Európski občania sú vo svojom kariérovom rozvoji konfrontovaní s čoraz komplexnejšími výzvami. Počas vlastnej životnej dráhy musia vykonať dôležité rozhodnutia o vlastnom vzdelávaní a zamestnaní, ktoré výrazne ovplyvňujú ich budúcnosť. Potrebujeme kompetentných poradcov, ktorí budú občanov v tomto procese sprevádzať a podporovať. Ale kto sú títo odborníci? Aké musia mať zručnosti? Ako ich kvalitne vzdelávať?

Viac ako 200 expertov z celej Európy v rámci siete NICE (Network for Innovation in Career Guidance and Councelling) vytvorilo počas niekoľkoročného procesu štandardy pre povolania v kariérovom poradenstve. Tieto štandardy sú používané vo viacerých krajinách a aj na slovenská sústava povolaní vychádza v oblasti kariérového poradenstva z modelu NICE.
V rámci štandardu existujú tri funkčne a hierarchicky rozlíšiteľné povolania v kariérovom poradenstve:

  • Kariérový sprievodca/konzultant

Kariérový sprievodca/konzultant vyhľadáva, zbiera, spracováva a klientom poskytuje informácie potrebné pri voľbe štúdia, povolania, pri výbere a zmene zamestnania, a to tak u nás, ako aj v zahraničí, najmä informácie o možnostiach vzdelávania, pracovného uplatnenia, informácie o potrebných zručnostiach, všeobecných spôsobilostiach, praktických skúsenostiach a o ostatných predpokladoch a požiadavkách na výkon konkrétnych povolaní, pomáha klientom pri vyhľadávaní odborných služieb kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, poskytuje odbornú pomoc pri podávaní prihlášky na štúdium, príprave životopisu, motivačného listu, žiadosti o prijatie do zamestnania a pod., podieľa sa na kariérovej výchove a vzdelávaní budúcich i súčasných účastníkov trhu práce, vrátane rozvoja ich zručností pre riadenie vlastnej vzdelávacej a profesijnej dráhy.

  • Kariérový poradca

Kariérový poradca prostredníctvom odborných poradenských metód, postupov a techník vedie klientov k samostatnému a zodpovednému rozhodovaniu v oblasti počiatočného, ďalšieho, celoživotného vzdelávania, voľby povolania, výberu a zmeny zamestnania, uplatnenia na trhu práce. Pôsobí priamo v praxi v rôznych sektoroch a jeho dominantnou pracovnou náplňou je poskytovanie individuálneho a skupinového kariérového poradenstva. Pomáha klientom urobiť si jasnejší obraz o vlastných vedomostiach, zručnostiach a schopnostiach, vedie ich k samostatnému rozhodovaniu o vlastnej vzdelávacej a profesijnej dráhe.

  • Kariérový špecialista

Kariérový špecialista sa podieľa na vytváraní, riadení a kontrole systému služieb kariérového poradenstva na základe stanovených strategických cieľov a priorít. Analyzuje potreby cieľovej skupiny, na základe aktuálnych trendov v poradenstve vytvára poradenské programy, monitoruje ich priebeh a vyhodnocuje ich výsledky a výstupy. Môže sa podieľať na tvorbe a realizácii vzdelávacích programov a odbornej príprave kariérových sprievodcov/konzultantov a kariérových poradcov.služieb

 

Prinášame neoficiálny slovenský preklad druhého vydania týchto kompetenčných štandardov (preklad Š. Grajcár a kol.):

 

KOMPETENCIE V OBLASTI KARIÉROVEJ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 1 KOMPETENCIE V OBLASTI HODNOTENIA A INFORMÁCIÍ KOMPETENCIE VOBLASTI KARIÉROVÉHO PORADENSTVA KOMPETENCIE V OBLASTI RIADENIA KARIÉROVÝCH SLUŽIEB KOMPETENCIE V OBLASTI INTERVENCIÍ DO SOCIÁLNYCH SYSTÉMOV GENERICKÉ ODBORNÉ KOMPETENCIE
Kariéroví konzultanti 1. Vysvetliť, ako napísať žiadosť o zamestnanie alebo prihlášku na vzdelávací kurz (CV, sprievodné listy, prijímacie pohovory) na úrovni všeobecných štandardov, s odkazom na dostupné zdroje pre špecifickú cieľovú skupinu

