Ako sme už na našich stránkach informovali, Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry sa na podnet koordinátora národného projektu Národná sústava povolaní zapojilo do tvorby štandardov povolaní/zamestnaní z oblasti kariérového poradenstva, kariérového vzdelávania či rozvoja kariéry.  Po úvodných diskusiách, a to aj s odborníkmi, ktorí v tejto oblasti pracujú a nie sú našimi členmi, sme sa rozhodli pre tzv. prierezovú alebo nadrezortnú alternatívu, v ktorej sa jednotlivé povolania neviažu na niektorý konkrétny sektor alebo rezort, ale že budú definované v závislosti na rozsahu a náročnosti úloh, ktoré sa v tom ktorom povolaní/zamestnaní plnia.

V priebehu júna a júla 2015 7-členná pracovná skupina zložená zo zástupcov Združenia a expertov z externého prostredia vypracovala návrhy štandardov troch povolaní, každé na inej úrovni, ktoré na seba logicky nadväzujú a ktoré ako celok pokrývajú široké spektrum aktivít spadajúcich pod označenie „kariérové poradenstvo“ ako  ho vymedzujú všeobecne známe medzinárodné dokumenty (EK, OECD, ELGPN, Cedefop, IAEVG a i.). Návrhy prešli aj vnútorným pripomienkovým konaním a v polovici augusta sme ich odoslali tajomníkovi sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport:

  • Kariérový sprievodca/konzultant

Charakteristika:

Kariérový sprievodca/konzultant vyhľadáva, zbiera, spracováva a klientom poskytuje informácie potrebné pri voľbe štúdia, povolania, pri výbere a zmene zamestnania, a to tak u nás, ako aj v zahraničí, najmä informácie o možnostiach vzdelávania, pracovného uplatnenia, informácie o potrebných zručnostiach, všeobecných spôsobilostiach, praktických skúsenostiach a o ostatných predpokladoch a požiadavkách na výkon konkrétnych povolaní, pomáha klientom pri vyhľadávaní odborných služieb kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, poskytuje odbornú pomoc pri podávaní prihlášky na štúdium, príprave životopisu, motivačného listu, žiadosti o prijatie do zamestnania a pod., podieľa sa na kariérovej výchove a vzdelávaní budúcich i súčasných účastníkov trhu práce, vrátane rozvoja ich zručností pre riadenie vlastnej vzdelávacej a profesijnej dráhy.

  • Kariérový poradca

Charakteristika:

Kariérový poradca prostredníctvom odborných poradenských metód, postupov a techník vedie klientov k samostatnému a zodpovednému rozhodovaniu v oblasti počiatočného, ďalšieho, celoživotného vzdelávania, voľby povolania, výberu a zmeny zamestnania, uplatnenia na trhu práce. Pôsobí priamo v praxi v rôznych sektoroch a jeho dominantnou pracovnou náplňou je poskytovanie individuálneho a skupinového kariérového poradenstva. Pomáha klientom urobiť si jasnejší obraz o vlastných vedomostiach, zručnostiach a schopnostiach, vedie ich k samostatnému rozhodovaniu o vlastnej vzdelávacej a profesijnej dráhe.

  • Kariérový špecialista

Charakteristika:

Kariérový špecialista sa podieľa na vytváraní, riadení a kontrole systému služieb kariérového poradenstva na základe stanovených strategických cieľov a priorít. Analyzuje potreby cieľovej skupiny, na základe aktuálnych trendov v poradenstve vytvára poradenské programy, monitoruje ich priebeh a vyhodnocuje ich výsledky a výstupy. Môže sa podieľať na tvorbe a realizácii vzdelávacích programov a odbornej príprave kariérových sprievodcov/konzultantov a kariérových poradcov.

Súčasťou návrhu u všetkých troch povolaní je spracovanie tzv. kompetenčného modelu pozostávajúceho z vymedzenia všeobecných spôsobilostí a popisu odborných vedomostí a odborných zručností.

Pokiaľ ide o rozlíšenie medzi kariérovým poradcom a kariérovým sprievodcom/konzultantom, základný rozdiel spočíva v tom, že z hľadiska náročnosti,  rozsahu úloh, kvalifikačných požiadaviek a i. je pozícia/povolanie/zamestnanie kariérového sprievodcu/konzultanta nižšie ako pozícia/povolanie/zamestnanie kariérového poradcu. Všeobecne možno povedať, že všetky tri povolania/zamestnania sú hierarchicky usporiadané – na najnižšej úrovni je kariérový sprievodca/konzultant, potom jeý poradca a napokon kariérový špecialista. Platí tiež vo všeobecnosti, že hierarchicky vyššia pozícia spravidla vie, dokáže zabezpečovať úlohy na nižšej pozícii, nie však naopak.

