IAEVG

Z najnovšieho, februárového čísla newslettra Medzinárodnej asociácie pre študijné a profesiné poradenstvo (IAEVG), ktorej kolektívnym členom je od marca minulého roka aj naše Združenie, vyberáme:

 • V úvode nájdeme príhovor prezidentky IAEVG, pani Suzanne Bultheel – začína želaním všetkého dobrého v novom roku 2018 a pokračuje krátkym návratom k poslednej konferencii IAEVG, ktorá sa konala na prelome novembra a decembra 2017 v Mexico City a ktorú hodnotí ako veľmi úspešnú. Nový slogan IAEVG, ktorý v Mexiku schválilo Valné zhromaždenie – „IAEVG: Globálny líder a obhajca študijného a profesijného poradenstva“ – reprezentuje aj smer jej ďalšieho rozvoja. Rok 2018 bude podľa vyjadrenia S. Bultheel významný najmä tým, že sa v ňom bude IAEVG riadiť revidovanými medzinárodnými etickými usmerneniami (guidelines). Významnou bude aj medzinárodná konferencia IAEVG začiatkom októbra 2018 vo švédskom Götteborgu.
 • Deirdre Hughes sa vo svojom článku zaoberá pokusmi prepracovať a redizajnovať poskytovanie poradenstva pre mladých ľudí v stredných školách v Anglicku.
 • Príspevok Reginy Korte opisuje súčasný stav výskumu a vývoja v oblasti kariérového poradenstva pre starších ľudí, a to prostredníctvom publikácie B.-J. Ertelta a M. Scharpfa (zostavovatelia) „Berufliche Beratung Älterer“ (Profesijné poradenstvo starších) vydanej v r. 2017.
 • Annamaria Di Fabio (mimochodom, hlavná editorka newslettra IAEVG) ďalej recenzuje publikáciu z r. 2016 „Concevoir et orienter sa vie: les dialogues de conseil en life design“ (Navrhovanie a usmerňovanie vášho života: Dialógy týkajúce sa life dizajnu) autorov J. Guicharda, M. Bangaliho, V. Scali Cohena, J. Pouyauda a M. L. Robineta.
 • So svojimi dojmami z medzinárodnej konferencie IAEVG, ktorá a konala v dňoch 29. 11. – 1. 12. 2017 v Mexico City sa s čitateľmi prišiel podeliť Gert van Brussel, člen edičnej rady a koordinátor newslettra IAEVG, ktorý o. i. konštatuje, že konferencia s názvom „Poradenstvo pre konštruovanie budúcnosti“ sa naozaj primárne orientovala na vzdelávanie a mladých ľudí ako hlavnú cieľovú skupinu. V krátkosti tiež glosuje vystúpenia niektorých hlavných rečníkov – Juana Jose Sancheza Sosu (Mexiko), Eduardy Duarte (Portugalsko), Beatriz Malik (Španielsko).
 • Sympózium konferencie v Mexiku „Kariérové poradenstvo v praxi: Čo ponúkajú teória, modely a rámce?“ v ďalšej časti podrobnejšie predstavuje Mary McMahon (Austrália) – jej článok prináša krátke anotácie príspevkov štyroch dám, štyroch významných osobností v oblasti teórie a praxe kariérového poradenstva – Nancy Arthur, Roberty Neault (obe Kanada), Jenny Bimrose (Anglicko) a Mary McMahon.
 • V závere newslettra možno nájsť rozhovor Gerta van Brussela s Nancy Arthur, viceprezidentkou IAEVG, ktorá viedla osobitný výbor IAEVG zodpovedný za revíziu Etických usmernení. Z jej odpovedí sa dozvedáme, prečo bola ich revízia nevyhnutná, ako sa pri revízii usmernení postupovalo, aké najdôležitejšie zmeny v nich sú, čo je ich hlavným cieľom a či ich možno vnímať ako istý druh kódexu. (Vzhľadom na skutočnosť, že naše Združenie prevzalo Etické usmernenia IAEVG v plnom rozsahu za svoje, pripravujeme ich preklad do slovenčiny a prinesieme aj úplný preklad tohto rozhovoru.)
 • Tohtoročná konferencia IAEVG sa uskutoční v Európe – konkrétne v Götteborgu, Švédsko, v dňoch 2. – 4. októbra 2018, témou konferencie je „Potreba zmeny“ (A need for change). Aj keď je  Götteborg relatívne neďaleko (priamy let tam trvá menej ako dve hodiny), konferencia je dosť drahá – registračný poplatok je vo výške 420 € (registrácia do 30. 4.), neskôr už 520 € pre členov a 600 € pre nečlenov (tu však načim ešte raz pripomenúť, že Združenie je členom IAEVG a zopár miest tam môžeme obsadiť ako členovia). Ak zvažujete aktívnu účasť, príspevky je potrebné prilhásiť v termíne do 31. marca 2018. Všetky informácie o pripravovanej konferencii IAEVG nájdete na stránke: http://www.iaevgconference2018.se/.

 

Cedefop

Cedefop, Európske centrum pre odborné vzdelávanie a prípravu, pripravuje stretnutie CareersNet, siete Cedefop pre celoživotné poradenstvo a rozvoj kariéry – bude sa konať v Solúne (Thesasaloniki) v dňoch 7. a 8. júna 2018. Zúčastní sa ho okolo 40 odborníkov vrátane hlavných národných expertov siete a vybraní uznávaní európski experti v oblasti politík celoživotného poradenstva. Prvý deň bude venovaný metodickým a strategickým otázkam činnosti siete. Druhý deň bude venovaný tematickým seminárom o naliehavých otázkach rozvoja efektívnej podpory kariérového vývinu/rozvoja v členských štátoch. Témy diskusie:

 • priority činnosti siete;
 • budovanie vedomostnej základne o systémoch celoživotného poradenstva;
 • hodnotenie národných systémov celoživotného poradenstva;
 • prepojenie rozvoja systému s národnými a európskymi politickými prioritami;
 • poradenstvo v kontexte – učenie, podniky a komunity.

 

Česká republika

Upozorňujeme ešte na zaujímavý článok publikovaný nedávno v týždenníku Respekt v rubrike Společnost · Vzdělání s názvom „Dílny a pozemky? Skvělý způsob jak děti odradit od fyzické práce“, ktorého autorom je známy expert na otázky vzdelávania Tomáš Feřtek. Článok je zaujímavý aj vzhľadom na náš slovenský kontext a aktuálne diskusie o budúcnosti a ďalšej podobe najmä odborného vzdelávania a prípravy, v ktorých je reč aj o úlohe kariérového poradenstva na základných školách…