pre budúcnosť – zúčastnite sa Cross Border Semináru 2019

Zručnosti pre budúcnosť – zúčastnite sa Cross Border Semináru 2019

Medzinárodný seminár Cross Border sa v roku 2019 uskutoční v slovinskom meste Bled v dňoch 14.-15. mája. Zmyslom seminára je prepájanie poradcov, tvorcov politík a odborníkov v oblasti kariérového poradenstva a výmena príkladov dobrej poradenskej praxe v Európe. Témou tohtoročného seminára sú „Zručnosti pre budúcnosť“. Informuje o tom Centrum Euroguidance Slovensko.

Počas dvoch dní seminára sa v jednotlivých blokoch predstaví 12 medzinárodných lektorov, ktorí interaktívnou formou predstavia svoje skúsenosti a prax v oblasti rozvoja kľúčových zručností pre budúcnosť. Súčasťou seminára bude aj kultúrny program s príležitosťou na nadväzovanie cezhraničných kontaktov a partnerstiev. Seminár sa uskutoční v anglickom jazyku.

Ak sa témou rozvoja zručností profesijne zaoberáte, Euroguidance centrum Vám ponúka účasť na seminári s preplatením všetkých nákladov (cestovné, stravné, ubytovacie náklady, účastnícky poplatok).

Zistite, ako k aktuálnym otázkam vo vzdelávaní a poradenstve pristupujú Vaši partneri z Európy.

Prihlásiť sa na túto aktivitu môžete na tejto adrese.

By | 2019-01-21T20:12:48+00:00 21. január, 2019|Akcie a aktivity|
Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
Chceme byť združením všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry od škôlky až po univerzitu tretieho veku. Naším cieľom je združovať a sieťovať, podporovať odborný rast, šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a zlepšovať prístup k poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života, ako aj presadzovať záujmy kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.