V septembri 2019 hostí Bratislava udalosť svetového formátu v oblasti kariérového poradenstva: výročnú konferenciu Medzinárodnej asociácie pre študijné a profesijné poradenstvo (IAEVG). Témou tohto ročníka je “Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť”. Ide o skvelú príležitosť stretnúť približne 350 najvýznamnejších vedcov, kariérových poradcov a tvorcov politík v oblasti kariérového poradenstva a sociálnej inklúzie z celého sveta ako aj aktívne sa zúčastniť konferencie s príspevkom na niektorú z tém konferencie. Táto prestížna konferencia má dlhoročnú tradíciu – IAEVG je najstaršia a najväčšia medzinárodná organizácia v oblasti kariérového poradenstva, ktorá mala v roku 2017 16 000 inštitucionálnych a individuálnych členov z 36 krajín. Tento rok sme dostali príležitosť zorganizovať konferenciu historicky prvýkrát na Slovensku spoločne s partnermi zo Slovenska a Českej republiky. Chceme na konferencii prezentovať aj dynamiku našej domácej a širšej stredoeurópskej komunity kariérového poradenstva. Ako sa môžete zapojiť?

Témy konferencie

Tohtoročná konferencia prináša oblasti reflexie, ktoré zachytávajú aktuálne výzvy celého sektora kariérového poradenstva. Avšak výzva je otvorená aj pre príspevky na iné témy z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.

  • Inkluzívna spoločnosť v ére neistej práce. Ako môže kariérové poradenstvo prispieť k emancipácii nízko kvalifikovaných, marginalizovaných, „underclass“, občanov so znevýhodnením, neviditeľných, NEETov…?
  • Kariérové poradenstvo prekračuje hranice. Nové prístupy k interdisciplinarite a multidisciplinarite pre holistickú a inkluzívnu prax: využívanie nadsektorových, nadinštitucionálnych prístupov pre integrovaný prístup ku case management
  • Rozvíjajúce sa ekonomiky: kariérové poradenstvo ako „luxus“. Poradenstvo a výzvy rozvíjajúcich sa spoločností („transition societies“): Je kariérové poradenstvo vnímané ako luxus, nástroj pre výber najschopnejších alebo nástroj inklúzie?
  • Od Priemyslu 4.0 k Inkluzívnej spoločnosti 4.0? Výzvy pre občanov, poradcov, firmy a tvorcov politík. Očakávania a roly rôznych zúčastnených strán, rôzne prístupy k týmto zmenám a výzvam.
  • Kariérové poradenstvo a demokratická participácia. Kariérové poradenstvo ako spoločenská zmluva. Preventívna rola kariérového poradenstva a vzdelávania ako opatrenie pre podporu aktívneho občianstva. Aktívne globálne občianstvo ako súčasť kariérového rozvoja? Rola kariérového poradenstva v oblasti demokracie, participácie a životného prostredia.

 

Ako sa zapojiť

Existujú štyri možnosti, ako sa aktívne zúčastniť konferencie:

  • Prezentácia výskumnej práce: Príspevku budú vedeckým výborom zoskupené do paralelných sekcií, ktoré budú obsahovať 3 20-minútové prezentácie, za ktorými bude nasledovať diskusia. Ide najmä o výskumné práce, diskusia o teórii a praxi alebo reflexia experimentálnej praxe. Príspevok musí byť na vysokej vedeckej úrovni a mať súvis s hlavnou témou konferencie.
  • Workshop: 90-minútová interaktívna časť programu, založená na inovatívnej praxi, experimentácii alebo diskusii aktuálnej problematiky. Príspevok má mať prepojenie na vedecký výskum a/alebo inovatívnu prax, ako aj súvis s niektorými oblasťami reflexie konferencie.
  • Poster: Veľkosť posteru: maximum A0 (84.1 cm x 118.9 cm). Postery musia byť zaslané v angličtine ale môžu byť prezentované v angličtine, francúžštine, nemčine alebo španielčine. Príspevok musí mať prepojenie na vedecký výskum a/alebo inovatívnu prax, ako aj súvis s niektorými oblasťami reflexie konferencie.
  • Praktický nástroj/metóda/aktivita: Konkrétny nástroj alebo prístup, ktorý môže byť predstavený na novom konferenčnom formáte nazvanom „trh nástrojov“. Tento typ príspevku cieli praktikov a mal by im umožniť nájsť odpoveď na otázku: „Čo môžem preniesť do svojej praxe v mojej práci v pondelok ráno?“

Všetky návrhy musia byť zaslané v angličtine a budú recenzované dvoma členmi vedeckého výboru. Prezentácie vedeckých prác a workshopy môžu byť vedené v angličtine, francúžštine, nemčine alebo španielčine. Avšak osobitné sekcie budú vytvorené pre slovensky a česky hovoriacich účastníkov s tlmočením do alebo z angličtiny. Príspevky budú publikované formou zborníka s ISBN/ISSN. Súčasťou konferencie je Globálne Sympózium IAEVG v Brne.

Aktualizácia 29.3.2019: Príspevky je možné predkladať do 14.4.2019. Detailné informácie k výzve na predkladanie príspevkov nájdete na webstránke konferencie. Pozývame všetkých výskumníkov, poradcov a metodikov zapojiť sa do konferencie.

Výzva na predkladanie príspevkov