Presne pred piatimi rokmi, 27.11.2014 sa vo Zvolene konalo ustanovujúce Valné zhromaždenie Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Práve tento deň je symbolickým dátumom oficiálneho narodenia Združenia a preto sa v krátkosti obzrime za prvými krokmi, ktoré viedli k oficiálnemu založeniu Združenia.

Účastníci a účastníčky ustanovujúceho Valného zhromaždenia ZKPRK vo Zvolene, 27.11.2019

Prvé stretnutie skupiny ľudí, z ktorých sa neskôr vyprofiloval prípravný výbor, sa uskutočnilo už v závere roka 2013. Je ale treba povedať, že myšlienka “spájanie síl” vo vzduchu visela už niekoľko mesiacov, až rokov. Silným hýbateľom diania týmto smerom bolo slovenské Centrum Euroguidance, ale energické popudy vychádzali aj zo skupinky účastníkov výcviku Thomasa Dienera, ktorý prebiehal v rokoch 2013-2014. V priebehu leta 2014 nabrali veci rýchlejší spád a od diskusií sa prešlo k činom. Pomerne rýchlo sa vyprofiloval prípravný výbor v zložení Jarmila Muzyková, Štefan Grajcár, Lenka Beková (dnes Martinkovičová), Zuzana Záhradníková, Eva Uhríková a Tomáš Šprlák. Cieľom bolo ale do tvorby už v tomto momente zapojiť čo najviac ľudí z poradenskej komunity. Aj preto bolo jedný z prvých krokov vykonanie prieskumu medzi relevantnými osobami a partnermi v sektore kariérového poradenstva. Tento bol v júni 2014 zaslaný približne dvom diesiatkam ľudí z rôznych sektorov kariérového poradenstva:

Vážené kolegyne, kolegovia,

milí priatelia,

dovoľujeme si obrátiť sa na Vás ako na odborníka/odborníčku, ktorý/ktorá sa dlhodobo venuje poradenstvu a aktívne prispieva k jeho rozvoju v slovenskom prostredí. V posledných rokoch sme u nás svedkami rastúceho záujmu o oblasť kariérového poradenstva, ktorý je sprevádzaný množstvom iniciatív ako vo verejnej, tak aj v súkromnej sfére. Pod vplyvom tohto pohybu pozorujeme v odbornej komunite kariérových poradcov, resp. tých, ktorí sa kariérovým poradenstvom v takej či onakej podobe a v rôznom inštitucionálnom prostredí zaoberajú, čoraz konkrétnejšie črtajúcu sa potrebu vytvoriť spoločnú platformu – asociáciu alebo odborné združenie – ktorá by sa zaoberala osvetou a rozvojom kariérového poradenstva.

Dovoľujeme si Vás pozvať k spoločnému premýšľaniu o možnosti vytvoriť takúto platformu pre kariérových poradcov a ďalších ľudí pohybujúcich sa v oblasti kariérového rozvoja, kariérového vzdelávania a príbuzných oblastí.

V prvotnej fáze tohto uvažovania si dovoľujeme obrátiť sa na Vás s prosbou o Váš názor na nasledovné okruhy otázok:

 1. Čo by ste od takejto platformy očakávali z hľadiska konkrétnych cieľov a aktivít?
 2. Akú formu by platforma mala mať v zmysle členstva a organizácie, aby bola dynamická a účinná?
 3. Aké oblasti by mala táto platforma pokrývať?
 4. Akým spôsobom by ste sa Vy osobne dokázali prípadne zapojiť do fungovania tejto platformy?
 5. V prípade, že by takáto platforma vznikla, aký by mal byť podľa Vášho názoru jej názov?

Vaše podnety budú veľmi užitočné pri monitorovaní prvotných postojov ohľadom tejto vízie a radi by sme ich využili pri jej konkretizácii a prípadnej realizácii, ktorá by mohla kulminovať v poslednom štvrťroku tohoto roka. Preto Vás prosíme, aby ste nám, pokiaľ je to možné, poslali svoje odpovede na uvedené otázky najneskôr do 25. júna na ktorúkoľvek z nižšie uvedených adries. Ďakujeme.

