Do iniciatívy Týždeň kariéry sa v roku 2019 zapojilo 71 organizácií, ktoré prihlásili 111 aktivít kariérového poradenstva pre deti i dospelých vo viac ako 40 mestách a obciach Slovenska, od Bratislavy a Rimavskej Soboty až po Čiernu nad Tisou a Námestovo. Ďakujeme všetkým zapojeným organizáciám, najzaujímavejšie aktivity sme zdieľali formou tlačových správ, reportážísociálnych sietí. V snahe podnietiť inovácie v službách kariérového poradenstva sme sa tento rok rozhodli oceniť vybrané podujatia, ktoré osobitným spôsobom spĺňali nasledovné kritériá:

  • Celková kvalita organizovanej aktivity a komplexnosť poskytnutej služby
  • Inovatívnosť organizovanej aktivity z hľadiska charakteru služby a zasiahnutej cieľovej skupiny
  • Multidisciplinarita a schopnosť rozvíjať kariérové zručnosti účastníkov aktivity
  • Schopnosť sprostredkovať účastníkom zmysluplné kontakty so svetom práce (osobitne pre aktivity v okruhoch Moderná škola / Zodpovedný zamestnávateľ)
  • Zapojenie partnerov (osobitne pre aktivity v okruhu Úrad pre ľudí / Inkluzívny tretí sektor)

Ocenené boli nasledovné podujatia organizované v rámci Týždňa kariéry 2019:


Týždeň kariéry na Katolíckej univerzite Ružomberok, Poradenské centrum KU.

Oceňujeme komplexnosť služieb (assessment centrum, tvorba portfólia, praktické nácviky, individuálne konzultácie) a ich zameranie na rozvoj kariérových zručností (tvorba CV, komunikácia so zamestnávateľom, získavanie informácií o trhu práce). Organizátori Týždňa kariéry z Poradenského centra Katolíckej univerzity získavajú od Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry tablet Apple iPad.

Aktivitu bližšie popisuje Martina Šavolová z Poradenského centra KU: „Poradenské centrum Katolíckej univerzity v Ružomberku ponúka okrem iného tiež služby kariérového poradenstva. Kariérovú poradňu Poradenského centra už naši študenti poznajú a využívajú jej služby celoročne, avšak našou snahou je neustále zvyšovať povedomie a zlepšovať služby kariérového poradenstva na KU, čo bol jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli zapojiť do projektu Týždňa kariéry. Pripravili sme celotýždenný program  zameraný každý deň na inú oblasť podpory v rámci kariérového poradenstva pre študentov, ktorí majú chuť urobiť niečo pre seba a najmä pre svoju budúcnosť. Študenti mali možnosť nadobudnúť teoretické a praktické zručnosti, ktoré môžu v budúcnosti využiť pri hľadaní práce, tvorbe svojho portfólia, životopisu a príprave na pracovný pohovor. Mohli zistiť viac informácií o sebe cez rôzne diagnostické testy, ale taktiež sa poradiť a porozprávať na ľubovoľnú tému, ktorá ich zaujíma počas stretnutia pri káve s kariérovým poradcom.

Účasť a ohlasy tohtoročného podujatia hovoria o jeho úspešnosti a záujme zo strany študentov. Do aktivít sa počas celého týždňa aktívne zapájalo približne 30 študentov. Zo získanej spätnej väzby boli za toto podujatie vďační najmä študenti končiacich ročníkov, ktorí veľmi oceňovali konzultácie zamerané na tvorbu vlastného portfólia, životopisu či motivačného listu. Ako poučenie z tohto ročníka si odnášame novú skúsenosť, zapojiť do realizácie aj samotných študentov. Práve ich príbehy a skúsenosti dokážu motivovať a aktivizovať ich rovesníkov omnoho viac ako akákoľvek teória. Tento rok nám študentka Lenka prišla porozprávať o svojej dobrovoľníckej činnosti v Afrike, v budúcnosti plánujeme osloviť k spolupráci aj ďalších našich úspešných študentov.“


Spoznaj a uhádni profesiu s RIASECOM, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen

Oceňujeme najmä schopnosť rozvíjať kariérové zručnosti žiakov posledných ročníkov základnej školy a využitie zážitkovej pedagogiky. Počas aktivity bol dotazník Hollandových kariérových typov doplnený súťažou v štýle Inkognito, keď mali žiaci uhádnuť profesiu kariérový typ pozvaných hostí z rôznych profesií. Organizátori získavajú odborné publikácie k téme kariérového poradenstva od centra Euroguidance Slovensko.

