V piatok 23. 2. 2018 sa Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry zúčastnilo podujatia “Raňajky s kariérou”. Na tomto pravidelnom stretnutí ľudí z oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, ktoré organizuje portál Kariéra.sk, sa za ZKPRK zúčastnili Eva Uhríková (Navigácia v povolaní) a Tomáš Šprlák, aby predstavili možnosti využitia kariérového poradenstva v personálnych procesoch a ich dopad na angažovanosť zamestnancov?

Čo hovoria o angažovanosti výskumy?

Hoci existuje mnoho definícií angažovanosti zamestnancov, z hľadiska HR procesov je kľúčovým vytvoriť podmienky a prostredie, v ktorých sú zamestnanci ochotní a motivovaní dať svojej práci a firme maximum svojich schopností, talentu, potenciálu. Angažovanosť zamestnancov je kľúčová z viacerých hľadísk: Angažovaní zamestnanci sú lojálnejší, 20% výkonnejší oproti ostatnejším a aktívne šíria dobré meno svojej firmu, čo zvyšuje jej atraktivitu pre talentovaných potenciálnych zamestnancov. Angažovanosť je lepší prediktor výkonu, než spokojnosť v práci. Angažovaní zamestnanci vykazujú zvýšený pocit osobnej účinnosti, čo pozitívne vplýva na ich psychickú pohodu a posilňuje ich vzťah k firme – vzniká tak cyklus pozitívneho posilňovania angažovanosti zamestnancov a celkovú kultúru angažovanosti. Psychologické výskumy ukazujú, že angažovanosť závisí na osobnostných charakteristikách a je spojená napríklad s extraverziou, nízkou mierou neuroticizmu a ďalšími charakteristikami. Mladí ľudia sú napríklad pri nástupe do firmy angažovanejší, ale potom angažovanosť rýchlo klesá.

Angažovanosť zamestnancov a kariérový rozvoj

Prečo je dôležité o angažovanosti hovoriť v súvislosti s kariérovým poradenstvom? Existuje 7 základných faktorov, ktoré priamo vplývajú na angažovanosť zamestnancov:

  1. Typ práce
  2. Zmysel
  3. Možnosti rozvoja
  4. Dobre načasované odmeny
  5. Rešpektujúce a asertívne vzťahy
  6. Obojstranné otvorené komunikačné systémy
  7. Inšpirujúce vedenie

Práca nemá byť jediným zdrojom životného uspokojenia, ale pri pohľade na tieto faktory je zrejmý súvis angažovanosti s kariérovým poradcom. Prvé tri z uvedených faktorov sú priamo ovplyvniteľné obrátením pozornosti na kariéru zamestnancov (ďalšie súvisia skôr s kultúrou a organizáciou firmy). V konečnom dôsledku je angažovanosť voľbou – zamestnanec sa rozhoduje podľa svojich motivácií, predpokladov, osobnostných charakteristík, do čoho sa mu oplatí investovať“ . Cieľom kariérového poradenstva je poskytovať zamestnancom priestor a nástroje, ktoré budú ich slobodné rozhodovanie sa pre vlastné angažovanie sa sprevádzať.

Kariérové poradenstvo a rozvoj v personálnych procesoch

Eva Uhríková hovorila prítomným personalistom o troch úrovniach využitia kariérového poradenstva. Kariérové poradenstvo môže byť v rôznych stupňoch intenzity v HR procesoch využívané:

  1. pre účely zamestnávateľa (s cieľom mať správneho človeka na pozícii)
  2. pre účely zamestnanca (pomáhať naplniť aj skutočný záujem/zmysel práce človeka)
  3. job crafting – správny človek a správne miesto/pozícia

Princípy kariérového poradenstva a rozvoja kariéry je možné využiť v rôznych personálnych procesoch: výbery zamestnancov, kariérne plánovanie, rozvoj zamestnancov, talent management, personálny audit, outplacement a ďalšie. V každom z týchto procesov môže kariérové poradenstvo priniesť zamestnancovi väčší pocit zmyslu a spokojnosti v práci, zvýšiť jeho angažovanosť a vnútornú motiváciu a priniesť úžitok zamestnancovi aj firme.  Eva Uhríková a ďalší členovia Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry pracujú v rôznych firmách na projektoch zavádzania princípov kariérového poradenstva do personálnych procesov: podpora kariérového rozvoja zamestnancov má v perspektíve dynamických zmien vo svete práce pre firmu aj spoločnosť strategický význam.