Ministerstvo školstva pred niekoľkými dňami predstavilo verejnosti Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (ďalej len „Národný program RVV“), ktorému jeho autori dali názov „Učiace sa Slovensko“. Jeho tvorcami je tím renomovaných odborníkov pôsobiacich na rôznych pozíciách v rôznych oblastiach výchovy a vzdelávania – uvádzame ich tu v abecednom poradí a bez titulov: Vladimír Burjan, riaditeľ firmy EXAM testing, vydavateľ a šéfredaktor časopisu DOBRÁ ŠKOLA, inovátor a dlhoročný kritik aktuálnych pomerov v našom školstve; Milan Ftáčnik, vysokoškolský pedagóg , v rokoch 1998-2002 minister školstva SR; Ivan Juráš, zriaďovateľ Súkromnej základnej školy s materskou školou uplatňujúcou metódy Montessori pedagogiky, v r. 2010-2012 generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny; Juraj Vantuch, kľúčový expert pre politiky odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku, vedúci Slovenského národného observatória odborného vzdelávania a prípravy; Emil Višňovský, vysokoškolský pedagóg,  zakladateľ a spolupredseda Central-European Pragmatist Forum, šéfredaktor medzinárodného časopisu Human Affairs; Libor Vozár, vysokoškolský pedagóg, bývalý rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a bývalý prezident Slovenskej rektorskej konferencie. (Je zaujímavé a istým spôsobom i príznačné, že štyria z tejto šestice – V. Burjan, M. Ftáčnik, J. Vantuch a L. Vozár – sú absolventmi „mat-fyzu“…). Patrí sa ešte spomenúť, že v tíme bola pôvodne aj jedna žena, Zuzana Zimenová, nezávislá expertka, iniciátorka reformného hnutia v školstve a autorka portálov „Nové školstvo“ a „Chceme vedieť viac“, tá sa však po tom, čo sa stala poslankyňou NR SR, z tejto pozície stiahla.

Dokument, ktorý ministerstvo predložilo na verejnú diskusiu, má 226 strán a je štruktúrovaný do ôsmich kapitol:

  1. Kvalita a dostupnosť výchovy a vzdelávania
  2. Profesia učiteľa
  3. Odborné vzdelávanie a príprava
  4. Riadenie a financovanie regionálneho školstva
  5. Kvalitné, otvorené a dostupné vysokoškolské vzdelávanie
  6. Veda, výskum a tvorivé činnosti na vysokých školách
  7. Tretia spoločenská misia vysokých škôl
  8. Riadenie a financovanie vysokého školstva

Nebudeme sa tu, samozrejme, venovať celému dokumentu, spomenieme iba, že naše Združenie sa na jeho obsahu tiež trochu podieľalo. Prostredníctvom J. Vantucha, ktorý je garantom 3. kapitoly „Odborné vzdelávanie a príprava“, sa nám podarilo do dokumentu presadiť niekoľko z nášho pohľadu dôležitých téz týkajúcich sa kariérovej výchovy a vzdelávania či kariérového poradenstva. Tu musíme s veľkým zadosťučinením skonštatovať, že v ponovembrovej histórii slovenského školstva je to po prvý raz, čo sa v dokumente takéhoto významu vôbec takéto pojmy spomínajú. Po Duchu školy (1991), Konštantínovi (1994), Miléniu (2000) či pokuse o reformu v oblasti regionálneho školstva z dielne ministra Mikolaja (2008) je skutočnosť, že sa „Učiace sa Slovensko“ programovo venuje aj kariérovej výchove a kariérovému poradenstvu naozaj veľkou vecou samou o sebe, bez ohľadu na to, ako to nakoniec s touto reformou dopadne. Radosť z tohto faktu nám pritom nekazí ani to, že o „celoživotnom kariérovom poradenstve“ sa podrobnejšie a kompaktne hovorí v kapitole o odbornom vzdelávaní a príprave, čomu v našich podmienkach zodpovedá stredné odborné školstvo. Je v tom, samozrejme, rozpor, keďže celoživotné kariérové poradenstvo (ani kariérová výchova) sa jednoducho nemôže týkať len stredného odborného vzdelávania (a teda životného obdobia spravidla vymedzeného vekom 15-19 rokov). Berieme to však ako istý kompromis vyplývajúci z toho, ako je dokument ako celok štruktúrovaný (viď názvy jednotlivých kapitol vyššie), keďže prierezové témy tiahnuce sa celoživotným vzdelávaním v dokumente vlastne nie sú. (Celoživotné kariérové poradenstvo je vlastne pendantom celoživotného vzdelávania v duchu tézy, že ak sa majú ľudia celý život udržať na trhu práce, mali by sa aj počas celého života vzdelávať [viď Lisabonská stratégia; viď Memorandum o celoživotnom vzdelávaní sa, oba dokumenty z r. 2000]; no a ak sa majú celý život vzdelávať, mali by mať počas celého života prístup ku kariérovému poradenstvu…)

Národný program RVV v tých ôsmich kapitolách obsahuje celkom 67 cieľov, ktoré sú ďalej v texte ešte podrobnejšie špecifikované v podobe navrhovaných opatrení (tých je v dokumente až 401). Ako sme už uviedli, o kariérovej výchove a kariérovom poradenstve je reč v 3. kapitole, konkrétne je to „Cieľ 3-06 Celoživotné kariérové poradenstvo“ (str. 127-129) s piatimi konkrétnymi navrhovanými opatreniami a v podobe, ako ich naše Združenie sformulovalo.

Ministerstvo uvádza, že „v tejto chvíli ide o autorský návrh dokumentu, ktorý sa bude v najbližšom období dopracovávať na základe pripomienok a podnetov odbornej a širokej verejnosti“. Tie možno posielať prostredníctvom online formulára, ktorý je prístupný na stránke  http://uciacesaslovensko.minedu.sk/. Stránka bude aktívna po dobu šiestich týždňov od zverejnenia dokumentu, teda do 26. apríla 2017. Dá sa na nej veľmi dobre orientovať, keďže na každý jednotlivý cieľ či navrhované opatrenie možno reagovať samostatne a pozrieť si aj doteraz zaslané podnety.

Boli by sme veľmi radi, keby sa sa do pripomienkovania dokumentu zapojili aj vy, členovia a priaznivci nášho Združenia, a to pod hlavičkou Združenia, nie ako jednotlivci. Prosíme vás preto, aby ste nám svoje podnety k Národnému programu RVV „Učiace sa Slovensko“ zasielali na adresu info@zkprk.sk v termíne do 18. apríla 2017 (nezabudnite uviesť, ktorého cieľa a navrhovaného opatrenia sa váš podnet týka). Vaše podnety následne spracujeme a v stanovenom termíne ich prostredníctvom uvedenej stránky zašleme ministerstvu školstva.