Aktivitu približuje Milan Gergel z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen: „Cieľom aktivity bolo interaktívnou formou sprístupniť informácie využiteľné pri rozhodovaní v rámci poradenstva pre voľbu povolania a budúcej voľby strednej školy. Zúčastnení žiaci (65) z 5 základných škôl vo Zvolene mali možnosť vypracovať si dotazník RIASEC a získať informácie o vlastnom profesijnom type. Informácie o vyhodnotení dotazníka a ich interpretácia bola doplnená interaktívnou účasťou osôb, ktoré v reálnom živote vykonávajú konkrétnu profesiu v zmysle osobnostného typu a kódu RIASEC. Jednotliví pozvaní hostia prezentovali svoje profesie a poskytli informácie, ktoré boli pre žiakov zaujímavé. Princípom metódy zážitkového učenia, kde sme v rámci HÁDANIA a SPOZNÁVANIA konkrétnej profesie zúčastnenej osoby  dosiahli vysokú mieru participácie žiakov. Žiaci formou súťaže HÁDALI konkrétnu profesiu a po uhádnutí profesie dostali od pozvanej osoby informácie o výkone profesie, požadovanej kvalifikácii a osobnostných predpokladoch pre výkon profesie. Táto metóda súťaže sa ukázala ako zaujímavá a vysoko participatívna.

Naším zámerom bolo sprístupniť interaktívnou metódou žiakom končiacich ročníkov základných škôl informácie o voľbe povolania. Chceli sme to urobiť interaktívnou formou, t.z., že sme chceli vo vysokej miere zapojiť samotných žiakov. Zároveň sme sledovali zámer spropagovať poradenstvo pre voľbu povolania, ktoré ako úrad poskytujeme. Podľa získanej spätnej väzby sa nám to v značnej miere aj podarilo. Takáto forma propagácie našich služieb smerovala k navodeniu možnosti využívať naše služby na pôde školy aj na pôde úradu. Naša vďaka patrí všetkým, ktorí na aktivite spolupracovali a podporili ju.“


Živá knižnica a Deň príležitostí, Mesto Trstenná a OZ V.I.A.C.

Oceňujeme najmä spoluprácu mesta s partnermi z neziskového sektora, ako aj zameranie udalosti na sprostredkovanie zmysluplných kontaktov so svetom práce. Organizátori získavajú odbornú publikáciu. Organizátori získavajú odborné publikácie k téme kariérového poradenstva od centra Euroguidance Slovensko.

Aktivitu bližšie približuje Martina Harkabuzová zo školského úradu mesta: „Mesto Trstená spolupracuje v oblasti kariérového poradenstva s CPPaP Tvrdošín, kde každý druhý rok organizujeme Burzu povolaní pre žiakov deviatych ročníkov nielen z Trstenej, ale z celej Hornej Orave. Významnou je tiež  spolupráca s OZ V.I.A.C. pri Živej knižnici, ktorá je určená pre deviatakov (zameranie na výber povolaní) alebo pre stredoškolákov (aby pochopili význam jednotlivých povolaní, napr. gymnazisti pri výbere vysokej školy alebo stedoškoláci s maturitou alebo výučným listom pri svojej práci ako povolaní).

Myšlienka Živej knižnice je úplne iná ako klasická Burza povolaní. Živej knižnice sa zúčastnilo cca 200 študentov gymnázií z Trstenej, Tvrdošína a strednej školy v Nižnej. V budúcnosti možno pouvažujeme nad myšlienkou, aby sme výberom živých kníh zatraktívnili niektoré „menej populárne alebo zabudnuté“ povolania, či remeslá. Spätná väzba od pedagógov, ale aj samotných študentov je pozitívna. Takéto kariérové poradenstvo vnímajú študenti, žiaci, ale aj ich rodičia ako zmysluplné a efektívne, pretože živá kniha pozitívne motivuje svojim príbehom o danom povolaní a je určitým vzorom pre skupinku študentov.


