Časopis Kariérové poradenstvo v teórii a praxi vo svojom najnovšom čísle (Ročník 6, číslo 11, 2017) priniesol rozhovor s Tomášom Šprlákom, ktorý momentálne predsedá Združeniu pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Rozhovor prinášame v plnom znení a dozviete sa v ňom o súčasných a plánovaných aktivitách Združenia, napríklad aj o pripravovanej “klientskej” zóne na stránke a práci na štandarde kvality.  Otázky kládol Štefan Grajciar:

Predsedom Združenia si bol zvolený jasnou väčšinou hlasov na decembrovom Valnom zhromaždení. Uplynulo odtedy niečo viac ako pol roka, ako teda zatiaľ hodnotíš svoje účinkovanie na tomto poste, aký máš z toho pocit?

Za tri roky fungovania Združenia sme boli všetci svedkami veľkej dynamiky a vysokej odbornosti slovenskej poradenskej komunity a tých niekoľko mesiacov predsedovania ukazujú, že tento pohyb neutícha, práve naopak. Prvým pocitom je teda obrovská radosť z energie a nadšenia, ktorú je cítiť vo všetkých sektoroch, v ktorých je kariérové poradenstvo poskytované. Je to samozrejme tiež veľká zodpovednosť pre našu poradenskú komunitu, lebo v tejto oblasti je roboty ako na kostole a očakávania sú vysoké.
Na poslednom Valnom zhromaždení sme si stanovili niekoľko priorít: V prvom rade sme chceli zintenzívniť komunikáciu o kariérovom poradenstve v rámci komunity aj smerom k verejnosti. Výrazne sme oživili webstránku, na ktorej za prvý polrok pribudlo viac zaujímavého a kvalitného obsahu. Veľkú odozvu mali články o aktuálnom dianí v poradenstve na úradoch práce, o uznávaní výsledkov ďalšieho vzdelávania a mnohé ďalšie. Ak chceme, aby nás bolo počuť, musíme využiť každú príležitosť na to, aby sme hovorili o poradenstve. Okrem toho, každý člen poradenskej komunity má svoje projekty a aktivity a je potrebné o nich hovoriť, pretože ich zdieľaním s komunitou sa môžeme obohatiť. Už tradične chodíme na takmer všetky relevantné veľtrhy práce či burzy informácií. Pracuje na nich veľká skupina našich dobrovoľníkov, vďaka ktorým sa kariérové poradenstvo dostáva mnohým ľuďom, ktorí by inak o ňom ani len nepočuli. Prvý ročník Letnej školy kariérového poradenstva sa stretol s takou silnou odozvou z komunity, že sa, myslím, podarilo jedným šmahom založiť peknú tradíciu. V spolupráci s partnermi sme urobili šnúru regionálnych klubov o využití IKT nástrojov v poradenstve, ktorých sa zúčastnilo viac ako 100 poradcov – pre mnohých z nich to bola prvá príležitosť pre zdieľanie skúseností s kolegami z iných sektorov. Dnes máme teda v každom kraji členov a partnerov, o ktorých sa môžeme oprieť pri posilňovaní regionálnej prítomnosti Združenia.
Myslím, že práve to je krásnym stelesnením vízie, ktorú o Združení máme: Združenie je spoločným dielom celej poradenskej komunity. Zároveň je ale „len“ prostriedkom pre dosahovanie spoločného cieľa – aby bolo kariérové poradenstvo kvalitné a dostupné naozaj pre všetkých, ktorí ho potrebujú.

Aké sú úlohy Združenia v najbližšom období, čo konkrétne pripravujete?

