Medzinárodné sympózium pre rozvoj kariéry a verejnú politiku, ktoré sa konalo v nórskom Tromsø v dňoch 17-20. Júna 2019, zverejnilo na svojej stránke komuniké “Priviesť rozvoj kariéry do neistej budúcnosti: Zaisťovanie prístupu, integrácie a inovácie”. (Leading career development services into an uncertain future: Ensuring access, integration and innovation). V spolupráci so slovenským centrom Euroguidance prinášame jeho preklad do slovenčiny.

Úvod

Kariéra je cestou jednotlivca naprieč životom, učením sa a prácou. To, ako ľudia žijú svoje životy, nadobúdajú zručnosti, starajú sa o svoje rodiny a pracujú, má dopad na celú spoločnosť. Cestu, ktorú si jednotlivci počas života volia, má dopad na organizácie, v ktorých pracujú, a spoločnosti, v ktorých žijú.

Budúcnosť nie je daná, závisí na individuálnych a kolektívnych rozhodnutiach a činoch. Presťahovať sa za novou prácou, založiť si firmu alebo živnosť, zdieľať rodičovskú dovolenku, znížiť si úväzok v platenej práci, zapísať sa na kurz pre dospelých či odísť zo školy, to všetko sú kariérové rozhodnutia, ktoré majú zásadný dopad na blaho a živobytie jednotlivca, ako aj na širšiu spoločnosť. Z tohto dôvodu majú vlády, spoločnosti, zamestnávatelia a vzdelávacie organizácie záujem podporovať ľudí pri budovaní dobrých, produktívnych a zmysluplných kariér.

Mnoho vlád vyvinulo sadu politických opatrení, programov a služieb za účelom pomôcť jednotlivcom, rodinám a komunitám dozvedieť sa viac o vzdelávaní a práci, realizovať úspešné tranzície a rozvíjať a riadiť svoje kariéry. Tieto intervencie v oblasti rozvoja kariéry môžu byť poskytované vo vzdelávacom systéme, v službách zamestnanosti, na pracoviskách a taktiež v komunitách. Aktivity zahŕňajúce programy pre rozvoj kariéry sú rozmanité a môžu byť financované a poskytované rôznymi spôsobmi.

Rozvoj kariéry je úzko prepojený s celou radou širších politík a politických programov.  Prispieva najmä k:

 • hospodárskej politike prostredníctvom zvyšovania efektívnosti trhu práce a zlepšovaním identifikácie zručností a pracovnej sily potrebných pre národné hospodárstvu;
 • vzdelávacej politike tým, že pomáha občanom porozumieť vzdelávacím dráham a premýšľať o tom, ako využijú zručnosti a znalosti nadobudnuté vo vzdelávacom systéme vo svojom ďalšom živote;
 • sociálnej politike prostredníctvom zabezpečovania rovnakého prístupu k informáciám a možnostiam a vedením občanov k pochopeniu vzdelávacieho systému a trhu práce.

Otázka, ako môžu vlády lepšie podporovať občanov pri budovaní zmysluplných kariér, bola predmetom deviateho Medzinárodného sympózia pre rozvoj kariéry a verejnú politiku, ktoré sa konalo v nórskom Tromsø v dňoch 17-20. Júna 2019. Sympózium bolo zorganizované a financované organizáciou Skills Norway s podporou Medzinárodného centra pre rozvoj kariéry a verejnú politiku (ICCDPP). Zúčastnilo sa ho 160 delegátov reprezentujúcich 33 krajín vrátane predstaviteľov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), UNESCO, Európskej komisie, Európskej vzdelávacej nadácie (ETF) a Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop).

Pred sympóziom predložili účastníci za každú krajinu prieskumné správy, na základe ktorých boli pripravené 4 tematické súhrnné reporty:

 1. Kontext a výzvy pre politiku v oblasti rozvoja kariéry;
 2. Ciele služieb rozvoja kariéry a prístup k nim;
 3. Integrácia služieb rozvoja kariéry do širšej spoločnosti
 4. Byť lídrom inovatívnych zmien anticipujúcich budúcnosť

Súhrnné reporty sú dostupné na stránke sympózia (poznámka prekladateľa: súhrn je k dispozícii aj v slovenčine na stránke ZKPRK) a poskytujú základné východiská pre účastnícke krajiny a medzinárodné organizácie. Národní delegáti a predstavitelia organizácií počas sympózia diskutovali o týchto 4 tematických oblastiach, zdieľali svoje pohľady na ne a identifikovali sadu efektívnych politických opatrení a postupov. Výstupy z diskusií sú zhrnuté v tomto communiqué, ktoré spája príklady dobrej medzinárodnej praxe a predstavuje sadu odporúčaní, z ktorých môžu jednotlivé krajiny vychádzať a adaptovať ich pre svoje kultúrne a politické reálie.

