Úspech našich Letné školy kariérového poradenstva nás priviedol k tomu, že sme sa rozhodli takéto aktivity robiť častejšie. A tak v dňoch 22. a 23. februára 2019 organizovalo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry prvú Zimnú školu kariérového poradenstva. Táto aktivita sa konala v priestoroch firmy K.A.B.A Slovensko v Martine a zúčastnilo sa na nej viac ako 30 kariérových poradcov.

Obsah prvého dňa bol zaplnený workshopom “Čo oči nevidia” pod vedením českej kariérovej poradkyne Doroty Madziovej z Centra kompetencií. Počas celodenného workshopu prezentovala ukážky práce so švajčiarskou metódou mapovania kompetencií CH-Q. Cieľom je pomôcť klientovi dokladovať vedomosti, zručnosti a kompetencie získané neformálnym a informálnym vzdelávaním prostredníctvom portfólia hmatateľných dôkazov. Portfólio, resp. pracovný zošit CH-Q sa skladá z troch častí:

  • Minulosť: zameraná na mapovanie kompetencií získaných skúsenosťou. Mapovanie skúseností sa pritom týka nie len sveta práce a vzdelávania, ale aj voľného času a záujmov, rodiny, dobrovoľníctva a podobne. Dorota predstavila niekoľko aktivít, napríklad jednoduchý rozhovor v dvojici nad otázkou: “Kým/čím ste chceli byť a ako to dopadlo?” Takýto rozhovor umožňuje zavedie do minulosti a pomáha mu identifikovať zručnosti a záujmy, ktoré môžu vyrastať z detských snov. Úlohou počúvajúceho vo dvojici je identifikovať u druhého čo najviac zručností.
  • Súčasnosť: zameraná najmä na tému hodnôt. Dorota tu predstavila metódu triedenia obrázkových motivačných kariet, známu mnohým kariérovým poradcom. Po osobnom roztriedení kartičiek do troch skupín podľa dôležitosti skupina diskutuje, aké povolania by mohli zodpovedať človeku s takouto štruktúrou hodnôt. Dorota originálnym spôsobom predstavila aj metódu Erb kariérového poradcu, kde pomocou kombinácie kreslenia a slovného popisu účastníci vypĺňali polia ako „Moja hlavná téma“, „Moje motto“, „Moje logo“ a podobne.
  • Budúcnosť: zameraná najmä na stanovovanie akčného plánu. Téma budúcnosti bola prítomná vo všetkých aktivitách – ich súčasťou bola často reflexia, ako s nadobudnutými novými poznatkami zachádzať v budúcnosti.

Dorota Madziová približuje účastníkom základné princípy metódy CH-Q

Metóda CH-Q možno nie je svojim obsahom prelomovo originálna – mnohé aktivity v nej sú poradcom známe. Čo je ale zaujímavé je ich kombinácia do zmysluplného obsahu prepojeného s mapovaním a dokumentáciou kompetencií. V tomto zmysle sa jedná o naozaj výnimočne komplexný a hĺbkový prístup.

Druhý deň priniesol bohatý program v štýle „Členovia členom“. Začal sa predvedením príkladu vyučovacej hodiny s prvkami rozvoja zručností pre riadenie kariéry. Išlo o hodinu fyziky pre ôsmakov základnej školy pod taktovkou Štefánie Hrivňákovej zo ŠIOV. Lámali sme si hlavu počítaním príkladov, avšak napriek tomu, že išlo o pomerne málo populárny predmet, sme boli do aktivity výborne vtiahnutí: príklady boli totiž prepojené s aktuálnou témou (porovnávanie prevádzkového ekologického dopadu elektromobilu s normálnym autom) a lokálnou situáciou (schopnosť martinských lesov absorbovať ročné splodiny CO2 vyprodukované automobilovou dopravou). Osobitne boli zaujímavé prvky rozvíjajúce u žiakov zručnosti pre riadenie kariéry. Príklady aktivít:

  • Nájsť v sútave povolaní povolania zamerané na ochranu prírody
  • Zistiť, akým spôsobom sa miestny výrobca automobilov snaží znižovať spotrebu motorov (napr. kontaktovaním človeka z firmy)
  • Pripraviť prezentáciu o vybranom povolaní a ďalšie.

Táto časť Zimnej školy bola pre mňa osobne veľmi zaujímavá, pretože ukazuje na to, že na kariérové rozhodovanie môžeme žiaka naozaj pripravovať snáď prostredníctvom akéhokoľvek predmetu.

V bloku o naratívnom koučingu predstavili Eva Hruščová a Zuzana Záhradníková svoje skúsenosti z tréningu v Dánsku, ktorého sa zúčastnili vďaka podpore ZKPRK a programu Erazmus+. Aj vďaka ich výborným vysvetleniam som lepšie pochopil, o čo v tomto prístupe ide. Zjednodušene: o pomoc klientom pri zmene dominantného príbehu, ktorý o svojom živote rozprávajú a vytváraní alternatívneho príbehu. Škoda, že kvôli pomerne zdĺhavému teoretickému úvodu nezostalo dosť času na inak vynikajúcu techniku „Externalizácia“. Jej pointou je separácia problému od osoby a následný rozhovor klienta s takto externalizovaným problémom. Eva so Zuzanou uviedli nasledovný príklad: namiesto otázky „Ako dlho ste vystresovaný?“ sa v takomto rozhovore pýtame „Ako dlho má stres úlohu vo Vašom živote?“. Následne sa klient sám rozpráva s takto externalizovaným problémom prostredníctvom otázok typy „Milý stres, v ktorých situáciách si najviac úspešná/ý?“. Efekt takéhoto prístupu som mohol zažiť aj na vlastnej koži a detailne ho kolegyne ešte popíšu v osobitnom článku.

Eva Hruščová a Zuzana Záhradníková predstavujú východiská naratívneho koučingu

Záver letnej školy patril Kataríne Štukovskej a predvedeniu techniky koučingu zameraného na silné stránky. Už sme o tomto prístupe na našej stránke písali, avšak táto fantastická technika nám umožnila zažiť ho na vlastnej koži. Spočíva v sérii na seba nadväzujúcich otázok zameraných na znovu-prežitie predchádzajúcich pozitívnych momentov (Kedy ste boli vo svojom pracovnom živote najspokojnejší? Vybavte si situáciu, v ktorej ste to pocítili najviac.) a porovnanie so súčasnou situáciou (Kam na škále od 0 po 10 by ste umiestnili svoju terajšiu situáciu? Na škále od 0 po 10, kde 0 znamená „úplne zle“ a 10 znamená „ideálne“, kde by ste umiestnili Vašu vtedajšiu situáciu?). Rozdiel medzi súčasnou situáciou, situáciou úspechu, resp. dobrého pocitu, ku ktorému máme potrebu sa vrátiť, vedie k vypracovaniu akčného plánu (Čo by ste mohli urobiť pre to, aby ste sa posunuli na škále o stupienok vyššie? Ktoré zo spomínaných schopností,daností, znalostí a vlastností by ste pri tom využili a ako?).

Myslím, že išlo o veľmi vydarenú akciu a veľká vďaka patrí organizátorom (najmä Lenke Martinkovičovej) a všekým, ktorí sa do programu aktívne zapojili. Už teraz pripravujeme Letnú školu, ktorá prinesie mnoho prekvapení!