Vďaka môjmu členstvu v Združení pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ďalej len ZKPRK) som sa v apríli tohto roku zúčastnila stretnutia partnerov projektu ROMINKO II. v Bukurešti. Ide o  projekt, ktorý sa zameriava na zavedenie francúzskeho modelu Bilancie kompetencií na celonárodnej úrovni pre Grécko, Rumunsko a Maďarsko. ZKPRK je partnerom projektu a aj expertom na danú oblasť a podporuje ostatné krajiny pri vypracovaní národnej stratégie na implementáciu Bilancie kompetencií v jednotlivých štátoch. Cieľom je podporiť rómsku komunitu a zaviesť Centrá bilancie kompetencií, v ktorých budú môcť klienti dostávať kariérové poradenstvo zodpovedajúce ich potrebám a miestnym pomerom.

Sprava v prvej rade: Elisavet Georgiou (GR), Zuzana Záhradníková (SK), Lili Papp (HU), Hilda Tóth (HU), Biljana Tasic (RS), Katarína Štukovská (SK). Sprava v hornej rade: Iosif Calin (RO), reprezentant National Roma Agency (RO), Aris Kaparakis (GR), Ronald Schoenknecht (DE)

Na stretnutí partnerov v Bukurešti, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 10.4. -13.4.2019 podpredsedníčka ZKPRK Zuzana Záhradníková viedla aktivity zamerané na určenie top priorít rómskych komunít v oblasti zamestnanosti a vzdelávania v spomínaných krajín.

Zuzana Záhradníková moderuje diskusiu o najdôležitejších potrebách cieľovej skupiny

Hoci sa nám podarilo identifikovať priority, ktoré sú podobné pre všetky krajiny, v niektorých sa zásadne líšia. V projekte je preto určený široký priestor na to, aby si každá krajina vytvorila národnú stratégiu, ktorá vzhľadom na legislatívu, podmienky a potreby jednotlivých skupín bude individualizovaná.

Znova sa potvrdilo, že hoci už sa urobilo mnoho opatrení na podporu marginalizovaných skupín, nie všetky (z najrôznejších dôvodov) padli na úrodnú pôdu. Častým problémom je hlavne motivovanie klientov k tomu, aby do programu vstúpili a aby v ňom aj zotrvali.

Súčasťou projektu Rominko II. bude  aj vytvorenie príručky týkajúcej sa motivácie vstupu a zotrvania dospelých účastníkov marginalizovaných skupín (obzvlášť Rómov) do aktivít celoživotného poradenstva a vzdelávania. Bude vychádzať zo štúdie, ktorú som na základe dostupnej literatúry a skúseností z iných projektov vypracovala a na stretnutí v Bukurešti prezentovala. Na tieto výstupy nadviaže kvalitatívna štúdia, výsledky ktorej budú prezentované na medzinárodnej konferencii IAEVG na tému Sociálna inklúzia v Bratislave. Viac informácií o konferencii na tejto stránke.

Reprezentatky ZKPRK: Zuzana Záhradníková a Katarína Štukovská

Participáciu na takýchto projektoch ja osobne vnímam ako veľmi obohacujúcu. Na jednej strane mám možnosť spoznať zaujímavých ľudí a organizácie, dozvedieť sa viac o tom, ako veci fungujú v iných krajinách a na strane druhej zdieľať svoje skúsenosti a obohatiť tak ostatných, ktorí na projekte spolupracujú.

V Bukurešti som si uvedomila, že na Slovensku máme veľa možností, ktoré iné (dokonca ani niektoré susedné krajiny) nemajú. Z týchto príležitostí sme mali možnosť nazbierať skúsenosti, ktoré môžeme šíriť ďalej či už na Slovensku alebo na medzinárodných podujatiach i projektoch. O našom projektovom meetingu píše aj naša partnerská organizácia z Rumunska.