Po mesiacoch príprav a tvrdej práce Štefana Grajcára vydáva Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry zborník príspevkov z Medzinárodnej konferencie IAEVG 2019, ktorá sa konala 11.-13. septembra 2019 v Bratislave. Zborník je v angličtine a obsahuje 47 príspevkov z rôznych oblastí praxe a výskumu kariérového poradenstva a rozvoja kariéry. Prinášame preklad úvodného textu editora zborníku.

Nápad pripraviť zborník z medzinárodnej konferencie IAEVG, ktorá sa konala v septembri 2019 v Bratislave, sme nosili v hlave od samého začiatku, teda odkedy sme ju začali organizačne zabezpečovať. Oveľa reálnejším sa však tento nápad stal najmä počas samotnej konferencie, aj keď sme vedeli, že takýto počin by bol dosť neobvyklý – doposiaľ totiž nie je veľa podobných príkladov, keď sa konferencie IAEVG organizovali  v mnohých krajinách po celom svete už viac ako šesť desaťročí. Dôvod, prečo sme sa rozhodli zborník pripraviť, bol, že zoskupenie takého veľkého počtu medzinárodne uznávaných odborníkov, výskumníkov, praktikov v oblasti kariérového poradenstva je tak výnimočné, že by bola naozaj škoda nezachytiť každé slovo, ktoré na konferencii povedia a nepokúsiť sa v tomto smere zozbierať ich čo najviac – najmä pre tých, ktorí nemali príležitosť byť tam s nami.

Prvým krokom bolo, že v polovici októbra 2019 sme oslovili všetkých aktívnych účastníkov konferencie a požiadali ich, aby nám zaslali fultextové verzie svojich príspevkov. Ich odpovede boli veľmi pozitívne a podporné, aj keď niektorí nás informovlai, že svoj príspevok budú publikovať  v iných odborných časopisoch, spravidla s vyšším ratingom. Termín na zaslanie príspevkov sme dvakrát posunuli a začiatkom februára 2020 sme mohli s radosťou konštatovať, že sme dostali celkom 47 príspevkov.

Tie sú v zborníku zoradené abecedne podľa priezviska autora, resp. autora uvedeného ako prvého. Nemali sme ambíciu kontrolovať texty po gramatickej či štylistickej stránke, za kvalitu príspevkov v tomto smere sú zodpovední samotní autori. Domnievame sa však, že toto by nemalo byť pre nás žiadnou väčšou prekážkou dostať sa k veľmi kvalitnému čítaniu.

Všetky príspevky sú veľmi cenné, a to tak pre samotný obsah, ako aj pre obrovské množstvo odkazov. Všetky príspevky sú aj bohatým zdrojom informácií a inšpirácie pre ďalších výskumníkov, praktikov či tvorcov politík. Sme presvedčení, že bez tohto zborníka by sa veľa z toho všetkého jednoducho stratilo, aj preto vnímame svoje úsilie vynaložené pri príprave zborníka za dobrú investíciu.

Chceli by sme sa poďakovať všetkým, že ste do Bratislavy prišli, že ste sa aktívne podieľali na obsahu konferencie, ďakujeme vám aj za  vaše príspevky. Konferencia IAEVG v r. 2019 bola pre nás skvelým zážitkom a dúfame, že tento zborník poskytne inšpiráciu vášmu výskumu a praxi.