2. Vysvetliť, ako sa možno dozvedieť o možnostiach vzdelávania, o pracovných príležitostiach a ich požiadavkách

1. Identifikovať webstránky, nástroje  sebahodnotenia a ďalšie zdroje, ktoré poskytujú kariérové informácie pre určitú cieľovú skupinu klientov a ktoré zodpovedajú explicitným záujmom, schopnostiam, zručnostiam, kompetenciám a potrebám, ako ich sami formulujú 1. Vytvoriť prostredie dôvery, rešpektu a podpory, v ktorom klienti otvorene hovoria o svojich problémoch a otázkach týkajúcich sa ich kariéry

2. Potvrdiť klientovi, akému typu kariérovej výzvy čelí, a to na základe aktívneho počúvania problémov a otázok vyjadrených klientom

1. Poskytovať informácie o kvalite kariérových služieb založené na špecifických kritériách a štandardoch kvality pre kariérovú orientáciu a poradenstvo 1. Pripraviť dobrovoľné stretnutie klienta a poskytovateľa pracovného miesta, a to podľa potrieb vyjadrených klientom

2. Posúdiť, kedy odporučiť klienta na služby kariérového poradcu alebo na inú odbornú službu, a to na základe svojej schopnosti poskytnúť podporu, ktorú klient potrebuje

1. Zhodnotiť potenciálny prínos kariérových služieb pre jednotlivcov, komunity a organizácie, aby sa vedeli lepšie vysporiadať s existujúcimi a prichádzajúcimi výzvami
Kariéroví poradcovia 1. Primeranými nástrojmi a prístupmi hodnotiť kompetencie klienta v oblasti riadenia kariéry

2. Navrhnúť stretnutia kariérovej výchovy kombináciou obsahu a metód tak, aby zodpovedali vzdelávacím potrebám určitej cieľovej skupiny, s flexibilitou reagovať v procese na ich špecifické vzdelávacie potreby a chovanie

1. Hodnotiť informačné potreby klientov, zohľadňujúc ich záujmy a kompetencie, relevantný trh práce a charakter systémov vzdelávania a odbornej prípravy, čeliť problémom ako prebytok informácií, informačné stereotypy, dezinformácie a nedostatok informácií

2. Vyberať vedecky overené metódy a nástroje na sebahodnotenie, ako aj informačné zdroje, ktoré budú napĺňať informačné potreby klientov

3. Hodnotiť spolupracujúcim spôsobom jednotlivé zdroje, záujmy alebo iné relevantné charakteristiky klienta použitím validovaného prístupu kariérového hodnotenia, poskytovať klientovi osobne relevantné informácie

1. Empatickým a rešpektujúcim spôsobom a na základe na klienta zameraného interview vedieť posúdiť hlavný dôvod, prečo klient hľadá podporu

2. Formulovať ponuku poradenskej dohody s klientom špecifikujúc ciele a prístupy zodpovedajúce prioritám a zdrojom klienta

3. Skúmať, aké psychické a externé zdroje sú k dispozícii ako podpora klienta pri vyrovnávaní sa s fázami stresu dosahovaní osobnostného rastu

4. Spoločne s klientmi hodnotiť význam zložitých životných situácií a rôznych typov informácií, a to na základe ich záujmov, kompetencií a ďalších zdrojov

5. Používať vhodné modely tvorivého riešenia problémov, rozhodovania a strategického plánovania, a to na základe záujmov a preferencií klientov,  ako aj ich zdrojov

1.Budovať primerané komunikačné kanály, jazyk a argumenty za účelom získania členov určitej cieľovej skupiny pre určitú ponuku kariérovej služby

2. Kariérové služby využívať strategicky v spolupráci s ďalšími relevantnými aktérmi za účelom dosiahnutia relevantných cieľových skupín

3. Vytvárať dobré profesionálne vzťahy s klientmi, kolegami a organizáciami s cieľom zabezpečiť kvalitné kariérové služby

4. Prehodnocovať kariérové služby a ich organizáciu podľa  štandardov kvality kariérovej orientácie a poradenstva a potrieb špecifických cieľových skupín a na základe tykýchto analýz navrhovať realizovateľné prístupy na zlepšenie služieb

1. Identifikovať spoločné záujmy medzi pohľadmi rôznych zúčastnených strán pri podpore určitej cieľovej skupiny (napr. tých, ktorí predčasne končia školskú dochádzku), navrhovať, aké relevantné formy spolupráce je potrebné budovať a udržovať (sieťovanie)

2. Pri rokovaniach so zainteresovanými stranami (napr. rodičmi, zamestnávateľmi, verejnými inštitúciami  dokazovať potrebu podpory a navrhovať stratégiu v prípade individuálneho klienta v záujme jeho kariérového rozvoja

3. Navrhovať odporúčania ako riešiť konflikt v oblasti kariéry, a to na základe dostatočného zhodnotenia záujmov všetkých zúčastnených strán

