Prečo venovať pozornosť kariérovému poradenstvu?

V práci trávime 8, 10 až 16 hodín denne a nemôže byť teda len prostriedkom obživy. Povolanie dáva človeku identitu, zmysel, pocit užitočnosti. Preto keď počujeme, že každý piaty človek si prácu vyberá z núdze, že viac ako polovica študentov si školu vyberá podľa odporúčania rodičov, že takmer polovica absolventov nepracuje vo vyštudovanom odbore, že máme vysokú nezamestnanosť a pritom firmy nevedia nájsť ľudí – musíme si klásť otázku, ako lepšie prepájať základné ľudské potreby, vzdelávací systém a trh práce. A my sme presvedčený o tom, že súčasťou riešenia je kariérové poradenstvo.

0%
Slovákov považuje zamestnanie za spôsob, ako zarobiť peniaze, nič viac
0%
Slovákov je nespokojných alebo veľmi nespokojných vo svojom povolaní
0%
absolventov nikdy nepracovalo v odbore, ktorí vyštudovali
0%
občanov vo veku 25-64 rokov sa zúčastňuje celoživotného vzdelávania.
  • Kariérové poradenstvo pomáha prekonávať nesúlad medzi trhom práce a potrebami zamestnávateľov.

  • Kariérové poradenstvo motivuje k účasti na celoživotnom vzdelávaní a zvyšuje ľudský a sociálny kapitál na úrovni jednotlivca a spoločnosti.

  • Kariérové poradenstvo zvyšuje flexibilitu a mobilitu pracovnej sily.

  • Kariérové poradenstvo pomáha informovať žiakov o možnostiach duálneho vzdelávania.

  • Kariérové poradenstvo posilňuje kohéziu spoločnosti, zabraňuje sociálnemu vylúčeniu a znižuje riziko radikalizácie.

Kto sme a o čo nám ide?

Sme profesijná organizácia poskytovateľov kariérového poradenstva. Našou víziou je kvalitné a dostupné kariérové poradenstvo pre všetkých, ktorí ho potrebujú v akejkoľvek fáze ich života: žiakov, študentov, nezamestnaných, pracujúcich.

Medzi našimi členmi a partnermi nájdete…

  • manažérov služieb kariérového poradenstva z oblasti služieb zamestnanosti, školstva a súkromnej sféry.

  • …skúsených poskytovateľov kariérového poradenstva z verejnej aj súkromnej sféry – právnické alebo fyzické osoby.

  • …odborníkov so skúsenosťami so zahraničnými systémami kariérového poradenstva, celoživotného vzdelávania a uznávania výsledkov kariérového poradenstva.

  • výskumných pracovníkov venujúcim sa rôznym oblastiam kariérového rozvoja a kariérového poradenstva.

  • …odborníkov na hodnotenie dopadov kariérového poradenstva, informačných systémov trhu práce a ďalšie oblasti.

Naše referencie…

Stratégia celoživotného poradenstva (2018 – 2019)
Na základe podrobnej analýzy existujúceho stavu a participatívneho stanovovania priorít, do ktorých bolo zapojených viac než 140 aktérov z oblasti celoživotného kariérového poradenstva, sme boli z poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu gestorom pre tvorbu kapitoly “Celoživotné poradenstvo” v dokumente “Stratégia celoživotného poradenstva 2019 – 2024”.

Urobme si kvalitu v kariérovom poradenstve – Spoločné štandardy kvality (2017 – 2019)
Spustili sme participatívny a proces tvorby štandardov kvality pre kariérové poradenstvo, do ktorého je zapojená široká škála partnerov – poskytovateľov a gestorov kariérového poradenstva v súkromnej aj verejnej sfére.

Týždeň kariéry (od 2017)
V spolupráci s Centrom Euroguidance Slovensko organizujeme Týždeň celoživotného poradenstva, ktorého cieľom je propagovať existujúce služby celoživotného poradenstva a stimulovať dopyt a ponuku poskytovania služieb celoživotného poradenstva na Slovensku..

Kariérové poradenstvo v národnej sústave povolaní (Trexima, 2015)
Zaviedli sme štandardy povolaní pre kariérové poradenstvo postavené na medzinárodných štandardoch upravený na potreby slovenskej praxe.

Metodika spolupráce medzi ZŠ, SOŠ a zamestnávateľmi (ŠIOV, 2016)
Naši odborníci v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania vypracovali metodiku pre lepšie prepájanie rôznych aktérov vzdelávania a odbornej prípravy.

Metodická príručka odborných poradenských služieb (UPSVaR, 2015)
Poskytovali sme oddeleniu poradenstva a vzdelávania odbornú pomoc a konkrétne metodiky pri príprave metodickej príručky, ktorá zavedením uznávaných techník kariérového poradenstva prispela k modernizácii odborných poradenských služieb na úradoch práce.

Validácia výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v SR (ŠIOV, 2016)
Naši členovia spolupracovali pri príprave analytického materiálu, ktorý analyzoval aktuálnu situáciu a navrhoval koncepciu uznávania výsledkov na Slovensku.

Spolupráca pri organizácii veľtrhov práce, búrz informácií a kariérnych dní na univerzitách (od 2014)
Od nášho založenia sme sa zúčastnili niekoľkých desiatok aktivít, na ktorých propagujeme a poskytujeme kariérové poradenstvo – pri niektorých akciách sme odbornými garantmi.

Učiace sa Slovensko
Významným spôsobom sme sa podieľali na tvorbe kapitoly o celoživotnom kariérovom poradenstve, priamo sme navrhli štyri z piatich opatrení kapitoly 3-06. Urobíme, čo je v našich silách, aby tieto opatrenia nezostali iba na papieri.

Výuka kariérového poradenstva
Zabezpečujeme výuku dvoch predmetov (Kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, Zážitkové kariérové poradenstvo) na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského.

Kontaktujte nás!

Povedali o kariérovom poradenstve…

Poradenstvo mi veľmi pomohlo a cítim, že mám novú víziu do budúcnosti a nové možnosti. Ďakujem pani poradkyni za pomoc a nové nápady, možnosti a hlavne veľkú pomoc v rozhodovaní o povolaní.

Alexandra

Vďaka poradenstvu som mohol lepšie porozumieť a uvedomiť si svoje silné aj slabé stránky. Porozumieť sebe samému je pre mňa krokom k porozumeniu iných, či už budúcich kolegov v práci, či upevneniu medziľudských vzťahov v mojom okolí. Odporúčam preto každému, aby neváhal a zodpovedne sa dokázal pozrieť na svoju osobnosť, čo nie je vôbec jednoduché, ale v čom mu odborníci na kariérové poradenstvo môžu veľmi pomôcť.

Marek

Ďakujem za konzultáciu, určite mi pomohla pri mojom ďalšom rozhodovaní v profesijnom živote, vrelo odporúčam všetkým; prinieslo mi to jasnejšiu víziu a smerovanie.

Mária