Od 1. marca 2017 je naše Združenie riadnym členom Medzinárodnej asociácie študijného a profesijného poradenstva (International Association for Educational and Vocational Guidance, IAEVG), snáď najstaršej medzinárodnej organizácie združujúcej individuálnych i kolektívnych členov z viac ako 60 krajín zo všetkých kontinentov, ktorí sa takým či onakým spôsobom zaoberajú študijným a profesijným poradenstvom, teda tým, čo dnes najčastejšie nazývame kariérovým poradenstvom.

Poslaním IAEVG je:

  1. Zasadzovať sa o to, aby všetkým, ktorí potrebujú a chcú študijné a profesijné poradenstvo*, bolo poskytnuté kompetentnými a uznávanými odborníkmi;
  2. Pracovať na riešení otázok diverzity a sociálnej spravodlivosti v oblasti vzdelávania a práce;
  3. Spoločne s tvorcami politík pracovať na dosiahnutí základných štandardov kvality služby;
  4. Odporúčať minimálnu kvalifikáciu, ktorú by mali mať všetci praktici poskytujúci študijnéo a profesijné poradenstvo;
  5. Podporovať rozvoj metód na evaluáciu poradenstva;
  6. V oblasti výskumu, praxe a rozvoji politík pomáhať pri príprave primeraných a účinných metód a materiálov pre poradenstvo;
  7. Prodporovať prijatie a dodržiavanie etiky praktikmi poskytujúcimi poradenské služby v súlade s Etickými štandardmi IAEVG.

 

Medzinárodná asociácia študijného a profesijného poradenstva sa riadi stanovami. Činnosť Asociácie vedie Predsedníctvo volené na Valnom zhromaždení členov, ktoré sa koná najmenej raz za štyri roky. Priebežné aktivity IAEVG riadi Výkonný výbor, ktorý sa za svoju činnosť zodpovedá Predsedníctvu a valnému zhromaždeniu.

Rokovacími jazykmi IAEVG sú rovnocenne francúzština, angličtina, nemčina a španielčina, v týchto jazykových mutáciách je dostupná aj väčšina informačných a ďalších materiálov Asociácie, tak v  tlačenej, ako aj v elektronickej podobe.

Asociácia bola založená v r. 1951 v Paríži skupinou nadšencov z viacerých krajín Európy a zástupcov UNESCO. Jedným z prezidentov Asociácie bol aj nám dobre známy Donald E. Super (1975 – 1983), v súčasnosti je prezidentkou IAEVG p. Suzanne Bultheel z Francúzska, viceprezidentmi sú Gideon Arulmani (India), Nancy Arthur (USA) a Raimo Vuorinen (Fínsko), zo známejších mien vo výkonnom výbore hodno spomenúť Jane Goodman (USA), Mary McMahon (Austrália), Petra Webera (Nemecko) či Tibora Bors Borbély-Peczeho (Maďarsko).

Asociácia organizuje každý rok 2-3 konferencie na celom svete – posledná sa uskutočnila v novembri 2016 v Madride, nasledujúca bude na prelome novembra a decembra 2017 v Mexico City. Okrem konferencií a valných zhromaždení sú to potom semináre a ďalšie odborné podujatia viac menej kontinentálneho charakteru.

Aktivity Asociácie sú veľmi rozmanité a najlepší obraz o tom si možno vytvoriť pri nahliadnutí na ich webovú  stránku – je na nej množstvo informácií, odborných článkov, námetov pre ďalšie vzdelávanie poradcov, odkazov na ďalšie zdroje informácií a pod.

Okrem občasníka (Newsletter), ktorý aktuálne vychádza 2-3-krát ročne v šiestich jazykových mutáciách (okrem štyroch oficiálnych jazykov IAEVG ešte aj v taliančine a portugalčine), Asociácia od r. 2001 vydáva aj vlastný odborný časopis „International Journal for Educational and Vocational Guidance“. Naše Združenie prijatím za riadneho člena IAEVG získalo celkom šesť prístupov k fulltextovým elektronickým verziám predmetného časopisu (individuálne ročné predplatné je aktuálne vo výške 79 €). O tom, ako s týmito prístupmi naložíme, Vás na tomto mieste budeme informovať v blízkej budúcnosti.

* V originále je „educational and vocational guidance and counselling“ – v súlade s doterajšou praxou u nás používame i na tomto mieste pre výrazy „guidance“ a „counselling“ spoločný termín „poradenstvo“, i keď sme si vedomí rozdielneho významu oboch pojmov v angličtine. (pozn. šg)