Luxembursko je malá európska krajina s približne 630 tisíc obyvateľmi, ktorá hraničí s Nemeckom, Francúzskom a Belgickom. Veľkú časť pracovnej sily tvoria práve cudzinci a občania týchto krajín. Denne prechádza hranice za prácou vyše 200 tisíc ľudí. Priemerný zárobok je 3500 eur (v čistom), vysoké sú však aj životné náklady. Silnou stránkou obyvateľov sú cudzie jazyky, väčšina hovorí okrem luxemburčiny aj nemecky, francúzsky a anglicky.

Vzdelávací systém je rozdelený do niekoľkých cyklov, ktoré postupujú buď podľa národného alebo medzinárodného kurikula. Pri každom prechode na ďalší stupeň štúdia aj počas trvania štúdia je žiakom k dispozícii kariérové poradenstvo. Národné kurikulum:

  • Skoré vzdelávanie (voliteľné, trvá 1 rok).
  • Predprimárne vzdelávanie (povinné, 2 roky).
  • Primárne vzdelávanie (povinné, 6 rokov).
  • Sekundárne vzdelávanie (povinné, 5 rokov, nepovinné ďalšie 3 roky): rozdelené na klasické vzdelávanie (približne ako naše gymnázia, z ktorých sa predpokladá pokračovanie na vysokú školu) a všeobecné vzdelávanie.
  • Terciárne vzdelávanie: v Luxembursku pôsobí jedna univerzita University of Luxembourg.

V Luxembursku som vďaka projektu Academia, v ktorom je Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry partnerom, strávila týždeň, ktorý bol venovaný najmä návštevám a výmene skúseností medzi kariérovými poradcami z rôznych európskych krajín (Luxembursko, Estónsko, Francúzsko a Slovensko).

Niekoľko postrehov a fotografií z návštevy týchto pracovísk:

Centrum druhošancového vzdelávania

Je určené ľuďom, ktorí sa ocitli mimo systém a majú záujem sa doňho vrátiť, či už do vzdelávania alebo do pracovného života. Centrum poskytuje najmä dlhodobé kurzy zamerané na hard skills (viď foto, maliarstvo, klampiarstvo, oprava áut, práca s drevom a pod.), ale aj soft skills (aj keď menej, preferujú, aby si ich študenti trénovali v praxi). Centrum poskytuje aj krátkodobé večerné kurzy, zamestnávatelia si napr. vedia objednať témy týchto kurzov, podľa toho, akých zamestnancov aktuálne potrebujú. Tieto kurzy môžu navštevovať napr. aj seniori (skôr ako hobby).

Stredná škola Belval

Na strednej škole sme mali možnosť stretnúť sa so študijnými poradcami, ktorých úlohou je podporovať študentov v štúdiu – vo výbere predmetov, pri akýchkoľvek študijných problémoch, pri výbere vysokej školy a pod. Študijní poradcovia úzko spolupracujú so školskými psychológmi a kariérovými poradcami.

Career Centre,  University of Luxembourg

Keďže pôsobím v Univerzitnom poradenskom centre na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pre mňa bola táto návšteva jednou z najzaujímavejších. Na Luxemburskej univerzite študuje približne 6 tisíc študentov rôznych národností. V centre pôsobí jeden projektový manažér, ktorý spolupracuje s ďalšími oddeleniami univerzity, ktoré sa venujú podpore študentov. Činnosť centra sa venuje najmä poskytovaniu individuálneho poradenstva, poskytovaniu kurzov na rozvoj kompetencií a tiež organizovaniu podujatí, ktoré prepájajú študentov a zamestnávateľov. Študentom tiež poskytujú možnosť absolvovať bezplatný test kariérového smerovania, ktorý je postavený na modeli RIASEC. Centrum má databázu vyše 500 zamestnávateľov z Luxemburska. V minulom akademickom roku poskytli kariérové poradenstvo 198 študentom, ktorí spolu absolvovali 259 stretnutí (resp. videohovorov alebo emailových kontaktov). Tieto stretnutia sa týkali nasledovných tém:

  • 60 sa venovalo stážam,
  • 65 získaniu trvalej práce,
  • 73 získaniu študentskej brigády,
  • 61 sa týkalo iných tém ako napr. kariérové smerovanie, víza, pracovný trh, výber magisterského štúdia a pod.

ADEM – úrad práce

Úrady práce museli svoju činnosť v čase pandémie upraviť a prispôsobiť sa situácii. Náročné to bolo hlavne z toho dôvodu, že nie všetci klienti úradov práce majú počítač, internet a najmä digitálne kompetencie. Zaujímavosťou v porovnaní s našimi úradmi práce je program stáží (apprenticeship), ktorý nie určený len mladým ľuďom (resp. študentom), ale aj starším dospelým, ktorí majú záujem zmeniť kariéru (prípadne ako upskilling/reskilling).

Mesto Bertrange

Zaujímavá bola aj návšteva mesta Betrange. Jeho starosta nás previedol modernými školami (jasle, škôlka, základná škola) a predstavil nám filozofiu mesta.

Sieť Academia umožňuje odborníkom a praktikom v oblasti kariérového poradenstva absolvovať študijné návštevy naprieč Európou, a získať tak cenné skúsenosti a kontakty, ktoré im pomôžu rozvíjať služby kariérového poradenstva na Slovensku. Podmienkou na absolvovanie študijnej návštevy je členstvo v ZKPRK. Študijné návštevy sú financované z programu Erasmus+.