Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ZKPRK) zverilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) tvorbu kapitoly „Celoživotné kariérové poradenstvo“ v Stratégii celoživotného vzdelávania 2019 – 2024. Túto otvorenosť odboru celoživotného vzdelávania na ministerstve školstva je potrebné veľmi oceniť. Predstavujeme hlavné navrhované opatrenia pre rozvoj kariérového poradenstva a predkladáme ich na verejnú diskusiu. Všetky navrhované opatrenia vychádzajú z podrobnej analýzy existujúceho stavu a stanovovania priorít, do ktorých bolo zapojených viac než 140 aktérov z oblasti celoživotného kariérového poradenstva. Zároveň stratégia obsahuje bohatý odkazový materiál, ktorý uvádza domáce a zahraničné zdroje s dôkazmi o efektivite a realistickosti implementácie navrhovaných opatrení. Text celej kapitoly je priložený na konci článku.

Poznámka: Vzhľadom na zameranie Stratégie celoživotného poradenstva stanovené MŠVVaŠ je pozornosť venovaná najmä opatreniam týkajúcich sa kariérového poradenstva pre dospelých.


Priorita 1: Zvýšiť dostupnosť kariérového poradenstva

1.1 Zlepšiť prístup a financovanie celoživotného kariérového poradenstva: Individuálne poradenstvo sa napriek nákladnosti z hľadiska dopadov javí ako najefektívnejšia forma služby a kľúčovou výzvou je zvýšiť jeho dostupnosť najmä pre dospelých. Keďže budovanie nových poradenských centier pre dospelých sa ukázalo ako neefektívne a neudržateľné, európska prax ponúka dva alternatívne prístupy pre budovanie Národných kariérových služieb:

A: A: Kariérové poradenstvo pre dospelých zabezpečované využitím kapacít a infraštruktúry služieb zamestnanosti

Východiská: V tomto variante sú služby kariérového poradenstva zabezpečené úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle §7 Zákona o službách zamestnanosti („Záujemca o zamestnanie“) a §43 zákona o služieb zamestnanosti („Odborné poradenské služby“). Výstupom poskytnutej služby je kariérový plán klienta, ktorý obsahuje konkrétne kroky pre dosiahnutie profesijných a vzdelávacích cieľov. Koordinácia a metodické usmerňovanie siete kariérových poradcov pre dospelých je zabezpečená osobitným koordinačným orgánom alebo organizačnou jednotkou v rámci Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Proces realizácie: Variant je realizovaný prostredníctvom zamestnania kariérových poradcov, ktorí v individuálnych kanceláriách v priestoroch úradu práce, sociálnych vecí a rodiny poskytujú kariérové poradenstvo pre všetkých dospelých. Pre minimalizovanie nevýhod a rizík, zvýšenie atraktivity poskytovanej služby, resp. zamedzenie negatívneho vnímania verejnosťou v dôsledku prepojenia s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a zabezpečenie nestrannosti poskytovanej služby predpokladá tento variant vytvorenie osobitného názvu a „značky“ služby („Národné kariérové služby“), ako aj čo najväčšiu autonómiu siete kariérových poradcov v rámci organizačnej štruktúry služieb zamestnanosti. Financovanie: Financovanie je možné zabezpečiť formou národného projektu. Pri predpoklade využitia existujúcich priestorov je v  štruktúre nákladov možné predpokladať až 85%ný podiel personálnych nákladov súvisiacich so zamestnaním kariérových poradcov. Takéto riešenie umožňuje výrazne posilniť kapacitu poradenských služieb už pri zamestnaní 46 kariérových poradcov (1 na každý úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v pilotnej fáze) s ročným rozpočtom na úrovni približne 850 000€. Celková maximálna ročná kapacita siete by bola približne 14 000 klientov, pričom polovica pracovného času poradcu by bola využívaná na zabezpečovanie permanentnej telefonickej podpory, metodický rozvoj a administratívnu činnosť. Podporné procesy: Pre zvyšovanie atraktívnosti služby tento variant počíta s cielenou marketingovou a komunikačnou kampaňou, ktorá by mala byť koordinovaná s predpokladaným spustením individuálnych vzdelávacích účtov. Propagácia bude zabezpečená aj samotnými kariérovými poradcami prostredníctvom  ich územnej pôsobnosti. Užívateľská prívetivosť a dostupnosť systému bude zabezpečená vytvorením jednoduchej webstránky, na ktorej bude môcť občan získať kontakty na najbližšieho poskytovateľa národných kariérových služieb a prostredníctvom online formulára alebo telefonicky si dohodnúť osobné stretnutie. Zvýšenie dostupnosti tiež možno dosiahnuť umožnením telefonických konzultácií na jednotnom telefónnom čísle (tzv. hotline), ktorého chod budú striedavo zabezpečovať zamestnaní kariéroví poradcovia.

