Kariérové poradenstvo dnes patrí k veľmi dynamicky sa vyvíjajúcim oblastiam teórie i aplikačnej praxe, takmer jednoznačne to platí o dianí v zahraničí, a čím ďalej, tým viac i u nás. V krajinách EÚ – v roku 2004 to počas írskeho predsedníctva bola Rezolúcia Rady o posilňovaní politík, systémov a aktivít v oblasti celoživotného poradenstva v Európe, o štyri roky neskôr (2008) počas francúzskeho predsedníctva potom Rezolúcia Rady „Lepšie začlenenie poradenstva do stratégií celoživotného vzdelávania“. Ešte predtým sa však Európska komisia aktívne pripojila k iniciatíve Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Svetovej banky z rokov 2001 – 2002, ktorej cieľom bolo zmapovať politiky a prax v oblasti kariérového poradenstva – najprv v jednotlivých krajinách OECD, neskôr boli do tohto procesu zahrnuté aj krajiny, ktoré v tom čase boli kandidátmi na vstup do EÚ vrátane Slovenskej republiky. Výsledkom tohto mapovania bola jednak už spomenutá Rezolúcia v roku 2004, ale aj dnes veľmi často citovaná publikácia OECD z roku 2004 „Kariérové poradenstvo – príručka pre tvorcov koncepcií“. Kým Rezolúcia z roku 2004 zdôrazňovala aspekt celoživotného poradenstva, analogický dokument z roku 2008 sa viac koncentroval na problematiku vzdelávania a kariérového poradenstva pre mladých ľudí, skupinu, ktorá je azda najviac ohrozená nezamestnanosťou a sociálnou exklúziou. V súvislosti s oboma rezolúciami sa však treba zmieniť aj o ich určitej nedokonalosti či nedomyslenosti – obe boli totiž iniciované Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru, čo mnohé členské krajiny vrátane Slovenska zvádzalo a zvádza k interpretácii, že sa oba dokumenty vzťahujú len na rezort školstva, vzdelávania a netýkajú sa dospelej populácie pracujúcich či nezamestnaných, teda rezortu práce, služieb zamestnanosti. I keď sa v roku 2006 obe generálne riaditeľstvá spoločne podieľali na zorganizovaní konferencie s názvom „Koncepcie a systémy celoživotného poradenstva – budovanie postupných krokov” za účasti zástupcov oboch kľúčových ministerstiev, ale i zástupcov sociálnych partnerov členských krajín z celej Európy, neprejavilo sa to výraznejšie v ich ďalšej intenzívnejšej spolupráci na národných úrovniach, a to ani pri takej zdanlivo samozrejmej iniciatíve, akou boli a sú Národné fóra pre celoživotné poradenstvo. Tieto zoskupenia expertov mali byť akousi hybnou silou ďalšieho rozvoja služieb kariérového poradenstva, expertnou pomocou pre tvorcov politík a legislatívy, takéto postavenie však majú len v niektorých krajinách (Nemecko, Česko, škandinávske krajiny). Oveľa častejšie sú to zoskupenia nominantov rôznych záujmových skupín bez hlbšej znalosti problematiky kariérového poradenstva.

Európska komisia podporila rozvoj služieb kariérového poradenstva aj vytvorením siete špecializovaných pracovísk – Euroguidance centier, ktoré sú zriadené vo všetkých krajinách EÚ, ako aj v tých, ktoré sa o členstvo v EÚ uchádzajú. Prvé takéto centrá začali vyvíjať svoju činnosť už v roku 1992, ich sieť dnes pokrýva celkom 34 krajín.

