Časopis “Kariérové poradenstvo v teórii a praxi” snáď ľuďom z oboru netreba predstavovať: jedná sa o jedinú publikáciu zameranú výlučne na oblasť kariérového poradenstva na Slovensku aj v Čechách. Vydáva ho centrum Euroguidance a odborné články a príspevky domácich autorov sú recenzované redakčnou radou, zloženou tými odborne “najpodkutejšími”, čo doma máme. Časopis vychádza elektronicky dvakrát ročne a je k dispozícii na tejto adrese.

Nosnou témou najnovšieho čísla časopisu Kariérové poradenstvo v teórii a praxi sú príspevky z medzinárodnej konferencie s názvom „Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství“, ktorá sa konala v dňoch 26. – 27. mája 2016 v Brne a ktorej hlavnými organizátormi boli Ústav pedagogických vied Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity a Euroguidance centrum pri Dome zahraničnej spolupráce MŠMT Českej republiky.
Úvodný príspevok Tomáša Sollára z UKF v Nitre je jedným zo štyroch, ktoré na konferencii v Brne mali status „keynote speeches“, teda hlavných, vyžiadaných prednášok. Je veľmi dobrou správou pre celú komunitu ľudí pohybujúcich sa v tejto oblasti na Slovensku, že sme dokázali účastníkom konferencie ponúknuť rovnocenného experta popri takých medzinárodne ostrieľaných esách ako sú Tristram Hooley, Lyn Barham (obaja UK) a Božena Šmajsová Buchtová (ČR), svedčí to o silnejúcom záujme o túto problematiku aj zo strany vedy a výskumu na Slovensku. Za pozornosť, samozrejme, stoja aj ďalšie štyri príspevky (tri z Čiech a Moravy – K. Haškovej a A. Müllerovej; P. Horákovej; C. Váňovej a kol., jeden zo Slovenska – B. Šramovej, K. Cabanovej a M. Gromu). Všeobecnejšie o konferencii ako takej píše vo svojom príspevku Š. Grajcár, no a viac o príprave konferencie, jej priebehu, kontexte i možnej budúcnosti sa dozviete z nášho rozhovoru s Lenkou Hlouškovou, dušou celého tohto odborného a výnimočného a veľmi vydareného podujatia.

kpvtp

V rublike „Z praxe a pre prax“ prináša časopis dva príspevky – jeden skôr teoretický (E. Hruščová), druhý praktický (D. Mažgútová), v časti „Správy z uskutočnených akcií“ podrobne informujeme o júnovom Cross Border seminári v Postupimi venovanom nanajvýš aktuálnej problematike medzikultúrneho poradenstva, integrácii migrantov a menšín, informujeme aj o 6. Európskej konferencii o politike celoživotného poradenstva, ktorá sa uskutočnila v holanskom Haarmleme (centrum Euroguidance na oboch podujatiach zastupovala L. Martinkovičová, správu o CBS v Postupimi spracovala spoločne s J. Papcunovou a M. Somogyiovou), v poslednom príspevku referujeme o sérii štyroch okrúhlych stolov, ktoré v priebehu mája a júna t. r. zorganizovalo centrum Euroguidance na tému „Podpora prechodu žiakov, študentov na trh práce“. Číslo uzatvára recenzia príručky P. Dráľa venovanej podpore študijnej a profesijnej orientácie sociálne znevýhodnených žiakov (M. Bogdanová).

Časopis je možné si v plnej podobe prečítať na tejto adrese.