„Čo je kariérové poradenstvo? Termín kariérové poradenstvo používame na označenie služieb v oblasti vzdelávania a zamestnanosti, ktorých cieľom je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života. Tento komplex služieb zahŕňa široké spektrum aktivít. Napríklad aktivity realizované v školách, ktoré majú pomôcť študentom ujasniť si ciele vlastnej kariéry a porozumieť svetu práce, individuálne alebo skupinové poradenstvo zamerané na voľbu vzdelávacej a profesijnej dráhy, na voľbu prvého zamestnania, zmenu zamestnania, na návrat do zamestnania (do pracovného procesu); ďalej služby v počítačovej podobe alebo online služby zamerané na poskytovanie informácií o povolaniach a možnostiach zamestnania, služby podporujúce proces rozhodovania o ďalšom smerovaní kariéry, vzdelávacej a profesijnej dráhy, tiež služby spracovávajúce a poskytujúce informácie o možnostiach zamestnania, vzdelávania a odbornej prípravy a i. Tento komplex teda predstavuje nielen služby pre jednotlivcov, ktorí ešte nevstúpili na trh práce, ale tiež pre uchádzačov, ktorí si zamestnanie práve hľadajú, rovnako ako pre tých, ktorí sú už zamestnaní” (OECD, 2004).

Kariérové poradenstvo a jeho tri úrovne

Kariérové poradenstvo a jeho tri úrovne

Podobne ako v angličtine, kde sa pojem „career guidance“ často používa ako strešný, aj u nás pojmom kariérové poradenstvo označujeme celý komplex služieb, ktoré je možné chápať v troch rôznych úrovniach intervencie:

  • poskytovanie kariérových informácií – poskytovanie informácií o vzdelávacích a pracovných príležitostiach („career information“)
  • profesionálna orientácia – služby súvisiace s výberom povolania alebo vzdelávania („career guidance“)
  • kariérové poradenstvo – klasický dyadický poradenský vzťah medzi poradcom a klientom („career counselling“)

Na Slovensku je pomerne bežné stretnúť sa aj s termínom kariérne poradenstvo. Existuje ale terminologický rozdiel medzi pojmami kariérové poradenstvo a kariérne poradenstvo. Na našej stránke nájdete aj ďalšie informácie o kariérovom poradenstve v Európe a vo svete.

KARIÉROVÉ PORADENSTVO, Štefan Grajcár, Marta Hargašová, Darina Lepeňová, In: Smitková, H. a kol.: Kapitoly z poradenskej psychológie, Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. s. 237-259. ISBN 978-80-223-3525-6