Predposledný septembrový deň tohto roku sme sa v Paríži spolu s ďalšími slovenskými členmi Európskej federácie centier kariérového poradenstva a bilancie kompetencií zúčastnili osláv tridsiateho výročia legálneho zakotvenia bilancie kompetencií ako individuálneho práva každého občana bez rozdielu. Konferencia bola rozdelená do troch okrúhlych stolov: na prvom vystúpili politici (dvaja poslanci Národného zhromaždenia) a hovorili o význame kariérového poradenstva pre spoločnosť. Na okrúhlom stole pre zamestnávateľov bol zoširoka diskutovaný záujem firiem na tom, aby zamestnanec mal v rámci firmy alebo mimo nej perspektívu vlastného rozvoja. Vedeli ste, že niektoré francúzske firmy umožňujú odídeným zamestnancom do šiestich mesiacov od výpovede vrátiť sa späť do firmy v prípade, že ich nové zamestnanie neuspokojuje, alebo im nebolo u nového zamestnávateľa ponúknuté predĺženie pracovnej zmluvy? Okrúhly stôl vedcov priniesol diskusiu frankofónnych osobností európskeho formátu (Jérôme Rossier, Francis Danvers a ďalší) o role kariérového poradenstva pri prevencii sociálnej marginalizácie a ideologickej či náboženskej radikalizácie. Zaujímavé boli aj úvahu o budúcnosti kariérového poradenstva a o tom, aký pomer súčasnej práce poradcu dokážu nahradiť systémy umelej inteligencie.

Táto slávnostná príležitosť nám ponúka šancu povedať si niečo o francúzskom prístupe ku kariérovému poradenstvu. Kariérové poradenstvo pre dospelých začalo vo Francúzsku v roku 1986 s vývinom bilancie kompetencí. V súlade s francúzskou etatistickou tradíciou sa poradenstvo  stalo vecou verejného záujmu a v roku 1991 prijatý zákon, ktorý definuje, že každý občan má právo podstúpiť bilanciu kompetencií a zároveň upresňuje podmienky, za ktorých môže mať k bilancii prístup vďaka individuálnej dovolenke pre celoživotné vzdelávanie. Viaczdrojové financovanie zabezpečuje dostupnosť tejto službu pre každého občana a dnes sa ročne vo Francúzsku poskytne približne 50 000 bilancií kompetencií.

Bilancujte. Pripravte Vašu budúcnosť. (Z propagačnej kampane o bilancii kompetencií).

Bilancujte. Pripravte Vašu budúcnosť. (Z propagačnej kampane o bilancii kompetencií).

Ako to bolo ďalej s vývojom bilancie kompetencií? Pôvodne bola služba poskytovaná sieťou štátom financovaných poradenských centier zvaných CIBC (Centre interinstitutionnel de bilan de compétences – Medziinštitucionálne centrá bilancie kompetencií), ktorá vznikla v roku 1986 a pokrývala celé Francúzsko. Dnes je týchto centier viac než 250 (jedno v každom francúzskom departmente), ale fungujú ako súkromné firmy a sú vystavené konkurencii od firiem poskytujúce služby v oblasti ľudských zdrojov. Z Francúzska sa metodika šíri po celej Európe a v roku 2005 bola na európskej úrovni vytvorená Európska federácia centier bilancie kompetencií a kariérneho poradenstva (FECBOP). Federácia vyvinula “chartu kvality”, ktorá stanovuje spoločné pravidlá týkajúce sa metodologických a etických otázok bilancie kompetencií. Charta kvality je spoločný dokument, ktorý upresňuje práva a povinnosti poskytovateľov bilancie kompetencií a zároveň obohacuje diskusiu o kvalite poradenských služieb v Európe.

