V dňoch 9. až 11. júna 2017 organizovalo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry prvú LETNÚ ŠKOLU KARIÉROVÉHO PORADENSTVA vo Vyhniach. Venovali sme sa rozvoju praktických poradenských zručností, ako aj výmene skúseností a sieťovaniu. Ako samotní účastníci povedali, táto lastovička priniesla nielen „pozitívnu energiu a nadšenie pre kariérové poradenstvo“, ale aj „zdroj nových inšpirácií“, „vedomosti, energiu, kontakty“ a „nádej“…

Keby náhodou letná škola nezačala uvoľnene a v príjemnej atmosfére (čo našťastie začala), pre nadšencov a milovníkov piva bola ešte pred začiatkom dohodnutá návšteva najstaršieho pivovaru na Slovensku. A potom to už mohlo naozaj prepuknúť… Na úvod sa po predstavení Združenia jeho podpredsedom Štefanom Grajcárom predstavili všetci účastníci. Porozprávali o tom odkiaľ prichádzajú a odporučili aj knižnú inšpiráciu. Prvý deň bol zameraný najmä na informačno-komunikačné nástroje v kariérovom poradenstve a diskusiu o tom, aké máme a aké chceme mať kariérové poradenstvo.

Alice Műllerová Kateřina Hašková z prednedávnom založeného českého Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj v rámci online prezentácie hovorili o výhodách a špecifikách online poradenstva aj na základe skúseností z projektov Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 a Cesta pro mladé, ktoré realizuje od roku 2014 Fond dalšího vzdělávání. Vyzdvihovali výhody komunikácie cez Skype ako sú pohodlnosť, flexibilita a technické možnosti, napr. zdieľanie obrazovky, odkazov, spoločné hľadanie na internete; ale spomenuli aj nevýhody: občasné technické problémy, pomalšie nadviazanie dôvery, absencia priameho kontaktu atď. Online poradenstvo si tiež vyžaduje iné kompetencie, nutnosť presného a konkrétneho vyjadrovania, prispôsobenie toku reči, či veľkú mieru sústredenia. Zhrnutie výsledkov prieskumu v rámci projektu si môžete prečítať v článku „Reflexe poradenství v projektu stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2: možnosti a výzvy online poradenství“, ktorý vyšiel v časopise Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (2016, roč. 5, č. 9).

Nový poradenský nástroj Worknavigator, ktorý bol navrhnutý švajčiarskym koučom, supervízorom a kariérovým poradcom Thomasom Dienerom a je založený na sebakoučovaní, predstavila Eva Uhríková. Aplikácia vedie človeka prostredníctvom cvičení v hľadaní toho, čo má rád a v čom je dobrý, tak aby to bolo v súlade s tým, čo potrebuje svet a za čo by mohol byť aj zaplatený. Cvičenia sa týkajú motivácie, hodnôt, predstáv, preferovaných činností, spätnej väzby, podpory zmeny a pod. Viac o nástroji si môžete prečítať v aktuálnom čísle časopisu Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (2017, roč. 6, č. 11).

V rámci následnej energiou nabitej diskusie o tom, ako vnímame kariérové poradenstvo, ktorá sa natiahla do neskorých večerných hodín, sa toho mnoho porozprávalo a na tomto mieste to ani nie je možné zhrnúť. Zo sektorového pohľadu sa školstvu v diskusii venovala Alžbeta Dianovská Štofková, ktorá je aj predsedkyňou Asociácie výchovných poradcov, pričom hovorila o realite kariérovej výchovy a kariérového poradenstva v školstve. Taktiež Darina Lepeňová z VÚDPaP prezentovala návrhy k aktualizácii koncepcie výchovného poradenstva v rámci reformy školstva „Učiace sa Slovensko“, ktoré boli spracované ako systémové návrhy na zefektívnenie systému výchovného poradenstva v rámci Národného projektu VÚDPAP. Za sektor práce vystúpil Peter Csóri, ktorý pracuje na ÚPSVaR v Banskej Štiavnici, a priblížil, čo chystajú úrady práce pre nezamestnaných a ako by sme si mohli byť vzájomne nápomocní. Pridali sa aj viaceré poradkyne „na voľnej nohe“, napr. Eva Uhríková – Navigácia v povolaní; Zuzana Záhradníková – Career Spring; Michaela Palgutová – Kariérny Kompas, ktoré hovorili o situácii a skúsenostiach s rozbiehaním súkromnej poradenskej praxe. V rámci diskusie členovia rady Združenia zhrnuli aktivity, ktoré realizovali smerom k  zefektívneniu poradenského systému v práve diskutovanej reforme školstva. Tiež sa zosumarizovali kroky, ktoré sa robia v oblasti služieb nezamestnanosti a aktivity spojené s propagáciou kariérového poradenstva vo všeobecnosti.