Príkladom kariérového sprievodcu/konzultanta sú dnes vychovní poradcovia na základných a stredných školách a kariéroví poradcovia na stredných školách, ktorí tieto činnosti vykonávajú pod touto hlavičkou popri svojej hlavnej činnosti, ktorou je učenie všeobecnovzdelávacích alebo odborných predmetov – na Slovensku až na niekoľko málo výnimiek sú to plne kvalifikovaní učitelia s aprobáciou pre vyučovanie jedného alebo viacerých predmetov na základných a stredných školách.

Ďalším príkladom na tejto prvej úrovni sú zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí plnia úlohy na úseku informačných a poradenských služieb (podrobne vymedzených v § 42 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti), popri tom však okrem priamej práce s klientom vykonávajú aj množstvo iných úloh, odborných a administratívnych činností. Ich kvalifikačná štruktúra je veľmi rôznorodá, na tejto pozícii sú však aj ľudia bez vysokoškolského vzdelania (nebolo vždy explicitne požadované), ale s dostatočnou odbornou praxou.

Karierový poradca ako druhá úroveň je však už odborný pracovník v tejto oblasti, je to jeho hlavné zamestnanie, resp. v štruktúre jeho pracovných činností prevládajú práve tie, ktoré sú charakteristické pre prácu kariérového poradcu – individuálne a skupinové poradenstvo v celej jeho pestrosti a šírke. Pre túto pozíciu sa už vyžaduje vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, nie je a nemá to však byť doména psychológov, v praxi sa tu uplatňujú aj absolventi mnohých iných odborov, nehovoriac o tom, že mnohí z tých, ktorí na takejto pozícii pôsobia dnes, v priebehu desaťročí absolvovali množstvo akreditovaných špecializovaných výcvikov, školení, vzdelávaní a bez väčších pochybností ich považujeme za plne kvalifikovaných pre tieto činnosti. Príkladom tejto úrovne sú odborní poradcovia na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny plniaci úlohy v zmysle § 43 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, pre ktorých je to hlavná činnosť, vykonavajú však popri tom aj iné, v poslednom čase najmä adminstratívne činnosti spojené s realizáciou projektov. Uvedený zákon (§ 43, ods. 3) vyžaduje u odborných poradcov služieb zamestnanosti ukončené vysokoškolské stúdium druhého stupňa (bez bližšieho vymedzenia).

Iným príkladom kariérového poradcu v tomto vymedzení sú psychológovia alebo poradenskí psychológovia pôsobiaci v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) – ak je takéto pracovisko (na Slovensku sú v každom okrese) dobre personálne vybavené, môžu si dovoliť špecializovať sa len na študijné a profesijné (= kariérové) poradenstvo, v takom prípade je to potom pre nich hlavná činnosť, oblasť pôsobnosti; ak ide o personálne poddimenzované CPPPaP, študijné a profesijné (= kariérové) poradenstvo je len jednou z oblastí, v ktorých pôsobia (okrem kariérového poradenstva sa môžu venovať problémom v osobnostnom, vzdelávacom, sociálnom vývine, otázkam vzťahov a ďalším oblastiam).

Na tretej úrovni je kariérový špecialista (expert), odborník pôsobiaci v orgánoch štátnej a verejnej správy, v ktorých kompetencii je riadenie, kontrola a inšpekcia, metodické usmerňovanie a ďalšie podobné činnosti týkajúce sa služieb v oblasti kariérového poradenstva, kariérového vzdelávania a rozvoja kariéry. Patria sem aj tvorcovia relevantných vzdelávacích a poradenských programov vrátane IKT nástrojov.  Na tejto úrovni sú aj odborní zamestnanci ústredných orgánov štátnej správy zodpovední za tvorbu legislatívy, patria sem však aj tí, ktorí sa kariérovému poradenstvu a súvisiacim oblastiam venujú výskumne, či tí, ktorí to vyučujú na vysokých školách alebo to ako lektori prednášajú na odborných kurzoch v rámci ďalšieho a celoživotného vzdelávania.

Návrhy štandardov všetkých troch povolaní/zamestnaní v súčasnosti posudzuje sektorová rada, po zapracovaní ich pripomienok by sa potom mali stať súčasťou Národnej sústavy povolaní a mali by sa dať nájsť v príslušnom sektore v registri zamestnaní na www.sustavapovolani.sk. Kedy sa tak stane a ako to nakoniec dopadne, o tom vás budeme informovať v najbližšom čísle nášho newslettra.