Vďaka nášmu členstvo v IAEVG majú naši členovia voľný prístup k článkom prestížneho časopisu International Journal for Vocational and Educational Guidance. V najnovšom čísle si môžete prečítať niekoľko zaujímavých článkov, z ktorých vyberáme:

Ktoré faktory na strane školy a rodičov motivujú amerických stredoškolákov orientovať sa na prírodné vedy ? Táto štúdia skúma význam rodičovských a školských faktorov na akademické a kariérové zámery v oblastiach STEM pomocou sociálnej kognitívnej teórie kariéry („Social Cognitive Career Theory“-SCCT) medzi americkými stredoškolákmi. Ukázalo sa, že rodičovské (t. j. vzdelanie otca) a školské faktory (t. j. spokojnosť v triede matematiky, férovosť) vysvetľujú významné rozdiely v akademických/kariérových zámeroch študentov orientovať sa na matematiku a prírodné vedy. Pre prax to znamená, že žiaci si skôr vyberú orientáciu na prírodné vedy v prípade, že budú mať pozitívnu skúsenosť s vyučovaním matematiky (vrátane vnímania férovosti pri hodnotení). Sociálne kognitívna teórie kariéry (SCCT; Lent a kol., 1994) vychádza z Bandurovej sociálnej kognitívnej teórie a zameriava sa na rozvoj kariéry ako proces, ktorý študenti podstupujú pri rozvoji svojich záujmov, výberu a správania ako aj na dopad plyvov a prekážok kontextu a prostredia, podory. SCCT uznáva, že sociálne kognitívne vplyvy človeka, ako sú kariérne záujmy a voľby, môžu byť ovplyvnené nielen osobnými vstupmi (napr. kultúra, socio-ekonomický status), ale aj distálnymi, kontextovými faktormi (napr. prítomnosť vzorov, príležitosti na rozvoj, socializačné procesy) a faktory blízkeho prostredia (napr. systémy podpory, socioštrukturálne bariéry) na formovanie kariérnych výstupov.

Ako pomáhať v kariérovom rozvoji mladým žijúcim vo vidieckom prostredí? Veľmi zaujímavá štúdia skúmajúca špecificity kariérových potrieb mladých žijúcich na vidieku, ktorých kontext sa v meniacej ekonomike rýchlo mení, majú obmedzenejší prístup k post-sekundárnemu vzdelávaniu a menšie možnosti kariérnej explorácie, ale zároveň špecifickú štruktúru identity viažúcu sa na miestnu komunitu v konflikte s túžbou uspieť vo forme opustenia vidieckeho prostredia. Snaží sa premýšľaď nad tým, ako je možné využiť Superovu teóriu fáz kariérneho vývinu, Krumboltzovu teória sociálneho učenia a Savickasov prístup ku konštruovaniu kariéry pri riešení týchto ťažkostí vidieckej mládeže v Kanade.

Analýza existujúcich prístupov k podpore kariérových ašpirácií žiakov v meniacom sa svete práce poskytuje zaujímavú klasifikáciu 45 rôznych prístupov ku kariérovému poradenstvu a vzdelávaniu z anglofónneho prostredia a analyzuje ich efektivitu. Skúma, na aké faktory sú intervencie zamerané (individuálne faktory ako vek a pohlavie, faktory prostredia…) a s akými cieľmi sú poskytované (najvýraznejšie je zastúpené cielené podporovanie orientácie na prírodovedné odbory). Užitočné pre urobenie si komplexného obrázku o tom, čo je možné v poradenstve pre žiakov a identifikáciu možných blind-spotov v vlastnej praxi.

Ako merať vzťah k práci ? Táto validačná štúdia predstavuje Dotazník vzťahu k práci a hovorí o rôznych rozmeroch vzťahu k práci a o psychometrických nástrojoch (dotazníkoch), ktoré sa ich snažia merať: zmysel práce, centralita pracovného života, očakávanie ohľadom pracovného života, vnímanie vzájomných rol a povinností zamestnancov a zamestnávateľov, vnímanie spoločenskej roly práce. Umožňuje oboznámiť sa s existujúcimi teóriami k tejto u nás dosť málo skúmanej problematiky.

Ktoré faktory a kompetencie rozvíjať v kariérovom poradenstve pre záujemcov o podnikanie ? Španielska štúdia identifikuje piliere podnikavosti ako sú rozvoj kreatívneho a obchodného myslenia, schopnosť podstupovať riziká, a zvládať frustráciu, rozvíjanie proaktívneho prístupu, realistického a pozitívneho seba-obrazu, rozvoja sociálne-emocionálnych kompetencií s dôrazom na osobný a skupinový emočný manažment, tímovú prácu, verbálnu a neverbálnu komunikáciu a vodcovské kompetencie.

Ďalšie články nájdete na stránke časopisu. Ak chcete získať plný text niektorého z článkov, kontaktujte nás mailom na predseda (a) zkprk.sk