O tom, že kariérové poradenstvo na slovenských úradoch práce naberá na význame a na kvalite, svedčí aj silné zastúpenie odborných poradcov a metodikov Ústredia a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na konferencii „Kariérové poradenstvo v meniacom sa svete“. Táto prestížna medzinárodná konferencia sa uskutočnila v Prahe v dňoch 10. – 11. novembra 2017 a zúčastnili sa na nej odborné špičky európskej scény kariérového poradenstva ako Ronald Sultana, Tristram Hooley, Jean-Jacques Ruppert, Maria Eduarda Duarte a ďalší. Slovenské služby zamestnanosti sa v prestížnej spoločnosti nestratili a zanechali v účastníkoch veľmi pozitívny dojem. Za slovenské služby zamestnanosti sa jej zúčastnili štyria zástupcovia: Peter Csóri (UPSVaR Banská Štiavnica), Janka Balogová (UPSVaR Rožňava), Marcela Nováková (UPSVaR Bardejov) a Tomáš Šprlák (Ústredie PSVR). Aký bol obsah ich vystúpení?

Preventívne poradenstvo: úrady práce pripravujú žiakov nielen na pracovné pohovory

Janka Balogová prezentuje preventívne poradenstvo na UPSVaR Rožňava.

V prvý deň konferencie sa v sekcii „Výzvy“ predstavila Janka Balogová (UPSVaR Rožňava) s príspevkom, v ktorom predstavila svoj inovatívny prístup k preventívnemu poradenstvu poskytovanému žiakom základných a stredných škôl. “Gemer je relatívne chudobný regióne Slovenska s vysokou mierou nezamestnateľnosti. Pre mnoho našich klientov je pojem sebarealizácie neznámy, stávajú sa z nich pasívni prijímatelia systému a sú skôr obeťou, než aktérom svojho života a kariéry. Mnoho študentov ukončí štúdium bez vlastného presvedčenia a následne sa takmer polovica absolventov nevie uplatniť na trhu práce vo vyštudovanom odbore. A práve preto sme sa na našom úrade rozhodli dať informačným a poradenským službám iný rozmer. Už 3rok poskytujeme preventívne poradenstvo, ktorého cieľom je pomáhať žiakom pri rozhodovaní sa v otázkach voľby povolania a budúcej pracovnej kariéry.“, hovorí Janka Balogová. Predstavila poradenský cyklus prebiehajúci v dvoch fázach so skupinou pätnástich študentov v trvaní päť hodín. Počas poradenského procesu v spolupráci s profesionálnou poradensko-vzdelávacou firmou umožňujú žiakom nahliadnuť do anatómie pracovného pohovoru s využitím prvkov interaktívnej komunikácie (napr. nahrávanie pracovných pohovorov na kameru). Cez zisťovanie silných stránok a osobnostných predpokladov tak Rožňavský úrad práce snaží pozdvihnúť kvalitu ľudského kapitálu v okrese a predísť nesprávnej voľbe povolania.

Vzhľadom na kľúčovú dôležitosť a dopyt po kariérovom poradenstve na školách zo strany zamestnávateľov je potrebné, aby služby zamestnanosti hrali v tejto oblasti ešte aktívnejšiu rolu, než dnes. Hoci programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky zdôrazňuje rolu poradenstva pri prevencii nesúladu potrieb zamestnávateľov a trhu práce, poradenské služby pri voľbe povolania boli v roku 2016 poskytnuté len 2% všetkým žiakom ZŠ a 5% všetkým žiakom SŠ.

Nová koncepcia poradenských služieb a bilancia kompetencií

Druhý deň priniesol dva príspevky v sekcii „Kompetencie“. Metodik oddelenia poradenstva a vzdelávania Tomáš Šprlák v príspevku „Kariérové kompetencie, faktory zamestnateľnosti u dlhodobo nezamestnaných – pokusy a skúsenosti zo slovenských úradov práce“ predstavil koncepciu poradenskej služby zameranej na širšie výsledky, než len umiestnenie na trhu práce. Rámec inšpirovaný zahraničnou praxou obsahuje zručnosti, postoje ale aj objektívne faktory v štyroch oblastiach: identita a motivácia (vnímanie vlastnej situácie, aktivita, orientácia na budúcnosť), silné stránky (sebapoznanie, príprava písomností pre hľadanie zamestnania, kompletizácia profilu ISTP…), horizonty a plánovanie (identifikácia cieľa, vyhľadávanie pracovných príležitostí, plánovanie, prekonávanie prekážok, vedomosti o AOTP), siete a vzťahy (komunikačné zručnosti, nadväzovanie kontaktov…). V prebiehajúcich a pripravovaných poradenských národných projektoch je využívaný pre lepšie cielenie poradenského procesu a hodnotenie jeho dopadov.

Peter Csóri predviedol účastníkom výstupy praktického kariérového poradenstva s nezamestnanými.

Čerešničkou na torte a jedným z najlepšie hodnotených príspevkov z paralelných sekcií bol príspevok Petra Csóriho, odborného poradcu z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica a tohtoročného víťaza Národnej ceny kariérového poradenstva. Prezentoval v ňom svoje praktické skúsenosti s poskytovaním bilancie kompetencií pre nezamestnaných. Napriek tomu, že sa jedná o pôvodne francúzsku metódu, podarilo sa ju úradom práce úspešne adaptovať na slovenský kontext. Zdôraznil najmä aktívnu rolu klienta, ktorá je typická pre všetky fázy procesu bilancie kompetencií: od úvodného definovania zákazky, až po tvorbu záverečnej správy, ktorá je tiež do veľkej miery produktom samostatnej práce klienta. Publikum ocenilo najmä ukážku konkrétnych využívaných metód ako portfólio kompetencií, krivka života, kariérový kvietok, ako aj zaujímavé adaptácie známych kariérovo-poradenských nástrojov (napr. RIASEC) z Metodickej príručky odborných poradenských služieb. Obzvlášť osviežujúco pôsobila prezentácia v kontraste s českým, do veľkej miery psychodiagnosticky zameraným prístupom bilančnej diagnostiky.

Aká je budúcnosť poradenstva na úradoch práce?

Štúdie efektivity aktívnych nástrojov na trhu práce stabilne ukazujú, že poradenstvo patrí z hľadiska nákladovej efektivity (pomeru vynaložených prostriedkov k výsledkom) stabilne k najvýhodnejším nástrojom aktívnej politiky na trhu práce . Poradenské služby dokázateľne podporujú človeka v rozvoji vlastných vedomostí a zručností, rozvíjajú motiváciu hľadať si prácu, zapájať sa do rekvalifikácie, menia postoje k práci, rozvíjajú zručnosti pre riadenie vlastnej kariéry a hľadania zamestnania a tak zvyšujú šance uchádzača nájsť si prácu. Tieto efekty sú preukázateľné pri všetkých kategóriách uchádzačov o zamestnanie, vrátane dlhodobo nezamestnaných. Máme radosť, že tvrdá práca na metodickom a personálnom rozvoji odborných poradenských služieb v slovenských službách zamestnanosti, začína dosahovať zaslúžené uznanie nie len doma, ale aj v zahraničí. Ďakujeme organizátorom konferencie za možnosť zúčastniť sa!