Slovenské centrum Euroguidance od svojho vzniku v roku 1998 pôsobí v rámci Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC), mimovládnej neziskovej organizácie, ktorej cieľom je podporovať a koordinovať programy medzinárodnej spolupráce slovenských vysokých škôl a iných vzdelávacích inštitúcií, najmä s krajinami Európskeho spoločenstva v rámci vzdelávacích programov. Činnosť centra je zameraná na rozvoj celoživotného kariérového poradenstva v Slovenskej republike, najmä prostredníctvom nadnárodnej výmeny informácií, poznatkov a skúseností. Euroguidance centrum je podporované Európskou komisiou a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Jednotlivé pracoviská siete Euroguidance plnia úlohu národných zdrojových a informačných centier v oblasti celoživotného kariérového poradenstva a zabezpečujú plnenie dvoch základných cieľov – podporovať európsky rozmer poradenstva a poskytovať kvalitné informácie o celoživotnom poradenstve a mobilite v oblasti vzdelávania. Vo svojej činnosti sa orientujú najmä na tých, ktorí sa kariérovému poradenstvu prakticky a profesionálne venujú, ako aj na tvorcov politík, a to tak v sektore vzdelávania, ako aj v oblasti práce či služieb zamestnanosti. Popri iných aktivitách centrá Euroguidance vyvíjajú aj pomerne bohatú publikačnú činnosť, a to tak svojimi prekladmi, ako aj podporou pôvodných odborných, najmä časopiseckých príspevkov. Dobrým príkladom práve takejto aktivity je elektronicky vydávaný časopis „Kariérové poradenstvo v teórii a praxi“, ktorý začalo vydávať slovenské centrum Euroguidance v roku 2012. Významnú úlohu pri rozvoji politík a praxe kariérového poradenstva v Európe zohrávali a zohrávajú jej programy podpory a špecializované inštitúcie. Z pohľadu Slovenska to v období pred vstupom do EÚ boli najmä programy Phare, resp. Phare-Consensus, v období po vstupe potom najmä projekty z veľkej časti financované z Európskeho sociálneho fondu. Inštitucionálne rozvoj služieb kariérového poradenstva podporuje predovšetkým Európska nadácia pre odbornú prípravu (European Training Foundation, ETF – pre kandidátske krajiny a krajiny mimo EÚ) a Európske centrum pre rozvoj odbornej prípravy (Centre européen pour le développment de la formation professionelle, CEDEFOP – pre členské krajiny EÚ). Na internetových stránkach oboch inštitúcií možno nájsť desiatky publikácií venujúcich sa problematike kariérového poradenstva, niektoré z nich sú vďaka úsiliu centier Euroguidance k dispozícii aj v slovenskom alebo českom preklade.
Určitým predobrazom už spomínaných Národných fór pre celoživotné poradenstvo je Európska sieť pre rozvoj politík celoživotného poradenstva (European Lifelong Guidance Policy Network, ELGPN), ktorá začala fungovať od roku 2002, najprv ako expertná skupina Európskej komisie pre problematiku kariérového poradenstva, od roku 2007 už ako ELGPN. Sú v nej zastúpené členské a kandidátske krajiny, ako aj krajiny EHP (aktuálne ELGPN zastrešuje celkom 31 krajín). Základným cieľom tejto iniciatívy je pomáhať členským krajinám a Európskej komisii pri rozvoji európskej spolupráce v oblasti celoživotného poradenstva, a to tak v sektore vzdelávania, ako aj v sektore zamestnanosti. ELGPN podporuje spoluprácu členských krajín pri implementácii priorít definovaných v Rezolúciách EÚ o celoživotnom poradenstve z roku 2004, resp. 2008. Najmä vďaka veľkému úsiliu Fínska ako koordinujúcej krajiny a významných expertov (R. Vuorinen, A. G. Watts, R. G. Sultana, J. McCarthy, B. Jenschke a ďalší) sa tomuto zoskupeniu podarilo v priebehu posledných rokov dostať problematiku kariérového poradenstva bližšie do centra pozornosti nielen v štruktúrach Európskej komisie a tam generovaných politík, ale aj v samotných členských krajinách.
Dôkazom tohto tvrdenia je aj aktuálna iniciatíva EÚ „Nové zručnosti pre nové pracovné miesta“, ktorá je jednou zo siedmich hlavných iniciatív Stratégie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu – Európa 2020, v ktorej dôležitú úlohu hrá práve kariérové poradenstvo. V správe expertnej skupiny publikovanej vo februári 2010 sa o. i. konštatuje, že „príliš veľa rozhodnutí týkajúcich sa vzdelávania a odbornej prípravy sa prijíma bez toho, aby boli k dispozícii kompetentné služby kariérového poradenstva, s nedostatočným porozumením svojich silných stránok alebo reálnych dimenzií a možností rôznych typov kariéry, reality trhu práce, vyhliadok v zamestnaní – situácia, ktorá často vedie k neprimeraným rozhodnutiam týkajúcim sa vzdelávania a kariéry“. Budúcnosť ukáže, či sa tejto iniciatíve podarilo presadiť a či naozaj služby kariérového poradenstva významnejšie prispeli k zabezpečeniu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu v Európe, o ktorý sa iniciatíva Európa 2020 usiluje.
Mezinárodnú dimenziu kariérového poradenstva na celosvetovej úrovni okrem už spomínanej OECD predstavuje aj Medzinárodná asociácia pre študijné a profesionálne poradenstvo (International Association for Educational and Vocational Guidance, IAEVG), ktorá združuje individuálnych i kolektívnych členov z viac ako šesťdesiatich krajín sveta zo všetkých kontinentov. IAEVG vznikla už v roku 1951 a za viac ako šesťdesiat rokov svojej existencie svojimi aktivitami a iniciatívami, najmä odbornými konferenciami prenikla do rôznych častí sveta. Od roku 2001 IAEVG vydáva vlastné odborné periodikum International Journal for Educational and Vocational Guidance (aktuálne vychádzajú tri čísla ročne). Valné zhromaždenie IAEVG v roku 1995 v Štokholme schválilo Etické štandardy pre svojich členov, v septembri 2003 v Berne potom Medzinárodné kompetencie pre praktikov v oblasti študijného a profesionálneho poradenstva. Známe je tiež komuniké IAEVG z konferencie v Jyväskylä vo Fínsku z júna 2009 „Dobré a zlé časy – hodnota kariérového poradenstva v ekonomickej kríze“.

 

Zdroj: Grajcár, Š. – Hargašová, M. – Lepeňová, D.: Kariérové poradenstvo. In: Smitková, H. a kol. (2014): Kapitoly z poradenskej psychológie. Univerzita Komenského v Bratislave. s. 237-259. ISBN 978-80-223-3525-6