1. mája 2019 nás opustil John. D. Krubmboltz, jedna z najvýznamnejších postáv kariérového poradenstva konca dvadsiateho storočia. Je autorom viacerých teórií a nástrojov z oblasti rozvoja kariéry a kariérového poradenstva, z ktorých najznámejšia je teória sociálneho učenia o kariérovom rozhodovaní.

Základným praktickým prínosom jeho teórie je presvedčenie, že úlohou kariérových poradcov je rozširovať príležitosti klientov pre učenie sa a exploráciu sveta okolo seba a vlastných presvedčení. Cieľom je posilňovanie schopnosti využívať nečakané príležitosti, ktoré život prináša. Kariérový poradca je tak učiteľom, ktorý v kontexte neustále meniaceho sa sveta práce pomáha klientom pri transformovaní nečakaných udalostí do príležitostí naučiť sa niečo. Nečakané šťastné udalosti sú totiž často výsledkom efektívneho správania, ktoré je možné sa naučiť (toto presvedčenie nachádza odraz napríklad aj v slovenskom prísloví “Odvážnemu šťastie praje”). Krumboltz počas celého svojho života tvrdil, že klienti sa dokážu naučiť správať tak, aby maximalizovali frekvenciu výskytu pozitívnych náhodných udalostí a pripravovať sa na to, aby dokázali identifikovať a využiť tieto udalosti. Tieto myšlienky v závere kariéry zhrnul v štyroch zásadných bodoch:

  1. Cieľom kariérového poradenstva je pomáhať klientom, aby sa naučili efektívnemu rozhodovaniu správaniu, ktoré povedie k uspokojujúcemu osobnému a pracovnému životu.
  2. Diagnostika má byť využívaná na to, aby podporovala učenie – nie na to, aby hľadala zhodu (match) medzi charakteristikami osobnosti a charakteristikami povolania.
  3. Klienti sa učia skúmavému správaniu tak, aby to viedlo k vzniku neplánovaných pozitívnych životných udalostí, resp. príležitostí (tzv. “planned happenstance“).
  4. Úspech poradenstva je treba hodnotiť podľa toho, čo klient dosiahne v reálnom svete – mimo priestoru poradenského stretnutia.

Jedna z najznámejších kníh Johna Krumboltza pre laickú verejnosť má príznačný názov: “Šťastie nie je náhoda”

Sám Krumboltz bol príkladom vplyvu zdanlivo náhodných faktorov na kariéru: začal študovať ekonómiu, ale rýchlo zistil, že toto nie je jeho cesta. Tréner jeho univerzitného tenisového, klubu bol zhodou okolností profesorom psychológie, mu navrhol, aby sa tiež preorientoval na tento odbor. Po získaní diplomu z psychológie pôsobil John Krumboltz ako školský poradca a učiteľ matematiky na strednej škole v Iowe. Nespokojnosť s radikálne nedirektívnymi poradenskými prístupmi ho viedli k hľadaniu vedeckejších a praktickejších metód – pustil sa teda do výskumnej činnosti. Získal titul Ph.D. v poradenskej a pedagogickej psychológii na Univerzite Minessota a od roku 1961 až do konca svojho života sa venoval pedagogickej a vedeckej činnosti na Standfordovej univerzite.

Čo si z Krumboltzových výskumov môžeme zobrať pre dnešnú situáciu na Slovensku? Podľa neho nepripravenosť na výber povolania je dôsledkom neefektívneho učenia sa, resp. nedostatku učiacich sa skúseností.  Krumboltz bol síce zástancom využívania kariérovej diagnostiky pri voľbe povolania, ale nie v zmysle, v akom je dnes stále používaná u nás: jej cieľom nie je hľadať povolanie, ktoré zodpovedá osobným charakteristikám klienta. Má za úlohu priviesť klienta k tomu, aby sa viac naučil o vlastných súčasných a budúcich záujmoch, zručnostiach, hodnotách, presvedčeniach, osobnostný kvalitách a pracovných návykoch. Konečným cieľom ale nie je len premýšľanie o vlastných presvedčeniach ohľadom kariéry a získanie abstraktného náhľadu, ale ich otestovanie v praxi a najmä nadobudnutie vhodných vzorcov správania pre ďalšie rozhodovanie a riadenie kariéry. Pre slovenské školstvo to znamená, že je treba sa oslobodiť od presvedčenia, že profesijnú orientáciu je možné vyriešiť nárazovými intervenciami. Zamerajme sa na dlhodobú a systematickú kariérovú výchovu, ktorá žiakovi prinesie zmysluplné zážitky z objavovania seba samého a sveta práce.

 

Zdroje:

  • Krumboltz, J. D. (2009). The Happenstance Learning Theory. Journal of Career Assessment, 17(2), 135–154. https://doi.org/10.1177/1069072708328861
  • Krumboltz, J. D. (1996). A learning theory of career counseling. In M. L. Savickas & W. B. Walsh (Eds.), Handbook of career counseling theory and practice (pp. 55-80). Palo Alto, CA: Davies-Black.
  • Krumboltz, J. D., & Levin, A. S. (2004). Luck is no accident: Making the most of happenstance in your life and career. Atascadero, CA: Impact.