Som začínajúca kariérová poradkyňa Ivana Ofúkaná  a členka ZKPRK. Študujem posledný ročník andragogiky –  vzdelávanie dospelých na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Ako diplomovú prácu som si vybrala, pre mňa blízku tému: Poskytovanie kariérového poradenstva na Slovensku. Zámerom mojej diplomovej práce je oboznámiť a bližšie priblížiť problematiku kariérového poradenstva začínajúcim poradcom, ako som aj ja a  tím, ktorí by sa chceli v budúcnosti naplno venovať poskytovaniu kariérového poradenstva na Slovensku.
Empirická časť mojej diplomovej práce je zameraná na kariérovách poradcov. Za hlavný cieľ práce som si určila zistiť aké techniky a nástroje najčastejšie a najradšej využívajú poradcovia vo svojej práci s rôznymi cieľovými skupinami. Taktiež by som chcela zistiť, v akej oblasti kariérový poradcovia pôsobia a to formou dotazníka.
Všetky výsledky dotazníka určeným pre kariérových poradcov budú spracované výhradne len pre potreby diplomovej práce. Ďakujem vám všetkým za váš čas a ochotu vyplniť dotazník, ktorý sa nachádza na tejto stránke: