Súčasná neplánovaná situácia spojená s pandémiou COVID-19 predstavuje pre kariérnych poradcov výzvu. Sú postavení pred nečakanú úlohu – zaistiť kontinuitu svojej práce bez možnosti stretávať sa so svojimi klientmi osobne. Novej realite sa dá prispôsobiť poskytovaním poradenstva na diaľku za využitia dostupných komunikačných prostriedkov. Prerušenie zabehnutých praktík môže nakoniec pre poradcov znamenať posun vpred zlepšením si schopností v oblasti poskytovania poradenských služieb za pomoci digitálnych technológií. Kariérové poradenstvo na diaľku má svoje špecifiká.  V nasledujúcich riadkoch sa dozviete viac o tých najzákladnejšch princípoch a charakteristikách takéhoto typu poradenstva. 

Tristram Hooley, odborník v oblasti kariérového vzdelávania, hovorí o viacerých voľbách, nad ktorými je potrebné sa pred začatím poskytovania poradenstva na diaľku (dištančného poradenstva, online poradenstva a i.) zamyslieť. Komunikácia medzi poradcom a klientom môže prebiehať synchrónne, t. j. v rovnakom čase (telefonovanie, chat, videokonferencia), alebo asynchrónne, t. j. účastníci komunikácie nie sú v jej priebehu prítomní súčasne (e-mail, diskusné fórum, e-konferencia). Poradenstvo nadobúda podobu textovú alebo multimediálnu. Môže zahŕňať videozáznam, alebo prebiehať v zvukovej forme. Čo sa počtu ľudí účastniacich sa poradenského stretnutia týka, nemusí ísť len o komunikáciu jedného poradcu s jedným klientom. Bežné sú varianty komunikácie jedného s viacerými, viacerých s jedným či dokonca viacerých s viacerými. Rozhovor môže byť otvorený komukoľvek, kto sa chce pridať, alebo uzavretý s vopred určenými účastníkmi.

Kariéroví poradcovia najčastejšie siahajú po synchrónnom online video poradenstve. Využívané sú platformy ako napríklad Microsoft Teams, Zoom, Skype, Google Hangouts, WhatsApp, Facebook Messenger, Viber a iné. Pre docielenie profesionality je pred začatím synchrónneho online hovoru potrebné myslieť na niekoľko vecí:

  • Je dôležité oboznámiť sa s komunikačným programom, ktorý bude používaný, aby poradca vedel klienta usmerniť a aby bola plynulosť stretnutia ovplyvňovaná technickými problémami čo najmenej.
  • Zvážiť je potrebné aj vhodnosť priestoru, v ktorom sa bude poradenský rozhovor odohrávať. Poradca by si mal napríklad zariadiť, aby nebol v priebehu rozhovoru rušený, mal by sa uistiť, či je osvetlenie v miestnosti vyhovujúce a pozadie viditeľné z klientovho uhla pohľadu reprezentatívne.
  • Aj v prípade konzultácií poskytovaných z domu by poradca nemal zabudnúť na profesionálne oblečenie.
  • Rovnako tak je dôležité mať so sebou hárok papiera a pero, keďže robenie si poznámok do počítača môže klienta rušiť.
  • Aj online poradenstvo si na začiatku vyžaduje dohodnutie podmienok spolupráce. Potrebné je ujasniť si, cez aké médium bude komunikácia prebiehať, ako dlho budú poradenské stretnutia trvať a ako často sa budú obidve strany „stretávať“.
  • Vhodné je klientovi zdôrazniť, aby si aj on zaistil nerušené prostredie.
  • V neposlednom rade by mal poradca predstaviť štýl svojej práce a pripomenúť, že klient má právo od poskytovania poradenstva kedykoľvek odstúpiť.

Online poradenstvo so sebou prináša výzvy rôzneho charakteru. Komunikácia online nie je rovnocenná komunikácii tvárou v tvár. Napriek tomu, že sa komunikujúci navzájom vidia, poradca sa nemôže spoľahnúť na očný kontakt s klientom, nemá bezprostrednú možnosť sledovať jeho reakcie a reagovať na ne. Poradca rovnako nemá kontrolu nad rušivými vplyvmi prichádzajúcimi z prostredia klienta. Aj tá najlepšia príprava na hovor sa môže skončiť vypadnutím spojenia či neporozumením si.

On-line poradenstvo ponúka na druhej strane mnoho výhod. Poradenské služby môžu byť poskytované kedykoľvek a kdekoľvek. Technológie sprostredkujúce online komunikáciu sú ľahko dostupné, poskytujú množstvo užitočných funkcií, ktoré nie sú pri práci tvári v tvár prítomné. Poradca sa môže s klientom v priebehu stretnutia deliť o odkazy na zdroje, zdieľať svoju obrazovku, nadviazanie na poradenské stretnutie je vo všeobecnosti plynulejšie, zrýchľujú sa administratívne procesy.

Kariérové poradenstvo sa postupne stávalo bežnejším už pred vypuknutím pandémie COVID-19. Mnohí sú v dnešnej dobe príliš zaneprázdnení na to, aby využívali tradičné poradenské služby. Pandémia akoby len podporila existujúci trend. Najvhodnejšou stratégiou prístupu k tomuto trendu je identifikovanie fungujúcich metód tradičného poradenstva a ich adaptácia na poradenstvo na diaľku. Forma komunikácie s klientom (tvárou v tvár vs. na diaľku) je v konečnom dôsledku druhoradá v prípade, že je splnený cieľ a to, že sa klientovi dostáva kvalitných služieb.

 

Prehľad nástrojov a zdrojov:

Celá prednáška Tristrama Hooleyho o synchrónnom on-line poradenstve (v angličtine): https://www.youtube.com/watch?v=yzGACnrl0NE 

Prehľad online nástrojov, ktoré môže poradca využiť pri poradenstve na diaľku (online komunikácia, tvorba dotazníkov, organizácia času, myšlienkové mapy): http://www.havrlikova.cz/prace-na-dalku/

Porovnanie rôznych komunikačných platforiem: https://bit.ly/2V7YS15

Metodika írskeho Národného strediska pre poradenstvo vo vzdelávaní (NCGE) týkajúca sa poskytovania on-line poradenstva pre žiakov: https://www.ncge.ie/sites/default/files/schoolguideance/docs/continuity-of-guidance-counselling-guidelines-for-schools-providing-online-support-for-students.pdf

Tipy a triky pre úspešný webinár: https://webexdoskoly.gitbook.io/webexdoskoly/tipy-a-triky-pro-uspesny-webinar

 

Článok zostavila Stanislava Kováčová (Centrum Euroguidance)