V septembri 2019 hostí Bratislava udalosť svetového formátu v oblasti kariérového poradenstva: výročnú konferenciu Medzinárodnej asociácie pre študijné a profesijné poradenstvo (IAEVG). Témou tohto ročníka je “Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť”. Ide o skvelú príležitosť stretnúť približne 350 najvýznamnejších vedcov, kariérových poradcov a tvorcov politík v oblasti kariérového poradenstva a sociálnej inklúzie z celého sveta ako aj aktívne sa zúčastniť konferencie s príspevkom na niektorú z tém konferencie. Táto prestížna konferencia má dlhoročnú tradíciu – IAEVG je najstaršia a najväčšia medzinárodná organizácia v oblasti kariérového poradenstva, ktorá mala v roku 2017 16 000 inštitucionálnych a individuálnych členov z 36 krajín. Tento rok sme dostali príležitosť zorganizovať konferenciu historicky prvýkrát na Slovensku spoločne s partnermi zo Slovenska a Českej republiky. Chceme na konferencii prezentovať aj dynamiku našej domácej a širšej stredoeurópskej komunity kariérového poradenstva. Ako sa môžete zapojiť?

Témy konferencie

Tohtoročná konferencia prináša oblasti reflexie, ktoré zachytávajú aktuálne výzvy celého sektora kariérového poradenstva:

  • Inkluzívna spoločnosť v ére prekariátu. Ako môže kariérové poradenstvo prispieť k emancipácii nízko kvalifikovaných, marginalizovaných, „underclass“, občanov so znevýhodnením, neviditeľných, NEETov…?
  • Kariérové poradenstvo prekračuje hranice. Nové prístupy k interdisciplinarite a multidisciplinarite pre holistickú a inkluzívnu prax: využívanie nadsektorových, nadinštitucionálnych prístupov pre integrovaný prístup ku case management
  • Rozvíjajúce sa ekonomiky: kariérové poradenstvo ako „luxus“. Poradenstvo a výzvy rozvíjajúcich sa spoločností („transition societies“): Je kariérové poradenstvo vnímané ako luxus, nástroj pre výber najschopnejších alebo nástroj inklúzie?
  • Od Priemyslu 4.0 k Inkluzívnej spoločnosti 4.0? Výzvy pre občanov, poradcov, firmy a tvorcov politík. Očakávania a roly rôznych zúčastnených strán, rôzne prístupy k týmto zmenám a výzvam.
  • Kariérové poradenstvo a demokratická participácia. Kariérové poradenstvo ako spoločenská zmluva. Preventívna rola kariérového poradenstva a vzdelávania ako opatrenie pre podporu aktívneho občianstva. Aktívne globálne občianstvo ako súčasť kariérového rozvoja? Rola kariérového poradenstva v oblasti demokracie, participácie a životného prostredia.

Ako sa zapojiť

Existujú štyri možnosti, ako sa aktívne zúčastniť konferencie:

  •  Prezentácia vedeckej práce: Príspevku budú vedeckým výborom zoskupené do paralelných sekcií, ktoré budú obsahovať 3 20-minútové prezentácie, za ktorými bude nasledovať diskusia. Ide najmä o výskumné práce, diskusia o teórii a praci alebo reflexia experimentálnej praxe. Príspevok musí byť na vysokej vedeckej úrovni a mať súvis s témou konferencie.
  • Workshop: 90-minútová prezentácia založená na inovatívnej praxi alebo experimentácii. Príspevok musí mať jasné prepojenie na vedecký výskum a/alebo inovatívny prax, ako aj súvis s niektorými oblasťami reflexie konferencie.
  • Poster: Veľkosť posteru: maximum A0 (84.1 cm x 118.9 cm). Postery musia byť zaslané v angličtine ale môžu byť prezentované v angličtine, francúžštine, nemčine alebo španielčine. Príspevok musí mať jasné prepojenie na vedecký výskum a/alebo inovatívny prax, ako aj súvis s niektorými oblasťami reflexie konferencie.
  • Praktický nástroj/metóda/aktivita: Konkrétny nástroj alebo prístup, ktorý môže byť predstavený na novom konferenčnom formáte nazvanom „trh nástrojov“. Tento typ príspevku cieli praktikov a mal by im umožniť nájsť odpoveď na otázku: „Čo môžem preniesť do svojej praxe v mojej práci v pondelok ráno?“

Všetky návrhy musia byť zaslané v angličtine a budú recenzované dvoma členmi vedeckého výboru. Prezentácie vedeckých prác a workshopy môžu byť vedené v angličtine, francúžštine, nemčine alebo španielčine. Avšak osobitné sekcie budú vytvorené pre slovensky a česky hovoriacich účastníkov s tlmočením do alebo z angličtiny. Príspevky budú publikované formou zborníka s ISBN. Súčasťou konferencie je Globálne Sympózium IAEVG v Brne.

Príspevky je možné predkladať do 31.3.2019. Detailné informácie k výzve na predkladanie príspevkov nájdete na webstránke konferencie. Pozývame všetkých výskumníkov, poradcov a metodikov zapojiť sa do konferencie.

Výzva na predkladanie príspevkov