Poďte sa s nami porozprávať, v čom ste dobrí, Alternatíva n.o.

Celkovo zorganizovala Alternatíva – Centrum nezávislého života, n.o. 3 podujatia: v Banskej Bystrici, Brezne a v Lučenci pre mladých aj dospelých. Oceňujeme multidisciplinaritu služby a zameranie na mladých a zraniteľných klientov. Organizátori získavajú od Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry poradenské kartičky pre prácu s klientmi b-creative.

Podujatia približuje Katarína Medzihorská z organizácie Alternatíva: „Kariérové poradenstvo realizujeme v rámci nášho Tranzitného programu ,,Zo školy do života”. Snažíme sa podporovať samostatnosť mladých ľudí so znevýhodnením (zdravotným, sociálnym) v čase, kedy končia školu a hľadajú si miesto v živote. Podporujeme ich v hľadaní toho, v čom sú jedineční, v praktických otázkach a vo všetkom, čo môže byť pre nich užitočné k tomu, aby viedli samostatný život.  Keďže kariérovému poradenstvu mladých ľudí sa venujeme v rámci našej služby, chceli sme byť užitoční aj pre iných ľudí, ktorí nie sú našimi klientmi, a sú z okresov, v ktorých pôsobíme. Mladí ľudia, ktorí sa aktivity zúčastnili, boli spokojní, chcú sa zúčastňovať našich pravidelných akcií, tzv. Jobclubov, ktoré organizujeme.


Chceš pracovať pre trh práce, alebo pre úrad práce?, UPSVaR Humenné

Oceňujeme najmä spoluprácu s partnermi a priblíženie vzdelávacích príležitostí a informácií o trhu práce interaktívnou formou. Udalosti sa zúčastnili okrem výchovných poradcov, žiakov a rodičov aj zástupcovia štátneho inštitútu odborného vzdelávania, agent voľných pracovných miest, EURES a odborná poradkyňa. Organizátori získavajú od Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry poradenské kartičky pre prácu s klientmi b-creative.

Udalosť približuje Jana Taňkošová: „Aj náš ÚPSVR Humenné, Oddelenie poradenstva a vzdelávania, sa aktívne venuje kariérovému poradenstvu s rôznymi cieľovými skupinami. Organizujeme aktivity na základne vlastných projektov, ako sú napr. Späť do práce po materskej, Daj šancu vzdelaniu, Odhaľ zákutia trhu práce, Neseď doma s diplomom či Ako sa nestratiť na úrade práce, a pod. Okrem vyššie uvedených sme zorganizovali počas Týždňa kariéry stretnutie pre žiakov, rodičov a výchovných poradcov končiacich ročníkov ZŠ „Chceš študovať pre trh práce alebo pre úrad práce ?“, ktoré je zamerané na voľbu povolania v súvislosti s potrebami trhu práce.

Stretnutia sa zúčastnilo spolu 195 žiakov, z toho 54 ôsmakov a 141 deviatakov, 13 výchovných poradcov a učiteľov, pričom na základe vyplnených dotazníkov sme o.i. zistili, že z hľadiska potreby a prospešnosti takéhoto stretnutia vyjadrila viac ako polovica žiakov kladné stanovisko a viac ako 75% žiakov by svojim mladším spolužiakom odporúčalo zúčastniť sa takýchto, príp. podobných aktivít. Zo strany učiteľov bolo pre 91,7% toto stretnutie zaujímavé a prospešné, 100% by sa ho so žiakmi zúčastnilo aj o rok a 100% by ho odporúčalo aj svojim kolegom z iných základných škôl. Nakoľko vidíme, že takéto aktivity vnímajú zúčastnení pozitívne, plánujeme aj v budúcom roku v rovnakom termíne zorganizovať už 3. ročník tohto stretnutia.“


Inakosť v kariérovom poradenstve, Aptet n.o.

