Aktualizácia 3. 4. 2019: Po konzultácii s predstaviteľmi ministerstva školstva sme článok aktualizovali o dve informácie:  V texte vychádzame z pracovných verzií nariadení vlády, o ktorých konečnej podobe ešte nebolo rozhodnuté. Prebiehajú diskusie o možnosti kumulovať zníženie základného úväzku učiteľa (výchovného a kariérového poradcu) ako aj o možnosti zmeniť kvalifikačné požiadavky pre kariérového poradcu v CPPPaP tak, aby pozícia nebola určená len pre psychológov. Ďakujeme za upresnenie!

Pripravovanému Zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch vyčítajú profesijné organizácie okrem iného nedodržanie pravidiel participácie v procese tvorby, voči čomu sa ministerstvo bráni. Do tejto debaty nechceme vstupovať, s otvorenosťou predstaviteľov Ministerstva na konštruktívne podnety zvonka máme dobré skúsenosti (hoci s ich realizáciou je to často problematickejšie). Chceli sme sa ale v krátkosti pozrieť na to, aké zmeny prináša táto novela do oblasti kariérového poradenstva v školstve.

1. Prináša kategóriu odborných zamestnancov a kariérovú pozíciu „kariérový poradca“

Ukotvenie pojmu „kariérový poradca“ v zákone vnímame ako pozitívum, hoci namiesto množenia kategórií zamestnancov a kariérových pozícií by sa nám ako elegantnejší zdal model „školského poradcu“ so širšou agendou a výraznejšou časovou dotáciou – ako je tomu napríklad vo Poľsku či Fínsku. Polemizovať je možné s neadekvátnou definíciou kariérového poradenstva v § 26 („zosúlaďovanie kariérového vývinu žiaka s individuálnymi predpokladmi a záujmami žiaka“, „diagnostická činnosť“ ako prvý bod vymedzení činnosti). Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o kozmetickú vec – ale ak chceme reformovať pretrvávajúci tereziánsky duch nášho školstva, bolo by vhodnejšie v definícii zdôrazňovať výchovu k samostatnému rozhodovaniu žiaka. Tento aspekt obsahuje aj vymedzenie kariérového poradenstva v schválenej novele zákona 245/2008 Z. z. účinnej od 1. 9. 2019, ktorá po spoločných pripomienkach profesijných združení hovorí aj o výchovnej činnosti zameranej na usmerňovanie kariérového vývinu žiaka a rozvoji zručností pre riadenie vlastnej kariéry.

2. Významnejšie znižuje základný úväzok učiteľa – výchovného a kariérového poradcu

Pre učiteľov, ktorí vykonávajú špecializovanú činnosť v kariérovej pozícii výchovný alebo kariérový poradca, prináša zákon (resp. nariadenie vlády) výraznejšie zníženie základného úväzku. Ide o zvýšenie väčšinou o jednu hodinu, čo považujeme za krok správnym smerom – avšak ide o zvýšenie nedostatočné. Z našich rozhovorov s predstaviteľmi ministerstva vyplýva, že ambíciou bolo znížiť úväzok ešte výraznejšie, avšak narazili na odpor ministerstva financií – ide ale o neoverené informácie. Takéto zníženie sa týka učiteľov na pozícii kariérového a výchovného poradcu, čo teda kumulovane môže viesť k výraznejšiemu zvýšeniu dostupnosti nejakej formy poradenstva pre žiakov. Avšak fakt, že tieto zníženia nemôže kumulovať jeden učiteľ, ukazuje na limity zvoleného prístupu pridávania nových kariérových pozícií. Koľko škôl si v praxi bude môcť dovoliť mať kariérového aj výchovného poradcu, či nebodaj aj školského psychológa? Ide ale zatiaľ o pracovnú verziu nariadenia, na ministerstve existuje snaha o to, aby bolo možné zníženia kumulovať.

Zníženie základného úväzku učiteľa vykonávajúceho špecializovanú činnosť v kariérovej pozícií kariérový poradca

3. Kariérový poradca v CPPPaP vyžaduje kvalifikáciu psychológa

Na jednej strane je potrebné, aby kariérové poradenstvo bolo vykonávané kvalifikovanými odborníkmi. Ale dlhodobo upozorňujeme na to, že zdôrazňovanie role psychológov pri kariérovom poradenstve je slepou uličkou. Ukazujú to skúsenosti z viacerých krajín a obšírne sme o možných alternatívach písali aj na našej stránke. Myslíme si, že centrá (CPPPaP) sa potrebujú otvoriť pre multidisciplinárny prístup. Zatiaľ sa ale jedná len o návrh vyhlášky a na ministerstve školstva sú snahy o zmenu tejto požiadavky.

Záver

O tom, ako zlepšiť kariérové poradenstvo v školstve sme písali už viackrát, niekoľko opatrení sme navrhli aj v dokumente Učiace sa Slovensko (napr. realizácia stáží žiakov už od základnej školy, ako je to bežné vo viacerých krajinách). Ako teda zhodnotiť novelu zákona a jej prínos pre kariérové poradenstvo? Napadá ma len jedno: Snaha sa cení a je zrejmé, že ministerstvo sa snaží plniť záväzky vyplývajúce z Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Z našej strany chceme oceniť aj otvorenosť pre dialóg a konštruktívne pripomienky na strane mnohých nadšených ľudí na ministerstve – hoci nie vždy dostanú priestor pre ich premietnutiu do praxe. Zmeny, ktoré prináša novela a návrhy nariadení vlády, ale považujeme za príliš konzervatívne pre to, aby priniesli revolúciu v dostupnosti a kvalite kariérového poradenstva v školstve. A práve tú dnes akútne potrebujeme.

 

Obrázok: sukromneskoly.sk