Téma 1: Kontext a výzvy pre politiku v oblasti rozvoja kariéry

Rad politických, sociálnych, ekonomických a technologických fenoménov ovplyvňuje životy a kariéry ľudí. Tieto zahŕňajú automatizáciu, konflikty, demografické zmeny (ako napríklad starnutie populácie), digitalizáciu, environmentálne zmeny, “gig economy“(poznámka prekladateľa: trh práce, v ktorom dominujú krátkodobé pracovné kontrakty a práca na voľnej nohe), globalizáciu a rastúcu migráciu, politickú nestabilitu, sociálne nerovnosti, urbanizáciu, rast neregulovaných a nespoľahlivých zdrojov informácií (vrátane kariérových informácií) a ďalšie.

Tieto fenomény vplývajú na individuálne kariéry, prinášajú nové príležitosti, ale aj hrozby. Schopnosť reagovať na tieto zmeny bude od mnohých ľudí vyžadovať rozvoj nových zručností, postojov a spôsobilostí vrátane nových zručností pre riadenie kariéry. Tieto fenomény budú pravdepodobne výzvou aj pre organizácie, ktoré sa s nimi budú musieť vyrovnať a zároveň pokračovať v úspešnom nábore, udržaní si a rozvíjaní svojich zamestnancov.

Politiky, programy a služby v oblasti rozvoja kariéry môžu zmocniť jednotlivcov tým, že ich budú podporovať pri preskúmavaní trhu práce, analýze prebiehajúcich zmien a tvorení vhodných odpovedí na ne, čo následne podporí ich odolnosť a zaistí im živobytie. Zároveň môžu podporovať zamestnávateľov prostredníctvom posilnenia väzieb medzi vzdelávaním a svetom práce, reflektovaním dopytu po zručnostiach na trhu práce a uľahčovaním tranzícií na trhu práce. Takisto sa môžu zaslúžiť o zlepšenie rovnosti a sociálnej inklúzie poskytovaním užitočných informácií pre znevýhodnených občanov a zlepšovaním ich prístupu k sieťam a sociálnemu kapitálu.

Väčšina krajín zapojených do sympózia v prieskumných správach potvrdila, že vlády chápu hodnotu kariérového rozvoja ako súčasti verejnej politiky a v súčasnosti do tejto oblasti navyšujú verejné investície.

Odporúčania pre krajiny

 1. Vypracovať medzisektorovú stratégiu rozvoja kariéry a zakomponovať ju do širších politík v oblasti rozvoja zručností, vzdelávania, zamestnanosti a sociálnych záležitostí. Pre politiku v oblasti rozvoja kariéry je typické zapojenie viacerých ministerstiev a aktérov spoločenského života. Vytvorenie stratégie, ktorá vychádza z existujúcich dôkazov a skúseností z medzinárodneho prostredia a je priamo naviazaná na širšie politiky v oblasti rozvoja zručností, vzdelávania, zamestnanosti a sociálnych záležitostí, môže zvýšiť efektivitu jednotlivých politík a programov.
 2. Posilniť kvantitatívne a kvalitatívne dôkazy v oblasti rozvoja kariéry za účelom lepšie podložiť rozhodnutia o politikách a praxi. Existuje značná báza dôkazov ohľadom intervencií v oblasti rozvoja kariéry, ktorá môže slúžiť politikám, ako i praxi. Vlády by ju mali využívať a prispievať k rozvoju tejto bázy dôkazov podporovaním, financovaním a zadávaním štúdií a evaluáciou. Je zároveň dôležité, aby samotní poradcovia boli zapojení do tvorby a využívania tejto bázy dôkazov a teórie vo svojej každodennej praxi.
 3. Vytvoriť mechanizmy pre zdieľanie a vzájomné učenie sa z medzinárodných skúseností v oblasti politík a praxe. Rozvoj kariéry je medzinárodným odborom, ktorý zahŕňa prax, politiky a výskum. Je dôležité, aby krajiny pokračovali vo vzájomnom dialógu s cieľom posliniť vzájomnú výmenu skúseností a učenie sa. Takáto výmena môže mať formu nadväzovania regionálnych spoluprác, stanovovanie cezhraničných porovnávacích ukazovateľov (benchmarking), zadávanie revízií dôkazov z medzinárodného prostredia a angažovanie sa v medzinárodných organizáciách vrátane ICCDPP.
 4. Zaistiť, aby služby a programy rozvoja kariéry rozvíjali schopnosť občanov riadiť svoje kariéry. Rozvoj kariéry je celoživotnou činnosťou, prostredníctvom ktorej občania utvárajú svoj vzťah a zapojenie sa do života, vzdelávania a sveta práce.  Nevzťahuje sa len na rozhodovanie v kľúčových okamihoch tranzície. Programy a služby v oblasti rozvoja kariéry by mali zmocňovať občanov a podporovať ich pri rozvoji ich kariér. Krajiny by mali identifikovať, ktoré kariérové zručnosti a vedomosti (zručnosti pre riadenie kariéry) sú v ich kontextoch dôležité a zakomponovať ich do vzdelávacieho systému a širšieho rámca politík pre rozvoj zručností.