Organizátori oceňujú relevantnosť témy a spoluprácu so zamestnávateľmi v oblasti rozvoja kariéry pre zraniteľné skupiny znevýhodnených občanov a občanov starších ako 50 rokov. Organizátori získavajú od Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry poradenské kartičky pre prácu s klientmi b-creative.

Udalosť predstavuje zo spoločnosti Aptet: „V tematickej oblasti Inkluzívny neziskový sektor sme predstavili zamestnávateľom z Levíc potenciál kariérového poradenstva zameraný na znevýhodnených a zraniteľných. Workshop ukázal, že témy, ako age management, kariérne poradenstvo, systematická spolupráca firiem, sociálnych podnikov a miestnej komunity má obrovský význam nie len pri integrácii a pomoci znevýhodneným a zraniteľným, ale aj pri celkovom rozvoji regiónu. Zamestnávatelia upozornili na problémy vyplývajúcich z demografických zmien, ako aj slabej regionálnej mobility pracovnej sily. Aptet n.o., plánuje pre záujem firiem opakovať workshop v druhej polovici januára 2020.

Nezisková organizáciu Aptet n.o. a registrovaný sociálny podnik Aptet ISP, družstvo sa usilujú o zlepšenie kvality života znevýhodnených a zraniteľných skupín v regióne pomocou sociálnych inovácii.“


Moja kariéra po strednej škole,  Spojená škola Nové Zámky

Oceňujeme spoluprácu s partnermi a sprostredkovanie stretnutí s bývalými študentmi. Spätná väzba a aj niektoré výskumy naznačujú, že jednoduché stretnutia so študentami alebo absolventmi sú veľmi efektívnou pomocou pri kariérovom rozhodovaní. Organizátori získavajú odborné publikácie k téme kariérového poradenstva od centra Euroguidance Slovensko.

Podujatie približuje zástupkyňa riaditeľa,  Juliana Gyuríková: „Naša škola patrí medzi najväčšie stredné odborné školy Nitrianskeho samosprávneho kraja. Preto  sme sa pred piatimi rokmi rozhodli pri príležitosti Dňa študentstva zorganizovať osobitne pre štvrtákov sériu podujatí v oblasti kariérového poradentstva. Vzhľadom na vynikajúce ohlasy žiakov  ju odvtedy organizujeme pravidelne. Zahŕňa stretnutie s bývalými  absolventami, ktorí sa s nimi podelia o svoje skúsenosti a postrehy zo života študenta na rôznych, aj českých univerzitách a vysokých školách. Diskutujú so zástupcami potenciálnych zamestnávateľov a personálnych agentúr, ako sú Soitron, Grain Slovakia, Polícia SR, Ozbrojené sily SR, Heineken Slovakia. V spolupráci s firmou Dell zapájame študentov do projektu „Future me“ a interaktívnych workshopov v bratislavskom sídle. Prezentujú sa aj niektoré slovenských vysoké školy.

Podujatia sa zúčastnilo 144 budúcich maturantov školy. Našimi hosťami bolo 25 bývalých absolventov školy momentálne študujúcich na rôznych univerzitách (VUT Brno, MU Brno, STU Bratislava, UKF Nitra, SPU Nitra, EU Bratislava), 11 zástupcov potenciálnych zamestnávateľov našich žiakov a 8 zástupcov iných slovenských vysokých škôl.“


Týždeň kariéry v centrách bilancie kompetencií,  BKS Úspech, NOVA Training

Osobitne oceňujeme sériu viac ako 20 podujatí „Týždeň kariéry v centrách bilancie kompetencí“, ktorú zorganizovalo BKS Úspech a NOVA Training pre dospelých a školy v mestách najmä na južnom a východnom Slovensku. Podujatia boli zamerané na hľadanie práce, písanie životopisu, podpory pre osoby na materskej či rodičovskej dovolenke či predstavenie bilancie kompetencií.

Ďakujeme všetkým zapojeným organizáciám a tešíme sa na Týždeň kariéry v roku 2020!