Samozrejme budeme pokračovať vo všetkých doterajších zabehnutých aktivitách, ale prioritou musí byť pre nás rozvoj. Veľmi silno sa nám aktivizuje časť členov, ktorí pôsobia v súkromnej sfére buď v oblasti koučovania, výberu zamestnancov a rozvoja ľudských zdrojov, pričom ich jednoznačnou srdcovkou je kariérové poradenstvo. Poskytujú ho väčšinou individuálnym klientom na komerčnej báze a právom očakávajú, že členstvo v Združení im prinesie konkrétne výhody. Celkovo je to pre nás fantastická príležitosť k tomu, aby kariérové poradenstvo vyšlo z tradičného „bezpečného“ prostredia škôl, poradní či úradov práce. Toto je štandardom aj v iných krajinách, kde pod kariérové poradenstvo spadajú aj aktivity týkajúce sa rozvoja ľudských zdrojov, inplacement, outplacement a podobne. Myslím, že tu máme mnoho príležitostí pre rozvoj a naši „súkromníci“ nám tu otvárajú nové obzory. Po lete by sme chceli rozbehnúť po Slovensku sériu workshopov, ktoré by priblížili kariérové poradenstvo obyčajným ľuďom. V rovnakej línii by sme chceli náš web urobiť príťažlivým nie len pre odbornú verejnosť, ale aj pre záujemcov o kariérové poradenstvo – aby na nej potenciálny klient našiel možnosť využiť služby kvalitného kariérového poradcu priamo vo svojom meste alebo regióne. Natočené máme aj propagačné video a na redizajn stránky by mala nadväzovať propagačná kampaň o kariérovom poradenstve.
Druhou líniou rozvoja je etablovanie Združenia ako rešpektovaného partnera ministerstiev a verejných inštitúcií, ktorých sa kariérové poradenstvo týka. Služby zamestnanosti sme už viac-menej ideovo aj personálne „infiltrovali“ a poradenstvo sa tam pomaly ale isto vzmáha: dnes sa postupne európske peniaze presúvajú od opatrení zameraných na vyplácanie rôznych príspevkov a podporované zamestnávanie do poradenstva a vzdelávania. Na september máme naplánované rokovania s ministerstvom školstva, od ktorých si sľubujeme ešte širšie otvorenie dverí aj do tejto oblasti. Hlas odbornej komunity predsa nemôže ustupovať partikulárnym záujmom rôznych dobrodruhov z priamo riadených organizácií – budeme naliehať na to, aby peniaze nalievané do národných projektov v poradenstve prinášali trvalý úžitok všetkým a odrážali sa do zmysluplných politík.

Na Slovensku sa aktuálne intenzívne diskutuje o potrebe systémových zmien v celom systéme vzdelávania. Jednou z parciálnych oblastí, je aj kariérová výchova a kariérové poradenstvo, ktorej strategický dokument Učiace sa Slovensko venoval samostatnú kapitolku. Ako by sa na navrhovaných zmenách mohlo podieľať Združenie, čo k tomu treba?

Na relevantnej kapitole Učiaceho sa Slovenska sme sa podieľali s kolegyňami a kolegami z Asociácie výchovných poradcov. Navrhujeme v nej niekoľko konkrétnych opatrení: rozvíjanie zručností pre riadenie vlastnej kariéry v štátnych vzdelávacích programoch, zavedenie povinnosti priameho kontaktu žiakov so svetom práce a možnosť odpočtu výdavkov firiem na tieto aktivity. Myslím, že kľúčom k úspechu je, aby sme ako komunita odborníkov urobili dôležitú zmenu v našom postoji voči inštitucionálnym partnerom: nemôžeme byť iba frfloši, ktorí kritizujú a poukazujú na nedostatky, ani rojkovia, ktorí stavajú vzdušné zámky. Musíme byť schopní navrhovať konkrétne a realistické riešenia. A to je omnoho ťažšie, o čom sa presviedčame aj pri našej práci na konkretizácii opatrení v Učiacom sa Slovensku. Jeden príklad za všetky: je dôležité hovoriť o priamom kontakte medzi žiakom a svetom práce, ale ak nebudeme schopní povedať, akou formou a v akom rozsahu budú tieto aktivity prebiehať, ak nemáme pripravené konkrétne kroky k realizácii myšlienky, predpripravený metodický pokyn atď., zostaneme len pri jalových koncepciách a okrem toho nás budú považovať za rojkov.