Druhý deň sa doobeda konal zaujímavý a interaktívny workshop o využití kariet v práci kariérových poradcov, ktorý viedla naša česká kolegyňa Magda Shymon. Magda je psychologička, venuje sa individuálnej terapii, kariérovému poradenstvu a koučovaniu, a okrem iného predáva, ale najmä vyrába vlastné terapeutické a lektorské pomôcky (www.b-creative.cz). V rámci workshopu predstavila rôzne metaforické obrázkové karty, ako aj hodnotové karty, ktoré sú užitočné pre prácu s klientmi v psychoterapii, poradenstve a koučovaní. Účastníci Letnej školy si mohli zážitkovou formou vo dvojiciach, ale aj skupinkách vyskúšať prácu s niekoľkými typmi kariet (Karty s příběhy, Moře emocí, Svetom hodnôt). Napríklad leteli balónom, ktorý si sami nadizajnovali J… Cieľom tohto cvičenia bolo, aby si prioritizovali dôležité hodnoty, ktoré predstavovali závažia v balóne. Následne si aktivitu zreflektovali pomocou niekoľkých otázok. Používanie kariet podporuje zapájanie kreativity (poradcov i klientov), ako aj rozvoj sebapoznania klientov. Karty sú dobrým pomocníkom pre individuálne a skupinové poradenstvo na napr.: nadviazanie kontaktu s klientom, uvoľnenie atmosféry, otvorenie témy silných stránok a rezerv klientov, vlastností, schopností, zručností, mapovanie zdrojov a hodnôt, ako aj súčasného a budúceho stavu, cieľov, či podávanie spätnej väzby a k množstvu ďalších vecí…

Následne program pokračoval interaktívnou prednáškou Lenky Martinkovičovej o využití sociálne konštruktivistického a naratívneho prístupu v kariérovom poradenstve. Okrem potrebnej teórie boli v rámci prednášky uvedené možnosti, ako identifikovať a podporiť zdroje, ktoré klientovi umožňujú konštruovať kariéru. Nielen na príklade autobiografického pracovného zošita „Môj kariérový príbeh“ (My career story), od kanadského profesora psychológie  Marka L. Savickasa, sa účastníci dozvedeli, akú rolu majú v poradenstve osobné naratívy (príbehy) klienta a ako s nimi pracovať. Tento pracovný zošit určený priamo klientom je založený na Rozhovore o riadení kariéry (CCI – Career Construction Interview), ktorý zahŕňa otázky ako: Koho ste obdivovali, keď ste vyrastali? Porozprávajte mi o nej/o ňom.; Čítate nejaké časopisy alebo sledujete nejaký seriál/reláciu pravidelne? Aké a čo sa vám na nich páči?; Aké je vaše obľúbené príslovie alebo motto? atď. Okolo tohto rozhovoru sú potom vystavané rôzne cvičenia a aktivity na ujasnenie ďalšieho smerovania v oblasti kariéry u mladých ľudí, ale aj dospelých.

Po Lenkinom vstupe nasledovala preložená časť programu, v rámci ktorej nám Tatiana Hvizdošová z ÚPSVaR v Topoľčanoch a Martin Hulín z VÚDPaP doplnili ďalšie informácie k bloku o IKT (z predchádzajúceho dňa). Tatiana predstavila nástroj ISTP – Internetový sprievodca trhom práce, ktorý prešiel niekoľkými inováciami (možnosť vytvoriť si vlastné konto, porovnať vlastné zručnosti s požiadavkami rôznych povolaní atď.). Účastníci mali možnosť oboznámiť sa s možnosťami využívania digitálnej aplikačnej platformy KomposyT, ktorá je výstupom národného projektu VÚDPaP. Martinova prezentácia bola zameraná hlavne na online poradenské metodiky a hry, metodické materiály a novinky v KomposyT-e.

V rámci záverečného zhodnotenia a diskusie boli následne zhrnuté najvýznamnejšie závery, prínosy Letnej školy KP. Na záver programu bola pre záujemcov ponúknutá ešte čerešnička programu, veľmi živá skupinová supervízia, ktorú viedla Eva Uhríková.

Prvá Letná škola KP bola pre nás ako organizátorov výzvou avšak spätné väzby od Vás účastníkov nás ubezpečili, že to bol dobrý nápad. Na záver ešte jeden komentár zo spätných väzieb, ktorý nás naozaj potešil: „Zaujímaví ľudia! Super atmosféra! Výživný program! Komunikácia na úrovni! Chcem i zimnú školu!.“

Kolegovia a priatelia, tešíme sa aj o rok!