Na podnet sekretariátu Komisie pri Monitorovacom výbore pre OP Ľudské zdroje pre PO 1 Vzdelávanie, sekcia štrukturálnych fondov EÚ, sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Ľudské zdroje, MŠ VVŠ, sa v stredu 18. 9. 2019 vo Vedeckom parku UK v Bratislave uskutočnilo rokovanie k „okrúhlemu stolu“ k nastaveniu výzvy na podporu nízko kvalifikovaných (ISCED 0 – 2) Upskilling Pathway.

Jednou z oblastí, o ktorých účastníci stretnutia diskutovali, boli aj možnosti kariérového poradenstva pre cieľovú skupinu, na ktorú sa zameriava iniciatíva Upskilling Pathways, teda ľudí s kvalifikáciou na úrovni ISCED 0-2. Ako zástupca Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, ktoré sa do iniciatívy Upskilling Pathways zapojilo, podujal som sa pripraviť niekoľko odkazov na zdroje, ktoré sa tejto cieľovej skupine venujú, ako aj príkladov dobrej praxe pre túto cieľovú skupinu.

Vzhľadom na svoje doterajšie pôsobenie a najmä posledné roky (služby zamestnanosti 2001-2011; centrum Euroguidance, 2011-2016) sa väčšina odkazov týka školskej populácie a tzv. NEETs, menej z nich dospelých nezamestnaných, resp. dlhodobo nezamestnaných. Niektoré charakteristiky sú však spoločné obom týmto skupinám (NEETs & unemployed), i preto mnohé z poradenských prístupov v práci s NEETs sú použiteľné všeobecnejšie, teda aj pre prácu s ľuďmi s nízkou kvalifikáciou, resp. bez odbornej kvalifikácie ako hlavnej prekážky ich uplatnenia na trhu práce.

Rád by som ešte spomenul, že v septembri (11. – 13. 9. 2019) sa v Bratislave konala konferencia Medzinárodnej asociácie pre študijné a profesijné poradenstvo (International Association for Educational and Vocational Guidance; https://iaevg.com), ktorej hlavnou témou bolo kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť. Na konferencii odznelo množstvo odborných príspevkov zameraných aj na znevýhodnené skupiny populácie vrátane „low qualified“. Program konferencie s takmer 200 príspevkami spolu s anotáciami (vrátane Book of Abstracts v angličtine), výstupy z konferencie, prezentácie hlavných rečníkov, zborník vybraných príspevkov, ako aj ďalšie materiály sú dostupné tu: https://iaevgconference2019.sk, resp. tu: https://iaevgconference2019.sk/vystupy/?lang=sk

Poznámka na záver: takmer každý zo zdrojov, odkazov uvedených nižšie, obsahuje v referenciách, zozname použitej či odporúčanej literatúry množstvo ďalších odkazov, ich počet s každým ďalším zdrojom rastie takmer geometrickým radom…

 

  1. Pôvodné publikácie, preklady a iné zdroje v SJ/CZ jazyku.:

 

  1. Príklady dobrej praxe – Národná cena kariérového poradenstva (SR & ČR):

Príkladov dobrej praxe je v oboch republikách za 11 rokov, odkedy túto súťaž organizujú slovenské a české centrum Euroguidance  (https://www.euroguidance.sk/index.php?sw=3; http://www.euroguidance.cz/priklady-dobre-praxe.html), niekoľko sto, podrobnejšie informácie o súťažných či ocenených príspevkoch v jednotlivých rokoch možno nájsť v zborníkoch, ktoré sú dostupné na stránkach centier Euroguidance v SR a ČR:

Prehľad všetkých príspevkov zaslaných do súťaže v rokoch 2009 – 2019 nájdete na tejto adrese.

 

  1. Články

Tu by som upozornil na články publikované v časopise Kariérové poradenstvo v teórii a praxi, ktorý od r. 2012 dvakrát ročne vydáva slovenské centrum Euroguidance v spolupráci s patrnerským centrom v ČR (https://www.euroguidance.sk/index.php?sw=6); na uvedenej stránke sú dostupné všetky doteraz vydané čísla od r. 2012 (spolu 16).

Pokiaľ ide o „našu“ tému, spomenul by som dva odborné príspevky, zhodou okolností publikované v jedno čísle (ročník , číslo 11 z r. 2017 – https://www.euroguidance.sk/document/casopis/11.pdf)

 

  1. Publikácie a ďalšie odkazy (najmä v angličtine)

 


Spracoval:

Štefan Grajcár

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

https://rozvojkariery.sk

stefan.grajcar@gmail.com