Téma 2: Ciele služieb rozvoja kariéry a prístup k nim

Služby rozvoja kariéry podporujú dosahovanie širokej škály cieľov sociálnej politiky. Pre mladých ľudí takéto ciele zahŕňajú zníženie predčasného ukončenia školskej dochádzky, zapojenie do odborného a vysokoškolského vzdelávania, podporu úspešného prechodu do vzdelávania, odbornej prípravy alebo zamestnania, ako aj podporu pri realizácii zmysluplnej kariéry a zabezpečovaní vlastného živobytia. V prípade dospelých sa týkajú zvyšovania kvalifikácie, rekvalifikácie, celoživotného vzdelávania, zamestnania a zamestnateľnosti, ako aj riadenia zmien v profesijnom živote. Pre zamestnávateľov ide najmä o riešenie nedostatku zručností a zvyšovanie adaptability pracovnej sily. Z pohľadu vzdelávacích systémov je cieľom zvyšovanie udržania študentov, zlepšovanie ich výkonu a podpora ich rozvoja. Pre zraniteľné skupiny sa ciele týkajú sociálnej spravodlivosti prostredníctvom vzdelávania ako aj zvyšovania ich účasti na trhu práce.

Napriek týmto vysokým očakávaniam je vo viacerých krajinách prístup k programom a službám rozvoja kariéry pre mnohých občanov obmedzený, napr. pre pracujúcich ľudí, ľudí žijúcich vo vidieckych oblastiach a znevýhodnených dospelých, ktorí majú ťažkosti dostať sa k takýmto službám. Pre ďalších občanov, najmä tých, ktorí sú konfrontovaní s neželanými a neočakávanými zmenami na trhu práce, je potreba programov a služieb kariérneho rozvoja akútna, ale prístup často obmedzený.

Odporúčania pre krajiny

 1. Zvýšiť povedomie o programoch a službách rozvoja kariéry a o prístupe k nim. Rozvoj kariéry by sa mal začať skoro a pokračovať počas celého života. Prístup k programom a službám rozvoja kariéry je založený na tom, že občania rozumejú pojmu „kariéra“, poznajú možnosti rozvoja vlastnej kariéry a sú si vedomí príležitostí, ktoré im ponúkajú programy a služby rozvoja kariéry. Krajiny by mali pracovať na tom, aby sa u občanov zvýšilo vnímanie kariéry ako niečoho, na čo majú právo, majú skúmať požiadavky občanov ohľadom podpory rozvoja kariéry a zvyšovať dostupnosť tejto podpory v priebehu celého života.
 2. Porozumieť rôznorodosti používateľov programov a služieb rozvoja kariéry a zabezpečiť, aby poskytované služby zodpovedali tejto rôznorodosti. Programy a služby rozvoja kariéry využívajú a zažívajú rôzne skupiny občanov rôznym spôsobom, napr. mladí ľudia vo vzdelávaní a mimo vzdelávania, pracujúci občania s rôznym rozsahom zručností, občania v procese zmeny na trhu práce, utečenci, etnické a náboženské menšiny alebo osoby so zdravotným postihnutím. Preto je dôležité, aby mechanizmy tvorby a organizovania týchto programov a služieb uznali rôznorodosť používateľov a riešili otázky prístupu a kvality pre každú z týchto skupín.

