Na konferencii „Cesty k profesionalizácii kariérového poradenstva“, ktorá sa za bohatej aktívnej i pasívnej účasti odborníkov zo Slovenska konala koncom mája t. r. na pôde Masarykovej univerzity v Brne (jedným z partnerov konferencie bolo aj naše Združenie), ma okrem množstva iných vecí zaujala poznámka jednej z aktívnych účastníčok, ktorú viem len parafrázovať – vo svojom príspevku, v ktorom spolu s kolegňou prezentovala úspešný projekt a jeho parciálne výstupy a aktivity, len tak mimochodom spomenula, že oni – keďže sú z EURES – kariérové poradenstvo nerobia. Povedala to tak trochu ako keby na ospravedlnenie, že prezentujú výsledky svojej práce na konferencii, v ktorej názve je „kariérové poradenstvo“.

Bol som trochu prekvapený touto poznámkou a v diskusii k prednesenému príspevku som sa znažil zdôrazniť, že to, čo robia v rámci Európskych služieb zamestnanosti (EURES), bez akýchkoľvek pochybností zodpovedá tomu, ako pojem „kariérové poradenstvo“ vymedzujú dokumenty EÚ, Cedefop, OECD, Svetovej banky, Medzinárodnej asociácie pre študijné a profesijné poradenstvo (IAEVG) či ďalších renomovaných inštitúcií.

Nechcem sa tu púšťať do nejakých obšírnych úvah na tému, čo je a čo nie je kariérové poradenstvo, pripomeňme si však, ako sa obsah tohto pojmu dnes najčastejšie vymedzuje v rôznych európskych dokumentoch: „Termín kariérové poradenstvo používame na označenie služieb v oblasti vzdelávania a zamestnanosti, ktorých cieľom je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života.“ (Uvedená definícia a podrobnejšie vymedzenie pojmu sú uvedené aj na stránke nášho Združenia, pozri tu.)

„Naša“ Marta Hargašová k tomu ešte dodáva: „Pod pojmom kariérové poradenstvo sa často skrýva veľké množstvo rôznorodých aktivít, ktoré realizujú poradcovia líšiaci sa navzájom svojím zameraním, dĺžkou i úrovňou odbornej prípravy – od dobrovoľníkov z občianskych združení, náboženských a etnických komunít, peer poradcov, zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovníkov agentúr sprostredkujúcich zamestnanie, až po výchovných/kariérových poradcov v školách, psychológov a špeciálne vyškolených pedagógov v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, odborníkov súkromných personálnych agentúr a tzv. lovcov mozgov. Kariérové poradenstvo má teda viacero rovín, zahŕňajúcich napr. informačné poradenstvo, samoobslužné poradenstvo, matching, mentoring, ale aj špecificky zameraný kariérovo-poradenský proces, v ktorom sa podľa potrieb klientov, vzdelania a výcviku poradcov aplikujú rôzne teoretické prístupy.“ (in: Smitková H. a kol.: Kapitoly z poradenskej psychológie; UK Bratislava, 2014; s. 243-244)

Ak sa trochu podrobnejšie pozrieme na to, čo je poslaním Európskych služieb zamestnanosti EURES a čo robia tzv. EURES poradcovia (pozri napr. tu), jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností z toho vyplýva, že obsah pojmu kariérové poradenstvo vymedzeného vyššie svojou činnosťou určite napĺňajú. Takže, milé kolegyne, milé EURES poradkyne, vitajte medzi nami!