Združenie sa v marci 2017 stalo kolektívnym členom Medzinárodnej asociácie pre študijné a profesijné poradenstvo (IAEVG), čo je nepochybne významný krok smerom k medzinárodnej spolupráci. Podobné profesijné zoskupenia ako ZKPRK existujú aj v okolitých krajinách, najbližšie to máme k našim priateľom v Českej republike, ale ani do Rakúska či Poľska nie je ďaleko. Aké konkrétne kroky Združenie pripravuje v najbližšom období práve v oblasti medzinárodnej spolupráce?

Medzinárodná spolupráca je pre nás veľmi dôležitá – sám som sa ku kariérovému poradenstvu dostal vo Francúzsku a tamojší systém celoživotného kariérového poradenstva je pre mňa majákom a inšpiráciou. Samozrejme, nie je možné kopírovať naslepo zahraničné systémy, ale druhým extrémom je aj zastať obzormi na hraniciach našej záhumienky. Aj preto sa snažíme pravidelne organizovať aktivity so zahraničnými hosťami a od septembra budeme systematicky oslovovať partnerské organizácie z okolitých krajín, vďaka ktorým budeme na odborné semináre prinášať ešte viac zaujímavých hostí. Snáď každý z našich viac ako 60 členov má dobré zahraničné kontakty a vidíme, že spojenie síl a zastrešenie Združením nám dáva aj vo vzťahu k zahraničiu väčšiu kredibilitu. Vďaka tomu sme mohli pripraviť projekt medzinárodnej spolupráce – ak sa nám podarí získať financovanie, so silným konzorciom chceme na Slovensku začať participatívny proces pre vytvorenie systému riadenia kvality v kariérovom poradenstve. Medzi partnermi by mali byť nielen etablované združenia a poradenské fóra z veľkých európskych krajín, ale aj dve popredné univerzity, ktoré sa kvalite v kariérovom poradenstve venujú.

Čo považuješ zo svojej pozície predsedu Združenia za najväčšie výzvy pre celoživotné kariérového poradenstvo tak v národnom, ako aj medzinárodnom kontexte?

U nás doma je prvou výzvou zabezpečiť kvalitné kariérové poradenstvo pre všetkých, ktorí ho potrebujú. Každý piaty človek si na Slovensku prácu vyberá z núdze, viac ako polovica študentov si školu vyberá len podľa odporúčania rodičov, takmer polovica absolventov potom nepracuje vo vyštudovanom odbore. Pre veľké percento nezamestnaných aj zamestnaných je pojem sebarealizácie čímsi abstraktným a sú skôr obeťou, než aktérom vlastného života. Poradenstvo v takomto kontexte môže zohrávať svoju rolu pri zvyšovaní súdržnosti spoločnosti a aj ako prevencia radikalizácie, čo je dnes vážnym problémom nielen na Slovensku. Musíme si klásť otázku, ako lepšie prepájať základné ľudské potreby, vzdelávací systém a trh práce, ale aj ako ľudí zmocňovať pri riadení ich životov a pozdvihnúť kvalitu ľudského a sociálneho kapitálu na Slovensku. Som presvedčený o tom, že kariérové poradenstvo je nevyhnutnou súčasťou riešenia – ešte sa musíme zhodnúť na tom, kto a ako ho bude poskytovať, ale tiež kto a z čoho ho zaplatí! Zdá sa mi, že naša spoločná skúsenosť so Združením nás postupne vedie k tomu, aby sme sa prestali obmedzovať na hľadanie stále nových metodík a nástrojov, ale spoločne vykročili z vlastnej odbornej „záhumienky“ a bojovali za kvalitné a dostupné poradenstvo.

 

Jedenáste číslo časopisu Kariérové poradenstvo v teórii a praxi prináša okrem iného aj rozhovor zo zástupcami sesterského Združenia z Česka, článok o role kariérového poradenstva pri budovaní sociálnej spravodlivosti, kazuistiku o poradenskom procese s matkou troch detí a mnoho ďalšieho. Články budeme vďaka partnerstvu so slovenským centrom Euroguidance zverejňovať aj na našej stránke. Časopis v elektronickej forme je k dispozícii na stiahnutie na tejto adrese.