So srdečným pozdravom,

Štefan Grajcár, Tomáš Šprlák, Eva Uhríková, 20. júna 2014

Odpovede jednoznačne určili celkové smerovanie a zameranie Združenia (výber):

 • Viem si predstaviť v rámci aktivít realizáciu workshopov, odborných seminárov, pracovných stretnutí, ktorých cieľom by mohlo byť poskytovanie nových informácií zo zahraničia príp.aj dobrých skúseností u nás, podieľanie sa na tvorbe nových postupov a ich implementácií v našich podmienkach.
 • Úlohou bude zadefinovať, aké činnosti patria do kariérového poradenstva v slovenských podmienkach, a diskutovať o tom, kto je vlastne kariérový poradca. Ako prospešnú teda vnímam diskusiu o tom, čo je kariérové poradenstvo,  kto môže byť nazývaný kariérový poradca a pomenovanie súvislostí a konvergencie kariérového poradenstva, kariérového koučingu, kariérového rozvoja a kariérovej výchovy.
 • Platformu si predstavujem ako miesto, kde sa sústreďujú všetky informácie, ktoré potrebujem ku svojej práci. Sú to informácie o zaujímavej odbornej literatúre, odkazy na články, ktoré v súvislosti s kariérovým poradenstvom boli zverejnené v médiách, dátumy konferencií, workshopov, výcvikov alebo študijných programov na vysokých školách. Páčili by sa mi príspevky dobrej praxe, vydávanie časopisu, alebo pokračovanie v kazuistikách. Jednoducho by to bol zdroj, z ktorého je možné čerpať rozličné námety. Okrem toho by tu boli adresy kariérových poradcov, v akej oblasti a lokalite pracujú, ich postrehy z rozličných podujatí. Viem si predstaviť aj priestor pre osobné stretnutia na zdieľanie svojich skúseností a postrehov, na vzájomné vzdelávanie kolegov.
 • Platforma by mala združovať poskytovateľov KP (z rôznych rezortov, inštitúcií, jednotlivých odborníkov – aj podľa profes. zaradenia, napr. výchovný poradca v škole, psychológ v CPPPaP, navigátor, kouč v agentúre, kariérový poradca na ÚPSVaR, aj podľa cieľových skupín – pre žiakov, dospelých, rizikové skupiny…) a zabezpečiť ich spoluprácu a výmenu informácií medzi jednotlivými poskytovateľmi.
 • Byť garantom odbornosti svojich členov a v rámci propagácie poskytovania KP pre verejnosť zverejňovať zoznamy poskytovateľov KP. Zabezpečovať (organizovať, informovať o konaní…) systematické vzdelávanie (špecializačné, inovačné vzdelávania, kurzy) a supervíziu pre členov. 
 • …malo by ísť o otvorené spoločenstvo prístupné každému, kto vie, chce a môže…
 • Zaujímavé by boli neformálne kluby sprevádzajúce poradcov (emočná podpora, informácie, sociálne učenie v rámci skupiny) profesionálne informácie na „jednom mieste“ pre klientov a tiež pre mňa…

Udalosti následne dostali pomerne rýchly spád: Na základe týchto podnetov bolo dohodnuté otvoriť združenie fyzickým aj právnickým osobám, prípravný výbor spísal stanovy, ktoré boli koncom októbra zaslané Ministerstvu vnútra na registráciu. A do sveta mohla vyjsť pozvánka na ustanovujúce Valné zhromaždenie vo Zvolene!

Momentka z priebehu ustanovujúceho Valného zhromaždenia ZKPRK

Valného zhromaždenia sa fyzicky zúčastnilo 17 ľudí (dve účastníčky boli zvolené bez fyzickej prítomnosti, na základe podpísaného vyhlásenia), ktorí jednohlasne zvolili za predsedu Štefana Grajcára. Za členov a členky Rady zvolilo Lenku Bekovú, Zuzanu Gališinovú, Jarmilu Muzykovú, Tomáša Šprláka, Evu Uhríkovú (neskôr zvolená za podpredsedníčku ZKPRK) a Zuzanu Záhradníkovú (neskôr zvolená za hospodárku ZKPRK). Revízorom bola zvolená Michaela Palgutová (dnes Valicová). Ustanovujúce Valné zhromaždenie trvalo 2,5 hodiny a schválilo napríklad aj plán ďalšej činnosti a výšku členského.

Za tých 5 rokov existencie ubehlo Združenie veľký kus cesty a o niektorých veciach, ktoré sa vďaka spojeniu síl podarili, sa účastníci Valného zhromaždenia pravdepodobne ani neodvažovali snívať. Ďakujeme všetkým členom a všetkým partnerom, ktorí fungovaniu ZKPRK akýmkoľvek spôsobom pomohli! Pred nami je ešte veľa práce, ale sektor kariérového poradenstva dnes vyzerá inak, než v dobe, keď Združenie vznikalo. Ako bude vyzerať o ďalších rokov? To nevieme, ale želáme nášmu spoločnému Združeniu, aby dokázalo sektor naďalej výrazne formovať, zvyšovať odbornosť poskytovateľov, kvaltitu služby a prispievať tak k dostupnosti kariérového poradenstva všetkým občanom.