Téma 3: Integrácia služieb rozvoja kariéry do širšej spoločnosti

Služby rozvoja kariéry sú komplexnou činnosťou, ktorá si vyžaduje spoluprácu širokého spektra aktérov. Vláda musí koordinovať činnosť viacerých ministerstiev, avšak poskytované služby, programy a politiky sa tiež týkajú zamestnávateľov, odborov, pedagógov a občanov. Kľúčovou výzvou pre politiky rozvoja kariéry je nájsť spôsoby, ako zabezpečiť, aby všetci títo aktéri dokázali efektívne spolupracovať.

Odporúčania pre krajiny

 1. Zaviesť mechanizmy na podporu koordinácie a spolupráce medzi vládnymi rezortmi a inštitúciami zodpovednými za rozvoj kariéry a súvisiace programy a služby. Rozvoj kariéry zvyčajne prechádza viacerými ministerstvami a štátnymi inštitúciami. Vzhľadom na to je dôležité vytvoriť mechanizmy spolupráce v rámci vlády, medzi ministerstvami, oddeleniami, inštitúciami a rôznymi úrovňami verejnej správy.
 2. Posilniť možnosť občanov vplývať na programy a služby rozvoja kariéry. Ľudia, ktorí využívajú programy a služby kariérneho rozvoja, by mali byť ústredným faktorom pri definovaní toho, čo tieto služby majú zahŕňať a ako majú fungovať. Preto musí dochádzať nielen k pravidelnému zisťovaniu spätnej väzby a spokojnosti, ale je potrebné ísť nad rámec „konzultácie“ a „spätnej väzby“ a priamo zapojiť občanov do tvorby a rozvoja programov a služieb.
 3. Rozvíjať a podporovať vnútroštátny orgán, ktorý bude podporovať konzultácie a koordináciu v oblasti rozvoji kariéry. Vytvorenie formálnych štruktúr, ktoré umožňujú dialóg a spoluprácu rôznych aktérov a zainteresovaných strán v oblasti rozvoja kariéry, je základom účinnej politiky. Tieto štruktúry by mali zahŕňať zástupcov vlády, zamestnávateľov, odborov, sektoru vzdelávania, poskytovateľov služieb rozvoja kariéry, zástupcov profesie rozvoja kariéry ako aj používateľov programov a služieb.

Téma 4: Byť lídrom inovatívnych zmien anticipujúcich budúcnosť

Politiky a prax v oblasti rozvoja kariéry sa neustále menia a vyvíjajú, a tak reagujú na meniaci sa kontext. Je dôležité, aby tvorcovia politík chápali príležitosti, ktoré vyplývajú z inovácií, a zamýšľali sa nad tým, ako ich možno najlepšie uplatniť v kontexte.

Úspešná inovácia si zo strany vlád vyžaduje nie len zameranie sa na konkrétnu oblasť, ktorá má byť predmetom inovácie, ale aj starostlivé plánovanie implementácie. K prechodu od myšlienky k inovácii a následne k implementácii nedochádza len tak – tento proces musí byť vedený, riadený a musia mu byť poskytnuté potrebné zdroje.

Odporúčania pre krajiny

 1. Poskytovať zdroje na podporu inovácií a priestor pre pilotné testovanie nových programov a služieb rozvoja kariéry. Vlády majú poskytnúť programom a službám rozvoja kariéry finančné prostriedky a príležitosti pre odvážne experimenty prostredníctvom pilotovania nových nápadov a dôkladného hodnotenia ich dopadov.
 2. Prijať integrovaný a transformatívny multikanálový prístup k poskytovaniu programov a služieb rozvoja kariéry. Občania chcú mať prístup k programom a službám rozvoja kariéry prostredníctvom rôznych foriem a prístupov. Efektívne programy a služby rozvoja kariéry využívajú digitálne a analógové technológie a integrujú ich s osobnou (face-to-face) formou poskytovania. Takýto integrovaný multikanálový prístup má potenciál transformovať programy a služby rozvoja kariéry spôsobmi, ktoré zlepšujú prístup aj kvalitu.
 3. Zabezpečiť, aby odborníci v oblasti rozvoja kariéry boli vysoko kvalifikovaní a podporovaní v inováciách a rozvoji svojich praktík. Efektívny rozvoj kariéry závisí na vysokokvalifikovaných odborníkoch s prístupom ku kontinuálnemu profesijnému rozvoju. Vlády by mali podporovať túto profesiu a umožniť jej pokračovať v inováciách, vo využívaní nových technológií, výskumov a teórií a reagovaní na budúci vývoj.

 

Slovenský preklad: Ladislav Ostroha, Tomáš Šprlák.