Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) spustilo v spolupráci s firmou Trexima webovú stránku trendyprace.sk, na ktorej môžu ľudia nájsť užitočné informácie o jednotlivých študijných odboroch, ako aj prognózy, aké majú šance uplatniť sa na trhu práce po skončení štúdia. Pre verejnosť sú prístupné informácie o uplatnení absolventov z hľadiska výšky mzdy, práce v odbore, miery nezamestnanosti a perspektívy do budúcnosti. Informoval o tom denník SME.

Medzi zverejnenými dátami môžu okrem iného občania nájsť aj aktuálne dáta o profesiách v štýle tzv. “profesiometra”. Tento systém udeľuje vybraným profesiám body od 0 do 100 na základe viacerých dimenzií hodnotenia:

  • Mzdový potenciál a stabilita miesta vychádzajú z výšky priemernej hrubej mesačnej mzdy zamestnancov v profesii, priemerný rast miezd za posledných 5 rokov a priemernú doba zamestnania.
  • Dostupnosť pracovných príležitostí vychádza z počtu pracovných príležitostí v danom zamestnaní. Zohľadnený je predovšetkým počet obsadených a neobsadených voľných pracovných miest.
  • Perspektíva v budúcnosti vyjadruje do akej miery budú pracovné sily potrebné v danom zamestnaní v budúcnosti.

Dáta sú prezentované príťažlivou formou, používatelia môžu vyhľadávať konkrétne dáta k jednotlivým povolaniam podľa jednotlivých regiónov, úrovne formálneho vzdelania, pracovnej oblasti alebo konkrétneho povolania.

Vyhľadávanie na webe trendyprace.sk je intuitívne, prezentácia prognóz pre konkrétne povolania je prehľadná a užívateľsky príťažlivá

Ide jednoznačne o veľký krok správnym smerom, ktorý pri správnej propagácii pomôže žiakom, študentom ale aj dospelým pri kariérovom rozhodovaní. Zamrzí, že niektoré dôležité dáta sú dostupné len v statickej forme obrázkov či PDF (napríklad uplatnenie absolventov v zamestnaní,  mzdy absolventov jednotlivých odborov, regionálne trendy), hoci ich forma spracovania zostáva aj v tomto formáte užívateľsky príťažlivá a veríme, že portal sa bude ďalej vyvíjať.

Prognózy o trhu práce sú jedným kúskom mozaiky potrebných kariérových informácií, ktoré pomáhajú občanom porovnať vlastné zručnosti, záujmy a potreby s požiadavkami vzdelávacích alebo pracovných príležitostí, so situáciou na trhu práce a potrebami zamestnávateľov. Patria sem  informácie o povolaniach, o trhu práce, vzdelávaní, odbornej príprave (vrátane rekvalifikácií), vzdelávacích programoch. Je dobré, že na Slovensku v tejto oblasti nastáva výrazný pokrok.

Pre zvýšenie dostupnosti a využiteľnosti kariérových informácií pre kariérových poradcov a občanov by malo byť dlhodobým cieľom vytvorenie jednotného systému, ktorý by štandardizoval a umožňoval prepájanie existujúcich zdrojov informácií pre kariérové rozhodovanie a umožnil otvorený prístup k dátam prostredníctvom API (t.j. možnosť využitia dát tretími stranami). Takýto prístup navrhujeme v pracovnej verzii Stratégie pre celoživotné poradenstvo . Pre dosiahnutie tohto cieľa musí štát v dodávateľských vzťahoch presadzovať zásadu otvoreného prístupu a interoperability v existujúcich verejne financovaných portáloch a dátach, verejnú kontrolu nad vstupnými dátami a používanou metodikou, ako aj finančnú udržateľnosť riešenia. V týchto troch oblastiach zatiaľ dodávateľské riešenia na Slovensku nie sú vždy príkladné.


Zástupcov firmy Trexima sme poprosili o vyjadrenie ohľadom plánov na ďalší rozvoj webstránky, ich odpovede prinášame:

ZKPRK: Ako bude zabezpečený prístup ku všetkým dátam získaných v Národnom projekte Prognózy vývoja na trhu práce v SR II? Plánuje sa sprístupnenie dát z projektu pre využitie tretími stranami (napr. formou otvorených prístupových API)?

Trexima: V rámci webovej platformy www.trendyprace.sk je vytvorená aj privátna zóna s prihlásením. V súčasnosti sú vytvorené kontá pre odborných zamestnancov MPSVR SR, ktorí majú prístup ku všetkým výstupom realizovaných v rámci Národného projektu. Keďže výstupov z projektu je už v súčasnosti takmer 20, pričom každý má stovky až tisíce strán, takáto forma nie je vyhovujúca pre každého pužívateľa. Privátna zóna bude preto rozdelená do viacerých úrovní a pre každú úroveň budú spracované informácie z projektu v podobe požadovanej používateľmi danej úrovne.

ZKPRK: Budú dáta integrované do existujúcich portálov, ako napr. ISTP.sk či sustavapovolani.sk?

Trexima: Na stránke budú implementované ďalšie funkcionality vrátane prepojenia na existujúce portály zaoberajúce sa problematikou trhu práce (ISTP.sk či sustavapovolani.sk).

ZKPRK: Akým spôsobom budú dáta aktualizované?

Trexima: Informácie na stránke budú aktualizované každoročne .

ZKPRK: Akým smerom sa bude uberať ďalší vývoj stránky?

Trexima: Medzi najvýznamnejšie plánované rozšírenia webovej stránky patrí:

  • hodnotenie nie len odborov vzdelania, ale aj konkrétnych škôl,
  • prepojenie na voľné pracovné miesta z ISTP.sk,
  • indikatívne odhady vývoja profesií v horizonte 20 a viac rokov, vrátane vplyvu digitalizácie a robotizácie na profesie,
  • možnosť úpravy váh pri voľbe zamestnania a odboru vzdelania.

Ďakujeme za odpovede a prajeme príjemné využívanie portálu všetkým poradcom!