V dňoch 11. – 13. septembra 2019 sa v Bratislave stretlo viac ako 500 vedcov, poradcov a tvorcov politík zo 46 krajín zo všetkých kontinentov pri príležitosti 43. ročníka celosvetového kongresu Medzinárodnej asociácie študijného a profesijného poradenstva (IAEVG). Konferenciu zorganizovalo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ZKPRK) v spolupráci s českými a slovenskými partnermi. Ústrednou témou, na ktorú sa sústredili nielen hlavní rečníci, ale i takmer 200 konferenčných príspevkov, bolo „Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť“. IAEVG je najstaršou a najväčšou medzinárodnou asociáciou v oblasti kariérového poradenstva s viac ako 18 000 členmi. S poslaním rozvíjať a presadzovať záujmy kariérového poradenstva je IAEVG poradným orgánom Rady Európy, Ekonomickej a sociálnej rady OSN, UNICEF, OECD, ILO a ďalších nadnárodných inštitúcií.

Na pôde Ekonomickej univerzity, kde sa konferencia uskutočnila, si účastníci mohli každý deň vypočuť prednášky najväčších odborníkov zo sféry celoživotného poradenstva ako Norman Amundson, Annamaria Di Fabio, Gideon Arulmani, Kobus Maree a mnohí ďalší. Presahy do iných oblastí, ktoré priniesli Anna Hogenová a Saša Uhlová, rozšírili kontext konferencie a dokázali tak otvorenosť a rozhľad poradenskej komunity. Bohatý program zložený z viac ako 200 prezentácií, posterov, workshopov a novinky v podobe veľtrhu nástrojov poskytol podnety pre reflexiu odboru a mnohé inšpirácie pre každodennú prax.

Spoločná fotka účastníkov svetového kongresu IAEVG. Oficiálne fotky nájdete na tejto adrese.

Výstupom medzinárodnej konferencie sú nasledovné myšlienky a vízie naznačujúce smer, ktorým sa svetové aj slovenské kariérové poradenstvo má uberať, ak chce prispievať k budovaniu inkluzívnej spoločnosti:

    • Kariéru človeka je potrebné vnímať v súvislostiach a prepojeniach s ostatnými aspektami ľudského života – osobného, rodinného, spoločenského… Ciele služieb kariérového rozvoja preto nemôžu byť obmedzené len na izolované otázky ako sú výber vhodnej školy či zodpovedajúceho zamestnania, ale na schopnosť aktívne riadiť svoj život v rovnováhe medzi vlastnými potrebami a potrebami spoločnosti. V inkluzívnej spoločnosti prispievajú ku takémuto kariérovému rozvoju detí a dospelých rodičia, učitelia, poradcovia, zamestnávatelia aj tvorcovia politík (Roberta Neault).
    • Kariérové poradenstvo potrebujú najmä ľudia zo znevýhodneného sociálneho prostredia a občania s nízkou kvalifikáciou. Dostupné a kvalitné kariérové poradenstvo vychádzajúce z individuálnych potrieb a kontextu je pre nich signálom, že spoločnosť sa o nich zaujíma, ale tiež vedie k proaktívnemu kariérovému správaniu, rozvoju osobnej identity a efektívnejšiemu zvládaniu prechodných období (Saša Uhlová, Jessie Koen).
    • Napriek dynamickým spoločenským a ekonomickým zmenám súvisiacich s fenoménom Priemysel 4.0, koexistujú v mnohých krajinách súčasne pre-industriálne, industriálne a post-industriálne formy práce. Úlohou kariérového poradenstva je pomôcť členom spoločnosti pri identifikovaní a získavaní moderných zručností, ktoré umožnia rozvíjať nové a udržateľné formy uplatnenia tradičných foriem práce a živobytia. Kariérové poradenstvo má tiež prispievať k nachádzaniu rovnováhy medzi tým, čo občan kariérovým rozvojom získa a stratí, ako aj úžitkom, ktorý prináša širšej spoločnosti. Prístup k takémuto kariérovému poradenstvu nie je luxusom – povinnosťou spoločnosti je urobiť ho dostupným všetkým jej členom (Kobus Maree, Gideon Arulmani).
    • Kariérové poradenstvo nesmie zostať zaseknuté v „pseudo-profesionalizme“, ktorého prioritou je usmerňovanie klienta odbornými radami. Kariérové poradenstvo sa musí dostať opäť viac do reálneho kontaktu s človekom, dať ľuďom pocítiť, že sú dôležití a niekomu na nich záleží. Efektivita kariérového poradenstva závisí na odvahe poradcov byť otvorení a flexibilní, prejaviť reálny záujem o klienta a jeho príbeh a byť kreatívni pri spoločnom hľadaní riešení, čo zároveň pomôže spoločnosti lepšie pochopiť, čo jej znevýhodnení členovia naozaj potrebujú (Annamaria di Fabio, Norman Amundson).


Rozhovor s Normanom Amundsonom – viac videí z kongresu nájdete na Youtube kanáli ZKPRK.

Pri príležitosti svetového kongresu spustilo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry národný štandard kvality pre kariérových poradcov a poskytovateľov. Prvé certifikáty kvality boli odovzdané šiestim poradcom a poradkyniam z rôznych oblastí, ako aj zástupcom štyroch organizácií, ktoré sa zúčastnili pilotnej fázy. Predsedníctvo IAEVG vydalo počas kongresu komuniké Inclusive Societies Investing in their People (Inkluzívne spoločnosti investujú do ľudí, slovenský preklad v príprave).

Ďalšie zdroje:

Kontakt: info@zkprk.sk


O IAEVG

Medzinárodná asociácia študijného a profesijného poradenstva (IAEVG) bola založená v roku 1951 v Paríži odborníkmi z oblasti kariérového poradenstva z jedenástich krajín a je najstaršou a najväčšou medzinárodnou asociáciou v oblasti kariérového poradenstva, s viac ako 16 000 členmi..  Cieľom asociácie bolo od začiatku podporovať výmenu skúseností a dobrej praxe medzi kariérovými poradcami a vedeckou komunitou. S poslaním rozvíjať a presadzovať záujmy kariérového poradenstva je IAEVG poradným orgánom Rady Európy, Ekonomickej a sociálnej rady OSN, UNICEF, OECD, ILO a ďalších nadnárodných inštitúcií.  Asociácia od r. 2001 vydáva odborný časopis „International Journal for Educational and Vocational Guidance“.

O Združení pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ZKPRK) združuje viac ako 150 kariérových poradcov a poskytovateľov kariérového poradenstva z rôznych oblastí pôsobenia (služby zamestnanosti, školstvo, súkromná sféra a ďalšie). Cieľom ZKPRK je  združovať a sieťovať odborníkov, podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrých praktík, podporovať odborný rast, šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a zlepšovať prístup k poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života. Od svojho vzniku v roku 2014 organizovalo desiatky vzdelávacích a rozvojových aktivít pre kariérových poradcov (vysokoškolské vzdelávanie, letné školy kariérového poradenstva, odborné semináre, regionálne kluby). ZKPRK rešpektovaným partnerom ministerstiev a ďalších verejných inštitúcií a podieľalo sa na tvorbe metodík a strategických dokumentov ako Učiace sa Slovensko, metodika validácie neformálneho a informálneho vzdelávania, Stratégia celoživotného vzdelávania a ďalšie. Od 1. marca 2017 je Združenie riadnym členom IAEVG.