Týždeň kariéry sa v roku 2018 uskutoční od 5. do 9. novembra a je príležitosťou spropagovať význam celoživotného poradenstva a kariérových služieb pri rozhodovaní o voľbe štúdia, povolania a zamestnania. Týždeň kariéry spoluorganizujú Centrum Euroguidance SlovenskoZdruženie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Pre celú komunitu je táto iniciatíva veľkou príležitosťou a výzvou zintenzívniť propagačné aktivity vo všetkých oblastiach, v ktorých sú kariérové služby poskytované. Na tieto účely bola zriadená webstránka www.tyzdenkariery.sk, na ktorej sa môžu do programu zapojiť všetci poskytovatelia služieb celoživotného poradenstva.

Pôvodný názov Týždeň celoživotného poradenstva sa v roku 2018 zmenil na “Týždeň kariéry”. Dôvodom zmeny názvu je najmä snaha o jednoduchšie a priamočiarejšie vystihnutie podstaty tejto iniciatívy: spropagovať všetky aktivity týkajúce sa širokej oblasti rozvoja kariéry. Táto zmena otvára aj možnosti širšej spolupráce so zamestnávateľmi a ďalšími partnermi, ktorú pripravujeme na rok 2019.

Čo je Týždeň kariéry?

Centrum Euroguidance Slovensko organizuje “Týždeň celoživotného poradenstva” od roku 2013, v roku 2018 prvýkrát ako Týždeň kariéry. Cieľom je propagovať existujúce služby celoživotného poradenstva a stimulovať dopyt a ponuku poskytovania služieb celoživotného poradenstva na Slovensku. Zahŕňa podujatia na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni, počas ktorých majú zainteresované strany možnosť predstaviť svoje služby a zdieľať príklady dobrej praxe. Aktivitou pre verejnosť alebo pre odborníkov sa môžu zapojiť všetci poskytovatelia celoživotného poradenstva. Iniciatíva nadväzuje na paralelný Európsky týždeň odborných zručností Európskej komisie, ktorého cieľom je zatraktívniť odborné vzdelávania a prípravu v celej EÚ.

Prečo sa zapojiť?

Týždeň kariéry prináša jedinečnú príležitosť na oslovenie spoločnosti a na zviditeľnenie celoživotného poradenstva na Slovensku. Umožní vám:

  • využiť pre svoje podujatie spoločnú značku Týždňa kariéry,
  • byť súčasťou veľkej siete poskytovateľov služieb celoživotného poradenstva,
  • upriamiť pozornosť a záujem na prácu, ktorú vykonávate v oblasti celoživotného alebo kariérového poradenstva,
  • spropagovať vaše podujatia a zviditeľniť ich na webovej stránke Týždňa celoživotného poradenstva.

Prečo podporovať celoživotné poradenstvo?

Celoživotné poradenstvo predstavuje komplex poradenských služieb poskytovaných s rozličným disciplinárnym zameraním. Najznámejšie je kariérové poradenstvo, ktorého cieľom je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života. Do celoživotného poradenstva patria aj rôzne služby sociálneho alebo právneho poradenstva, ktoré pomáhajú občanom zorientovať sa v rôznych životných situáciách. Prečo je potrebné celoživotné poradenstvo podporovať?

0%
Slovákov považuje zamestnanie za spôsob, ako zarobiť peniaze, nič viac
0%
absolventov nikdy nepracovalo v odbore, ktorí vyštudovali
0%
Slovákov považuje radosť z práce za najdôležitejšie kritérium výberu
0%
6% občanov vo veku 25-64 rokov v živote využilo kariérové poradenstvo

Ako sa môžete zapojiť?

Pridajte Vašu aktivitu do kalendára udalostí! K prihlasovaciemu formuláru sa dostanete na tejto adrese.

Inšpirujte sa nápadmi, ktoré vám pomôžu pripraviť podujatie alebo prispôsobiť už existujúce podujatie či aktivitu. Pre prihlasovanie aktivít využite prihlasovací formulár. Jedinou podmienkou je, že aktivity v rámci Týždňa celoživotného poradenstva musia propagovať celoživotné (kariérové) poradenstvo medzi širokou alebo odbornou verejnosťou. Vaša aktivita by sa mala uskutočniť okolo obdobia od 4. – 9. novembra 2018 (t.j. plus/mínus 3 týždne).

Aké aktivity sú v rámci Týždňa kariéry?

V tomto roku opäť prevzali nad podujatím záštitu Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová a generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič. Aj to je dôkazom, že celoživotné kariérové poradenstvo je čoraz viac vnímané ako dôležitý nástroj pre prepájanie školského systému, trhu práce a potrieb občanov. Aktivity každý deň pribúdajú, nájdete medzi nimi napríklad:

Chcem sa zapojiť do Týždňa kariéry