1. Analyzovať proces vlastnej odbornej interakcie s klientom, zohľadňujúc záujmy klienta, proces odbornej podpory a ich vlastné správanie na základe profesionálnych a etických štandardov pre kariérovú orientáciu a poradenstvo

2. Rozvíjať stratégie na riešenie konfliktu rol a hodnôt pri práci s klientmi s rozdielnym backgroundom, v súlade s odbormnými a etickými štandardmi kariérovej orientácie a poradenstva

Špecialisti v oblasti kariérovej  orientácie a poradenstva 1.Na základe vedeckých metód a overených požiadaviek praxe vypracovať metodiky na meranie kompetencií  pre riadenie vlastnej kariéry u určitých cieľových skupín

2. Vypracovať stratégie, kurikulá a vzdelávacie programy na zlepšenie kompetencií riadenia vlastnej kariéry pre rôzne cieľové skupiny, a to na základe identifikovaných potrieb cieľovej skupiny a relevantných štandardov kvality

1. Vypracovávať nástroje kariérového hodnotenia (testy, dotazníky, škály atď.), poskytovať relevantnú a spoľahlivú diagnóstiku na kariéru sa viažucich záujmov, schopností, kompetencií, motivácie a ďalších charakteristík

2. Navrhovať a vypracovávať systémy kariérových informácií za účelom systemizovania relevantných informácií o špecifických trhoch práce, systémoch vzdelávania a odbornej prípravy, anticipácie nových trendov a otázok, zodpovedajúce vyhľadávacím vzorom správania relevantnej cieľovej skupiny

1. Vypracovávať prístupy kariérového poradenstva a nástroje na podporu klientov so špecifickými potrebami na riešenie ich problémov v oblasti kariéry, ktoré zodpovedajú overeým požiadavkám praxe

2. Spolupracujúcim spôsobom prehodnocovať postupy kariérových poradcov a konzultantov za účelom rozvoja ich kompetencií a profesionálneho sebavedomia, osobitnú pozornosť pritom venovať medzikultúrnym a etickým aspektom

1. Ohodnotiť ľudské zdroje v kariérových službách prostredníctvom primeraných manažérskych prístupov s cieľom zabezpečiť ich kvalitu a udržateľnosť, aj v súvislosti s ich financovaním

3. Implementovať nástroje zabezpečovania kvality a systémy rozvoja  zabezpečenia relevantných štandardov kvality a zlepšovať kvalitu služieb v spolupráci s ostatnými zainteresovanými stranami

3. Hodnotiť kvalitu techník a hodnotiacich modelov používaných v službách kariérového poradenstva, aplikovaním štandardov a odbornosti v oblasti inovatívnych a efektívnych praktík.

1. Hodnotiť vzdelávacie alebo poradenské systémy a organizácie ohľadom ich schopnosti podporovať sociálnu spravodlivosť, zamestnanosť a psychickú pohodu spoločenstiev, organizácií a jedincov

2.V spolupráci so zamestnávateľmi, tvorcami politík a ostatnými zainteresovanými stranami vypracovávať a realizovať koncepcie inkluzívnejších a efektívnejších sociálnych systémov, založené na zhodnotení schopnosti týchto systémov zabezpečiť sociálnu spravodlivosť, zamestnanosť a blaho komunít, organizácií a jednotlivcov

3. Navrhovať politiky a stratégie v medzisektorovej a interdisciplinárnej spolupráci s relevantnými partnermi na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni

1. Poskytovať akademické vzdelávanie na dosiahnutie výsledkov vzdelávania podľa medzinárodných a národných štandardov kvality s cieľom zabezpečiť kompetentnosť kariérových poradcov a konzultantov

2. Realizovať a publikovať pôvodný výskum a vypracovávať základné teórie v oblastiach týkajúcich sa kariéry s cieľom informovať prax, dôsledne sa pritom pridržiavajúc vedeckých štandardov

3. Potvrdzovať  hodnotu interdisciplinárneho výskumu a odbornej prípravy v oblasti kariérovej orientácie a poradenstva, a to na základe zistení rôznych akademických disciplín a empirických poznatkov o konkrétnych výzvach kariérových služieb

 

Konzorcium NICE publikovalo prednedávnom druhé vydanie veľmi kompletnej príručky k týmto trom úrovniam štandardov, ktoré okrem podrobného rozpisu kompetencií a činností jednotlivých úrovní povolaní poskytuje aj návrhy a príklady, ako tieto štandardy implementovať do vzdelávacej praxe.  Skrátená verzia druhej edície týchto štandardov je k dispozícii na tejto adrese.