Prinášame tlačovú správu Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu k Berlínskej deklarácii. Táto hovorí o základných prvkoch systému uznávania predchádzajúceho učenia sa, pričom na poprednom mieste je dostupnosť poradenskej podpory. Téme validácie sme sa venovali aj v článku Systém overovania kvalifikácií: nezostaňme pri preskúšavaní a bez poradenstva. O tom, či a akým spôsobom boli tieto pripomienky reflektované v schválenom národnom projekte “Systém overovania kvalifikácií”, nemáme informácie. 

Ministerstvo ale podľa našich informácií pripravilo novelu zákona o celoživotnom vzdelávaní, ktorá zavedie základné princípy uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. V zmysle novely by malo platiť, že  výsledkom procesu uznávania (po absolvovaní skúšky na overenie odbornej spôsobilosti) bude kvalifikácia totožná s kvalifikáciou získanou v rámci formálneho vzdelávania (ak je obsah danej kvalifikácie je totožný v rámci popisu kvalifikácie v rámci 2. aj 4. Subrámca SKKR). Ak overenie odbornej spôsobilosti prebehlo na v Centre odborného vzdelávania a prípravy, ktoré má oprávnenie na vykonávanie týchto skúšok, absolventovi sa odporučí vydať pri splnení všetkých potrebných náležitostí záverečnej skúšky aj výučný list ako doklad o kvalifikácii. Na úrovni SKKR 6 (v prípade profesijného bakalára) sa zabezpečí, aby uchádzačovi o tento študijný program bolo možné uznať kredity VŠ štúdia (tzv. ECTS) za vedomosti, zručnosti a kompetencie získané počas jeho predchádzajúcich skúseností z odbornej praxe. Postup hodnotenia vzdelávacích výstupov bude stanovený všeobecne záväzným právnym predpisom a na úrovni príslušnej inštitúcie (vysokej školy) vnútorným predpisom.

Podľa všetkého ide teda o dôležitý krok správnym smerom, ktorý veľmi oceňujeme. Pozorne budeme sledovať implementáciu a radi poskytneme naše odborné kapacity pri budovaní funkčného systému, v ktorom bude mať svoje dôležité miesto aj poradenstvo. Tlačová správa nižšie. 

 


V Berlíne sa v dňoch 7.-8. mája 2019 konal  3. ročník Bienále validácie výsledkov predchádzajúceho vzdelávania. Tohtoročné  bienále VPL posilnilo platformu pre tvorcov politík, odborníkov, používateľov, výskumníkov a ďalšie zainteresované strany, ktoré sa podieľajú na ďalšom rozvoji a implementácii overovania predchádzajúceho vzdelávania.

Validácia predchádzajúceho učenia sa (VPL) je proces identifikácie, dokumentácie, hodnotenia a certifikácie vzdelávacích výstupov jednotlivcov získaných v rámci formálneho vzdelávania a odbornej prípravy i mimo neho. Ponúka viditeľné miesto a hodnotu všetkým formám vzdelávania a snaží sa odhaliť a odomknúť skryté talenty v rámci pracovnej sily, no aj v spoločnosti ako celku. Globalizácia, digitalizácia a migrácia menia spôsob, akým pracujeme, aj akým sa vzdelávame. Tam, kde je už zavedená, VPL dokazuje, že má neoceniteľnú premosťujúcu funkciu medzi jednotlivcom a spoločnosťou, medzi vzdelávaním a pracovnými príležitosťami.

Uznávanie výsledkov predchádzajúceho vzdelávania nadobúda v súčasnosti mimoriadny význam a tak sa v Berlíne zišlo takmer 300 národných expertov z 56 krajín z celého sveta , zástupcovia Európskej komisie a CEDEFOPu,  ktorí pripravovali a následne potvrdili text spoločnej Berlínskej deklaráciu o validácii výsledkov predchádzajúceho učenia sa.

Berlínska deklarácia obsahuje šesť paragrafov, ktoré odrážajú šesť politických smerov Tretieho bienále validácie predchádzajúceho učenia sa (VPL) a to organizačné opatrenia, financovanie, postupy a nástroje, podporné štruktúry , cesty po validácii a  legislatívne rámce.

Účastníci bienále  vytvorili pre komunitu ľudí venujúcim sa VPL zakladajúci dokument. Výsledkom procesu zdola nahor je Deklarácia, ktorá je impulzom pre sociálnych partnerov a tvorcov politík, aby sa proces validácie predchádzajúceho učenia sa stal ambicióznejším, účinnejším a inkluzívnejším.

Deklarácia sa usiluje o to, aby bola medzinárodným benčmarkom pre systémy validácie, a tým je určená aj na vytvorenie spoločného jazyka a spoločných cieľov medzi odborníkmi z praxe, sociálnymi partnermi a tvorcami politík.

Berlínsku deklaráciu ocenila eurokomisárka pre zamestnanosť, sociálnu inklúziu a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová , ktorá zvýraznila záväzok Európskej komisie podporovať celoživotné vzdelávanie a špecificky validáciu výsledkov predchádzajúceho učenia sa.

Za Slovensko sa zúčastnili na tvorbe deklarácie zástupcovia odboru celoživotného vzdelávania a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ktorý pripravuje Národný projekt Systém overovania kvalifikácií, ktorého cieľom  je komplexné nastavenie systému overovania kvalifikácií a výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v Slovenskej republike.

Projekt  je zameraný na postupnú úpravu existujúcich mechanizmov, vytvorenie nových prvkov a ich odskúšanie a zavedenie do systému celoživotného vzdelávania tak, aby sa vytvorili možnosti na získavanie kvalifikácií a výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa aj mimo systému formálneho (školského) vzdelávania pre všetkých občanov SR.

Text deklarácie je dostupný tu: Berlínska deklarácia_preklad_SJ