Prinášame slovenský preklad Komuniké IAEVG týkajúce sa trvalo udržateľného rozvoja a sociálno-ekologickej transformácie, ktoré prijalo Valné zhromaždenie dňa 28. júna 2023.

 

Komuniké IAEVG

Príspevok vzdelávacieho a odborného poradenstva k podpore trvalo udržateľného rozvoja a nevyhnutnej sociálno-ekologickej transformácie

Prijaté Valným zhromaždením IAEVG 28. júna 2023

Zo záväznej dohody, ktorá vzišla z konferencie o klíme v Paríži v roku 2015 vyplýva, že musíme výrazne znížiť emisie skleníkových plynov, aby sme udržali globálne otepľovanie pod 1,5 °C alebo výrazne pod 2 °C. Okrem toho prijalo v roku 2015 Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov rezolúcia s názvom Transformácia nášho sveta: Agenda 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj, ktorá sa zaoberá otázkou environmentálnych a ekologických hraníc, ale zahŕňa aj mnohé dodatočné sociálne ciele, ako je boj proti chudobe, diskriminácii, nerovnosti, podporu prístupu k potravinám, vzdelaniu alebo spravodlivosti. V nedávno publikovanej záverečnej súhrnnej správe Medzivládneho panelu OSN pre zmenu klímy (IPCC) z marca 2023 sa opakuje, že ak chceme obmedziť otepľovanie, ktoré od konca druhej svetovej vojny exponenciálne narástlo, musíme masívne a rýchlo znížiť naše emisie skleníkových plynov. Okrem toho správa Medzivládnej vedecko-politickej platformy pre biodiverzitu a ekosystémy (IPBES) z roku 2021 nás upozorňuje na skutočnosť, že popri globálnom otepľovaní je ohrozená aj biodiverzita našej planéty, a to rovnako v dôsledku ľudskej činnosti. Táto realita je z veľkej časti dôsledkom našich spôsobov výroby a nášho životného štýlu. V tejto súvislosti môžeme premýšľať o úlohe a prínose vzdelávacieho a odborného poradenstva pre podporu trvalo udržateľného rozvoja.

Aby sme znížili naše emisie skleníkových plynov a zachovali naše životné prostredie a biodiverzitu, musíme radikálne zmeniť naše zvyky, návyky a spôsoby výroby a spoločného života. Mnoho hospodárskych sektorov bude nutné nanovo premyslieť. Trh práce preto prechádza veľkými zmenami, ktoré budú v nasledujúcich desaťročiach pokračovať a ktoré ovplyvnia charakter pracovných miest. Táto transformácia si bude vyžadovať, aby mnohí pracovníci zmenili svoje postavenie na trhu práce a prehodnotili, čo pre nich práca znamená. Táto úvaha o vzťahu k práci sa musí uskutočniť aj na úrovni našich komunít, ekonomík a spoločností. V čase, keď veľa ľudí stále viac čelí kariérovým zmenám v dôsleku vývoja na trhu práce, alebo musí realizovať viacero pracovných alebo kariérnych rozhodnutí týkajúcich sa rýchlo sa meniaceho sveta práce, hrá kariérové poradenstvo dôležitú rolu. Takéto transformácie môžu viesť k zvýšeniu sociálnych nerovností (napr. klimatickí utečenci). Z tohto dôvodu je nevyhnutné brať do úvahy rozmer sociálnej spravodlivosti pri transformácii našich spoločností, čo je téma, ktorou sa naša disciplína od svojho vzniku intenzívne zaoberá.

Udržateľná kariéra, t.j. kariéra, ktorá ponúka trvalú istotu, zmysel a spoločenské uznanie, zahŕňa niekoľko rôznych aspektov. Znamená poskytnúť jednotlivcom príležitosť rozvíjať sociálne a ekologicky relevantné zručnosti prostredníctvom podporovania prístupu k vzdelávaniu a poradenstvu. Udržateľná kariéra tiež znamená vrátiť osobné, kolektívne a sociálne zdroje naspäť do služby osobného vplyvu (“agency“). V neposlednom rade musia byť verejné orgány schopné poskytnúť systémy podporujúce kariérne zmeny, aby sa zabezpečilo, že tieto momenty zraniteľnosti nepovedú k neistote alebo sociálnemu vylúčeniu. Okrem týchto otázok, ktoré sú pre náš sektor kľúčové, musí byť naša disciplína tiež schopná slúžiť plánom našich spoločností týkajúcich sa cieľov Parížskej dohody. Náš sektor preto musí brať do úvahy aj environmentálny dopad nášho konania a konania klientov a komunít, ktorým slúžime. To si vyžaduje, aby vzdelávacie a odborné poradenstvo bralo do úvahy ekologické, planetárne a sociálne kontexty. Vzdelávacie, odborné a kariérové poradenstvo má dlhú históriu brania do úvahy sociálnych otázok a sociálnej spravodlivosti; je naliehavé, aby sme brali do úvahy aj prepojenie súčasných praktík a kariéry s oblasťou ekológie a životného prostredia.