Medzinárodná asociácia študijného a profesijného poradenstva (IAEVG) a Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ZKPRK) v spolupráci s partnermi dnes na medzinárodnom kongrese v Göteborgu oznámili, že budúcoročná svetová konferencia IAEVG sa bude konať v dňoch 9. – 13. septembra v Bratislave a v Brne. Brno bude hostiť pre-sympózium s ponukou študijných návštev, samotná konferencia sa uskutoční v Bratislave. Témou už 43. ročníka bude “Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť.”

“Téma sociálnej inklúzie je pre krajiny nášho regiónu kľúčová a na Slovensku sa stáva hlavným motívom reformy školstva”, hovorí Štefan Grajcár, podpredseda ZKPRK. “Takáto príležitosť inšpirovať sa tým najlepším zo zahraničia, ale tiež ukázať svetu dynamiku našej profesijnej komunity, sa vyskytne jedenkrát za generáciu a verím, že zanechá na slovenskej a českej scéne kariérového poradenstva trvalú stopu.” Obsah konferencie budú tvoriť prezentácie najaktuálnejších výskumov, ale aj príkladov dobrej praxe s dôrazom na nasledovné okruhy:

 • Inkluzívna spoločnosť v dobe prekariátu: Ako môže kariérové poradenstvo prispieť k inklúzii a emancipácii nízkokvalifikovaných občanov, občanov v situácii znevýhodnenia a vylúčenia?
 • Kariérové poradenstvo prekračuje hranice: Nové prístupy k multidisciplinarite pre inkluzívnejšiu prax. Miesto kariérového poradenstva v sociálnej práci. Ako stavať mosty medzi sektormi, inštitúciami a praktikmi?
 • Rozvíjajúce sa krajinyKariérové poradenstvo ako luxus, nástroj selekcie alebo zdroj inklúzie? S akými výzvami sa tieto krajiny potýkajú pri budovaní alebo rekonštrukcii systémov celoživotného kariérového poradenstva?
 • Inkluzívny priemysel 4.0Výzva pre riadenie kariéry a ľudských zdrojov vo firmách. Well-being na pracovisku a kariérové poradenstvo. Aké nové kariérové zručnosti potrebujú občania pre inklúziu v meniacej sa ekonomickej situácii?
 • Kariérové poradenstvo a demokratická participáciaAktívne občianstvo, prevencia radikalizácie – akú rolu môže zohrávať kariérová výchova a kariérové poradenstvo? 

Hlavná časť konferencie sa sukutoční v priestoroch Ekonomickej Univerzity v Bratislave od 11. do 13. septembra. Na organizácii udalostí sa spoločne so ZKPRK podieľa centrum Euroguidance Slovensko, české Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, centrum Euroguidance Česká republika a ďalší partneri zo Slovenska a z Českej republiky. “Organizácia takéhoto kongresu si vyžaduje veľa energie, síl a nadšenia. Vaše národné komunity ukázali, že majú všetky potrebné predpoklady na to, aby sa konal u vás. Tešíme sa na stretnutie v septembri 2019,” dodala prezidentka IAEVG.

Pozdrav Suzanne Bultheel, prezidentky IAEVG (slovenské titulky).

Prezidentka a generálny sektretár IAEVG a zástupcovia slovenských a českých členov oznamujú miesta konania budúcoročnej konferencie IAEVG.

IAEVG je najstaršou a najväčšou medzinárodnou asociáciou v oblasti kariérového poradenstva, s viac ako 16 000 členmi zo všetkých kontinentov. Na medzinárodnom kongrese sa každoročne zúčastní 600 – 1000 vedcov, kariérových poradcov a tvorcov politík z celého sveta. Prvý kongres IAEVG bol organizovaný v roku 1954 v Bonne za účasti 600 odborníkov z 27 krajín. Odvtedy sa konferencia stala najvýznamnejšou svetovou udalosťou v oblasti kariérového poradenstva, ktorej sa zúčastňujú odborníci a praktici s najnovšími vedeckými poznatkami a najmodernejšími prístupmi v tejto oblasti.  “Poslaním našej asociácie je presadzovať kvalitné a dostupné kariérové poradenstvo pre všetkých. Medzinárodné konferencie sú vynikajúcou príležitosťou, ako podporiť výmenu skúseností medzi vedou, praxou a politikami,” povedala Suzanne Bultheel, prezidentka IAEVG. Suzanne dodáva, že hoci na Slovensku a v Česku prechádza poradenský systém dynamickým vývojom, je potrebné, aby kariérové poradenstvo prestalo byť vnímané ako luxus, ale stalo sa nevyhnutným nástrojom budovania spoločnosti, v ktorej si každý nájde svoje miesto.

