Kariérové poradenstvo dnes patrí k veľmi dynamicky sa vyvíjajúcim oblastiam teórie i aplikačnej praxe, a to nielen v rámci poradenskej psychológie. Ako upozorňuje R. Sultana (2007), posun od kariérového poradenstva, založeného predovšetkým na základoch psychológie a využívajúceho psychologické teórie, ku kariérovému poradenstvu, ktoré má multidisciplinárny charakter, patrí medzi kľúčové trendy rozvoja služieb kariérového poradenstva v súčasnosti.

Je správne používať pojem kariérne alebo kariérové poradenstvo? Samotný pojem kariérové poradenstvo je v našich podmienkach pomerne nový a ešte nie celkom zaužívaný, patrí pod neho to, čo sa označovalo a vlastne stále označuje ako poradenstvo pri voľbe povolania a výbere zamestnania, profesionálna orientácia, profesionálne poradenstvo a i. Pojem kariérové poradenstvo sa k nám dostal zvonku niekedy v období vstupu Slovenska do Európskej únie, keď sa začali realizovať programy a projekty z väčšej časti financované z európskych fondov, ktorých primárnym cieľom bolo a stále je vyrovnávať diskrepancie v rozvoji infraštruktúry a služieb rôzneho druhu v porovnaní s priemerom EÚ. Operačný program Ľudské zdroje (2004) obsahoval o. i. aj opatrenie „Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na predvídanie zmien kvalifikačných potrieb trhu práce“. V dokumente sa často používa pojem „kariérne poradenstvo“, neskôr sa však začal používať adekvátnejší výraz „kariérové poradenstvo“. Hoci v našej praxi sa tieto výrazy najčastejšie vnímajú ako synonymá, nepovažujeme to celkom za správne – ak kariéru v súlade s vymedzením M. Hargašovej (2011, s. 174) chápeme ako „nepretržitý sled kratších či dlhších časových období, v ktorých v priebehu celého života človek nadobúda vedomosti a zručnosti, životné a pracovné skúsenosti, hľadá svoje pracovné príležitosti súbežne s plnením ostatných sociálnych rol (občianskych, rodinných, partnerských a pod.)“, adjektívum „kariérový“ v spojení kariérový vývin, kariérové poradenstvo, kariérová výchova a i. je primeranejšie ako adjektívum „kariérny“, ktorého význam je iný, najčastejšie sa vyskytuje v spojení „kariérny rast“, používa sa na označenie vertikálneho pohybu, pracovného postupu smerom nahor (k vymedzeniu pojmov „kariérny“ a „kariérový“ pozri tiež Grajcár, Š.

[2009]). Rozdiel medzi oboma pojmami by sme mohli znázorniť nasledovne:

karierove vs karierne

Grafické znázornenie pojmov „kariérový vývin“ (krivka) a „kariérny rast“ (priamka)

Zdroj:
Grajcár, Š. – Hargašová, M. – Lepeňová, D.: Kariérové poradenstvo. In: Smitková, H. a kol. (2014): Kapitoly z poradenskej psychológie. Univerzita Komenského v Bratislave. s. 237-259. ISBN 978-80-223-3525-6

Referencie:
GRAJCÁR, Š.: Kariérny alebo kariérový? In: Zamestnanosť a sociálna politika, č. 8/2009.
HARGAŠOVÁ, M., GRAJCÁR, Š.: Pracovná kariéra. In: Kollárik, T., Letovancová, E., Výrost, J. a kol.: Psychológia práce a organizácie. Bratislava : Univerzita Komenského, 2011, s. 172-190.
SULTANA, R. G.: Developing Lifelong Guidance Services. Conference: Global Challenges, Global Trends. Denmark, March 28, 2007