Výhody Nevýhody
 • Využitie existujúcich personálnych kapacít (vyškolení odborní poradcovia)
 • Relatívne nižšie náklady (využitie existujúcich kapacít)
 • Zabezpečené dobré regionálne pokrytie
 • Dobré prepojenie s lokálnym trhom práce a zamestnávateľmi
 • Jednotné metodické riadenie a jednotná kvalita služby
 • Zlé vnímanie služieb zamestnanosti očami verejnosti (riziko nedostatočnej príťažlivosti)
 • Vysoká administratívna záťaž z dôvodu byrokratického riadenia
 • Súčasné priestorové a materiálne kapacity mnohých úradov práce, sociálnych vecí a rodiny nie sú postačujúce
 • Logika vopred stanovených merateľných ukazovateľov

 

B: Kariérové poradenstvo pre dospelých zabezpečené formou verejno-súkromných partnerstiev (dopytových projektov)

Východiská: V tomto variante sú služby kariérového poradenstva zabezpečené regionálnymi dodávateľmi na základe verejnej súťaže alebo dopytových výziev, pričom podporné procesy sú zabezpečené vytvoreným koordinačným orgánom. Výstupom poskytnutej služby je kariérový plán klienta, ktorý obsahuje konkrétne kroky pre dosiahnutie profesijných a vzdelávacích cieľov. Proces realizácie: Ústredná štátna správa prostredníctvom verejnej súťaže (alternatívne dopytovej výzvy) zabezpečí poskytovateľov kariérového poradenstva na úrovni vyšších územných celkov. Súťažné podmienky budú požadovať preukázanie kvalitatívnych požiadaviek na poskytovateľa (resp. určitú formu akreditácie), územné pokrytie kraja (prostredníctvom subdodávateľov) a minimálne požiadavky poskytovanej služby (minimálny počet a trvanie stretnutí pre rôzne cieľové skupiny). Zriadený koordinačný orgán zabezpečuje jednotnú značku a propagáciu služby, jednotné telefónne číslo a webstránku, kontrolu kvality a riešenie sťažností (ako vo variante A). Financovanie: Financovanie je viazané na výsledky dosiahnuté s individuálnym klientom a odstupňované aj podľa typu klienta (t. j. vyššia platba za službu poskytnutú prioritným klientom, t. j. (napr. NEETi, osoby s nízkou kvalifikáciou, ľudia so znevýhodnením, nezamestnaní mimo evidencie úradov práce, osoby na rodičovskej dovolenke a pod. …). S klientom môže dodávateľ preukázať tri typy výsledkov:

 1. úroveň: “Spokojnosť klienta” je dokazovaná identifikačnými údajmi klienta, vyplneným dotazníkom spokojnosti a vypracovaním individuálneho kariérového plánu (v prípade telefonického kontaktu musí klient dostať mailom alebo poštou dohodnutý kariérový plán).
 2. úroveň: „Riadenie kariéry“ je dosiahnutá po preukázaní nasledovných zmien do troch mesiacov od poskytnutia služby: účasť na doborovoľníckej práci, prihlásenie sa na kurz, vytvorenie profilu a nahratie životopisu na portáli pre hľadanie zamestnania, vypracovanie životopisu, využitie ďalších poradenských služieb alebo nástrojov aktívnej politky trhu práce (v prípade nezamestnaného), vytvorenie profilu na sociálnej sieti LinkedIN a podobne.
 3. úroveň: “Zamestnanie, kariérny rast alebo účasť na vzdelávaní.” Dôkazom je vždy dokument preukazujúci zmenu, ku ktorej musí dôjsť najneskôr do 6 mesiacov od poskytnutej služby.