V predchádzajúcich rokoch sa konferencie konali v Mexico City (2017), Madride (2016), Tsukuba (Japonsko, 2015) a Québec (2014). V strednej Európe bola konferencia naposledy organizovaná v roku 2002 vo Varšave.

Kontakt: info(a)iaevgconference2019.sk

 


O IAEVG

Medzinárodná asociácia študijného a profesijného poradenstva (IAEVG) bola založená v roku 1951 v Paríži odborníkmi z oblasti kariérového poradenstva z jedenástich krajín.  Cieľom asociácie bolo od začiatku podporovať výmenu skúseností a dobrej praxe medzi kariérovými poradcami a vedeckou komunitou. IAEVG má 16 000 inštitucionálnych a individuálnych členov z 36 krajín.  Jedným z prezidentov Asociácie bol napr. Donald E. Super (1975 – 1983), v súčasnosti je prezidentkou IAEVG p. Suzanne Bultheel (FR), viceprezidentmi sú Gideon Arulmani (India), Nancy Arthur (USA) a Raimo Vuorinen (Fínsko), vo výkonnom výbore sú napr. Jane Goodman (USA), Mary McMahon (Austrália), Peter Weber (Nemecko) a Tibor Bors Borbély-Pecze (Maďarsko). Rokovacími jazykmi IAEVG sú rovnocenne francúzština, angličtina, nemčina a španielčina, v týchto jazykových mutáciách je dostupná aj väčšina informačných a ďalších materiálov Asociácie. Asociácia od r. 2001 vydáva odborný časopis „International Journal for Educational and Vocational Guidance“.

Poslaním IAEVG je:

 • Zasadzovať sa o to, aby všetkým, ktorí potrebujú a chcú kariérové poradenstvo poradenstvo, bolo poskytnuté kompetentnými a uznávanými odborníkmi;
 • Pracovať na riešení otázok diverzity a sociálnej spravodlivosti v oblasti vzdelávania a práce;
 • Spoločne s tvorcami politík pracovať na dosiahnutí základných štandardov kvality služby;
 • Odporúčať minimálnu kvalifikáciu, ktorú by mali mať všetci praktici poskytujúci študijnéo a profesijné poradenstvo;
 • Podporovať rozvoj metód na evaluáciu poradenstva;
 • V oblasti výskumu, praxe a rozvoji politík pomáhať pri príprave primeraných a účinných metód a materiálov pre poradenstvo;
 • Prodporovať prijatie a dodržiavanie etiky praktikmi poskytujúcimi poradenské služby v súlade s Etickými štandardmi IAEVG.

Medzinárodná rola IAEVG:

 • poradný orgán Rady Európy (od roku 1956),
 • poradný orgán Ekonomickej a sociálnej rady OSN,
 • poradný orgán UNICEF (od 1960), realizácia viacerých štúdií v oblasti kariérového vzdelávania, prechodu medzi školou a trhom práce,
 • poradný orgán OECD,
 • partner ILO (International Labour Organization, ELGPN (European Lifelong Guidance Policy Network), ICCDPP (International Centre for Career Development and Public Policy), WAPES (Word Association of Public Employment Services) a ďalších nadnárodných organizácií.

O Združení pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ZKPRK) združuje viac ako 80 kariérových poradcov a poskytovateľov kariérového poradenstva z rôznych oblastí pôsobenia (služby zamestnanosti, školstvo, súkromná sféra a ďalšie). Cieľom ZKPRK je  združovať a sieťovať odborníkov, podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrých praktík, podporovať odborný rast, šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a zlepšovať prístup k poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života. Od svojho vzniku v roku 2014 organizovalo desiatky vzdelávacích a rozvojových aktivít pre kariérových poradcov (vysokoškolské vzdelávanie, letné školy kariérového poradenstva, odborné semináre, regionálne kluby). ZKPRK rešpektovaným partnerom ministerstiev a ďalších verejných inštitúcií a podieľalo sa na tvorbe metodík a strategických dokumentov ako Učiace sa Slovensko, metodika validácie neformálneho a informálneho vzdelávania, Stratégia celoživotného vzdelávania a ďalšie. Od 1. marca 2017 je Združenie riadnym členom IAEVG.