Od roku 2014 prebieha vo Francúzsku veľká reforma systému celoživotného vzdelávania a tá priniesla niekoľko inovatívnych prvkov:

Verejná služba poradenstva pri kariérovom rozvoji (CEP Conseil en évolution professionnelle): na túto službu zadarmo majú nárok všetci občania a jej cieľom bolo výrazne znížiť prah prístupu k základným informačno-poradenským službám. Poradenstvo je poskytované špeciálne vyškolenými poradcami v šiestich verejných sieťach (okrem iného aj službami zamestnanosti), pričom každý občan má možnosť maž svojho vlastného osobného referenta pre kariéru. Služba je poskytovaná na troch úrovniach:

 • Úroveň 1: umožňuje klientovi analyzovať vlastnú profesijnú situáciu a rozhodnúť sa o tom, či chce pokračovať alebo nie v procese prípravy profesijného rozvoja a pomôže mu identifikovať ďalšie služby, ktoré mu môžu pomôcť. Na Slovensku by tejto úrovni služby mohli zodpovedať informačné a poradenské služby úradov práce (keby reálne fungovali).
 • Úroveň 2: prostredníctvom dynamického a progresívneho postupu umožňuje klientovi:
  • Ujasniť si očakávania a zákazku a stanoviť si priority
  • Identifikovať prenositeľné kompetencie v perspektíve profesijnej mobility
  • Vyhľadať pracovné miesta, ktoré by mohli zodpovedať jeho nadobudnutým kompetenciám
  • Definovať vlastný kariérový cieľ a zhodnotiť jeho reálnosť
 • Úroveň 3: personalizované sprevádzanie pri konkretizácii kariérového cieľa.

Kariérový pohovor u zamestnávateľa (entretien professionnel): Každé dva roky má zamestnávateľ povinnosť viesť zo zamestnancom rozhovor ktorého cieľom je identifikovať jeho potreby vzdelávania a rozvoja. Kariérový rozhovor má presne definovanú štruktúru, jeho výsledky sú zaznamenávané a zákon dáva zamestnávateľom povinnosť najneskôr po piatich rokoch ukázať, nakoľko prispeli ku kariérovému rozvoju svojich zamestnancov.

Individuálny účet vzdelávania (Compte personnel de formation – CPF): osobný online účet, ktorý sa postupne napĺňa „kreditom“ (20 hodín vzdelávania za každý odpracovaný rok, do maximálnej výšky 120 hodín). Tento účet môžu využiť všetci zamestnanci na absolvovanie vzdelávania podľa vlastného výberu – pod podmienkou, že vedie ku zvýšeniu kvalifikácie.

Aktualizácie sa dočkali aj už existujúce služby z oblasti celoživotného poradenstva a vzdelávania: validácia neformálneho a informálneho učenia (Validation des acquis d’expérience) bola rozšírená aj na kľúčové kompetencie. Takéto riešenie prinieslo možnosť certifikácie základných zručností a nové cesty kariérového rozvoja najmä pre nízkokvalifikovaných. Zvýšila sa dostupnosť štátom financovanej „dovolenky pre celoživotné vzdelávanie“ aj pre ľudí pracujúcich na čiastočné alebo krátke pracovné úväzky (napr. brigádnikov). V našom kontexte sa jedná o science fiction, ale takýto štátom podporovaný systém je dôsledkom neúprosnej logiky: kariérový rozvoj občanov je ich právom a spoločnosť sa snaží ho garantovať. Koľko svetelných rokov od tejto logiky je naša krásna krajina, ktorej ambície zostávajú na úrovni lacnej montážnej dielne Európy?

Záverom vyvstáva otázka: Čo naša stará známa, bilancia kompetencií? Dynamický vývoj v systéme celoživotného poradenstva kladie aj pred ňu veľké výzvy. Bilancia už nie je vo Francúzku monolitná služba s jedným formátom pre všetkých. Čoraz viac sa presadzuje prístup modulárnej služby, ktorá je našitá na mieru klienta: v úvodnej fáze sú diagnostikované konkrétne potreby rozvoja zručností pre riadenie kariéry klienta a tieto sa potom odrážajú v priebehu služby. V záujme zvyšovania dostupnosti služby sa práca „na diaľku“ (individualizovaná, s podporou poradcu, alebo dokonca skupinová) považuje za plnohodnotnú súčasť poradenského procesu, čo viedlo k obrovskému rozvoju online poradenských nástrojov. Ukazuje sa tiež, že kvalita nemôže zostávať druhoradou záležitosťou a štandard kvality pre bilanciu kompetencií povýšili francúzski zákonodarcovia na úroveň oficiálneho labelu kvality, vyžadovaného pre každého poskytovateľa uchádzajúceho sa o verejné zdroje. Aj na Slovensku máme prvú lastovičku: štandard kvality pre bilanciu kompetencií v službách zamestnanosti. Ktovie, čo budeme oslavovať o tridsať rokov…

Čítajte viac na stránke www.bilanciakompetencii.sk.