Platby sú dodávateľom odosielané na základe polročného vyúčtovania a zaslania podporných dokladov. Výsledky môžu byť kumulované na jedného klienta (t. j. s jedným klientom môže dodávateľ dosiahnuť jeden až tri úrovne výsledkov, pričom výška celkovej platby za klienta sa rovná súčtu platieb za každý dosiahnutý výsledok). Sledovanie dopadov poradenstva na klienta je v zodpovednosti poskytovateľa. Na jedného klienta môže byť vykázaný jeden rovnaký výstup maximálne raz ročne. Pri modelovaní optimálnej výšky priemernej odmeny pre dodávateľa za jedného klienta vychádzame z predpokladu, že regulácia systému na základe dopytu klientov prinesie štátu v porovnaní s variantom A výrazné úspory. Pri zachovaní rovnakých finančných parametrov z variantu A (ročná maximálna kapacita a ročný rozpočet) by bolo možné uvažovať o nastavení priemernej výšky platby pre dodávateľa vo výške 100€ pre priemerné trvanie služby 3 hodiny. Nastavenie financovania by malo pokrývať prevádzkové náklady dodávateľov spojené s poskytovaním Národných kariérových služieb (nie tvorbu zisku). Okrem nákladovej efektivity je cieľom takéhoto nastavenia zabezpečiť, aby poskytovanie Národných kariérových služieb nebolo jedinou aktivitou dodávateľa, ale aby boli do systému pritiahnutí stabilní dodávatelia s expertízou aj v iných príbuzných oblastiach. Podporné procesy: Ako vo variante A. Ďalšie príspevky môže dodávateľ získať za preukázané propagačné aktivity, ktorých cieľom je rozšíriť povedomie verejnosti o službe a nadväzovanie kontaktov so zamestnávateľmi (maximálne 5% rozpočtu).

Výhody Nevýhody
 • Vyšší tlak na efektivitu vynaložených prostriedkov a meranie dopadov
 • Využitie existujúcej vysokokvalifikovanej siete súkromných poskytovateľov kariérového poradenstva (občianske združenia, neziskové organizácie, sociálne podniky, firmy a pod.)
 • Efektívne vynaloženie verejných finančných prostriedkov (platby viazané na výsledky dosiahnuté s klientom)
 • Trhová regulácia systému na základe dopytu občanov po službe
 • Komplexná administrácia (výber a kontrahovanie dodávateľov, financovanie a kontrola)
 • Náročné zabezpečovanie kvality: Riziko nehomogénnej služby a rôznej kvality medzi dodávateľmi
 • Vysoké nároky na finančnú a organizačnú stabilitu dodávateľov

1.2 Zvýšiť dostupnosť kariérových informácií: Strategickým cieľom je vytvorenie jednotnej databázy, ktorá by prepájala a štandardizovala existujúce zdroje informácií pre kariérové rozhodovanie a umožnila otvorený prístup k dátam prostredníctvom API. Takýto model je aplikovaný vo viacerých krajinách, pozri napr. britský systém „LMI for All“, z ktorého čerpajú desiatky aplikácií využívaných v kariérovom poradenstve v rôznych oblastiach pôsobnosti (http://www.lmiforall.org.uk/). Čiastkovými krokmi sú presadzovanie zásad otvoreného prístupu a interoperability v existujúcich verejne financovaných portáloch a dátach, ktoré obsahujú relevantné informácie (napr. Národná sústava povolaní, Národná sústava kvalifikácií, ISTP.sk, dáta z Národného projektu Prognózy trhu práce, Informačný systém ďalšieho vzdelávania a ďalšie). Ďalším krokom je prepájanie existujúcich portálov, napr. obohatenie kariet povolaní v Národnej sústave povolaní o  prognózy trhu práce či údaje z Profesiometra a pod. 1.3 Stabilizovať a rozvíjať existujúce IKT poradenských nástrojov: Strategickým cieľom tejto oblasti je rozvoj jedného z existujúcich portálov do formy „Národného kariérového portálu“, ktorý umožní celoživotné sprevádzanie občana. Tento portál bude poskytovať všetky tri kategórie služieb a bude súčasťou systému Národných kariérových služieb. Je vhodné ho prepojiť napr. s informáciami o osobnom vzdelávacom účte občana a zároveň ho vypracovať do formy osobného portfólia občana, ktorý mu umožní zaznamenávať a dokumentovať vzdelávacie a pracovné skúsenosti a nadobudnuté vedomosti a zručnosti. Portál by umožňoval:

 • poskytovanie kariérových informácií (pozri bod 1.2)
 • poskytovanie automatizovaných interakcií, napr. elementárnu diagnostiku zručností a záujmov (online testy, dotazníky), ktoré je možné využiť v následnom poradenskom procese,
 • kontakt medzi používateľom a poradcom a aj medzi používateľmi navzájom.

