Nástroje a metodiky, ktoré poradca používa sú síce dôležité, omnoho dôležitejší je však samotný poradca a jeho “vnútorný stav” (inner state), ktorý by podľa spoluautorov pripravovaného kurzu mal byť založený na “dialogickej mysli” (dialogical mind). Toto je jedna z hlavných myšlienok projektu EDECO (European development of Counsellors), na ktorom participujú aj niektorí členovia nášho združenia. Projekt prebieha od 09/2018 do 08/2021.

K vybalansovaniu nášho vnútorného stavu prispelo aj nádherné prostredie zámockého parku v Náchode, kde sme pripravovali  nový koncept, ktorý vychádza z konštruktivistického a socio-dynamického poradenstva. Bude postavený na DUO metodológii, zážitkových metódach a teoretických základoch kombinovaných s praktickými skúsenosťami.

Projekt Erasmus+, ktorého cieľom je tvorba sebaskúsenostného výcvikového kurzu zameraného na “Inner state” poradcu sa zameriava na samotného poradcu ako najsilnejší “nástroj” poradenstva. Teória venujúca sa “inner state” sa zaoberá hodnotami, jazykovými vzorcami, predsudkami, rozpormi, procesmi myslenia, mentálnymi modelmi atď.

Vychádza z myšlienky, že ani najlepšia technika nemôže zabezpečiť úspech poradenstva. Dôležitý je najmä dialogický postoj, všímavosť k sebe aj iným, schopnosť nesúdiť, prekonávanie strachu zo zmien, otvorenosť k novým myšlienkam, záujem o budovanie nových ciest a vzorcov myslenia a správania, vyrovnané, kreatívne a citlivé vnútro.

Na projekte participuje  5 krajín – okrem nás je to Česko, Fínsko , Rakúsko a Slovinsko. V súčasnosti celý tím finišuje prácu na organizácii a obsahu výcvikového kurzu. Od októbra 2019 do októbra 2020 prebehne pilotná (skúšobná) fáza kurzu. Bude rozdelená do 4 blokov a dôraz sa bude klásť hlavne na domácu prípravu a reflexiu účastníkov. Pôjde o poradcov z rôznych odborov, ktorí prejdú selekciou v domovskej krajine aj na medzinárodnej úrovni.

Hlavní lektori kurzu budú v priebehu projektu Timo Spangar z Fínska, Michael Benesch z Rakúska a kolegyne z českej organizácie Aspekt, Lucie Sedláčková a Lenka Cole. Mimochodom Timo Spangar bol žiakom Vanca Peavyho…

Ochutnávku z pripravovaného modelového výcviku si môžete vyskúšať na workshope počas konferencie IAEVG (https://iaevgconference2019.sk). Program konferencie bude zverejnený v priebehu júna. K projektu bude tiež vydaná príručka a  výsledky projektu budú prezentované na konferenciách v Čechách, Rakúsku, Slovinsku a na Slovensku v roku 2021.