Priorita 2: Zvyšovať kvalitu kariérového poradenstva

2.1 Vytvoriť a zaviesť Národný rámec zručností pre riadenie kariéry: Do jeho tvorby budú zapojené relevantné ministerstvá, sociálni partneri, experti a poskytovatelia kariérového poradenstva. Pre jeho maximálnu využiteľnosť by mal obsahovať podľa možnosti aj pozorovateľné/merateľné indikátory nadobudnutia jednotlivých kompetencií a zohľadňovať vývinové hľadisko. Po jeho vypracovaní a prijatí bude mať rámec dopady v dvoch oblastiach: Integrácia rámca do štátnych vzdelávacích programov ISCED 0 – 4 v rámci kariérovej výchovy ako prierezovej témy a integrácia rámca do existujúcich poradenských programov, napr. formou úpravy existujúcich nástrojov, nastavenia hodnotiaceho systému a podobne. 2.2 Vytvoriť a zaviesť systém riadenia kvality, ktorý bude zabezpečovať rešpektovanie základných rámcových princípov v kariérovom poradenstve naprieč všetkými sektormi. Skúsenosť z viacerých krajín ukazuje, že napriek veľkej heterogenite praktík kariérového poradenstva je možné aplikovanie jednotného štandardu, pokiaľ bude zameraný na základné princípy riadenia kvality (jasné definovanie želaných výsledky, adekvátnosť zvolených prostriedkov pre ich dosiahnutie, monitorovanie výsledkov a neustále zlepšovanie) a nie na procedurálne osobitosti. Implementácia tohto štandardu v oblasti kariérového poradenstva pre dospelých bude spočívať vo vytvorení nezávislého orgánu zodpovedného za udeľovanie akreditácie kvality pre poskytovateľov kariérového poradenstva – táto rola môže byť zverená profesijným združeniam. Dôsledná implementácia systému riadenia kvality predpokladá tiež požadovanie takejto formy akreditácie poskytovateľov ako podmienky pre prístup k verejným zdrojom určených na kariérové poradenstvo (napr. v dopytových projektoch v prípade súkromných poskytovateľov kariérového poradenstva). 2.3 Podporovať profesionalizáciu kariérového poradenstva: V oblasti školstva je strategickou prioritou vytvoriť vzdelávacie programy vychádzajúce z Rámca zručností pre riadenie kariéry pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj úprava študijných programov učiteľstva v pregraduálnom štúdiu. V oblasti poradenstva pre dospelých je prioritou zavedenie vhodnej formy akreditácie kariérových poradcov – napr. formou uznávania výsledkov neformálneho a informálneho vzdelávania prostredníctvom národnej sústavy kvalifikácií (pozri kapitolu 2.3).

Priorita 3: Zabezpečiť systémové riadenie a koordináciu

3.1 Obnoviť funkčnosť Národného fóra pre celoživotné poradenstvo, v ktorom budú reprezentované záujmy všetkých relevantných aktérov – najmä MŠVVaŠ a MPSVR. Sekretariát a chod Národného poradenského fóra môže byť zverený profesijným organizáciám, alebo striedavo zabezpečovaný ministerstvami. Národné poradenské fórum sa môže podieľať na realizácii niektorých úloh vyplývajúcich z tejto stratégie (napr. 2.1 Vytvorenie národného rámca zručností pre riadenie vlastnej kariéry) a monitorovať implementáciu súčasnej stratégie. Súčasný Štatút Národného fóra pre celoživotné poradenstvo je potrebné aktualizovať najmä z hľadiska oblastí pôsobnosti (zdôrazniť konzultačnú a komunikačnú funkciu) a členov (rozšírenie členstva na profesijné združenia a aktualizácia priamo riadených organizácií MŠVVaŠ SR). Okrem potreby zaistenia nestrannosti a participatívneho fungovania Národného fóra je dôležité zamerať jeho činnosť najmä na posilňovanie kontaktov a spolupráce  na úrovni metodických pracovníkov jednotlivých zapojených ministerstiev napríklad vo forme pracovných skupín s konkrétnymi zadaniami. Súčasná slovenská skúsenosť ukazuje, že takáto spolupráca má v rovine implementácie politík väčší dopad ako fungovanie Národného fóra pozostávajúce z prevažne formálnych stretnutí vrcholových predstaviteľov rezortu. 3.2 Rozvíjať kultúru tvorby politík postavených na dôkazoch. Čiastkovými krokmi je zavedenie sledovania výsledkov formou „stopovania“ klientov (napr. dlhodobé sledovanie vzdelávacích a profesijných dráh žiakov a študentov, ktorým boli poskytnuté rôzne formy kariérového poradenstva a vzdelávania) umožňuje porovnať efektivitu rôznych poradenských prístupov. Formy hodnotenia efektivity navrhovaného systému kariérového poradenstva s dopadom na financovanie služby sú popísané v kapitole 1.1.

 

Text návrhu kapitoly bol zaslaný ministerstvu 31.8.2018 a sprístupňujeme ho v kompletnom znení na verejnú diskusiu: Stratégia celoživotného vzdelávania: Celoživotné kariérové poradenstvo. Pripomienky a podnety ku kapitole je možné zasielať na adresu info@zkprk.sk.