Regionálny workshop s týmto názvom sa uskutočnil v stredu 25. októbra 2017 popoludní, či v tomto jesennom a skoro sa zmrákajúcom čase už skôr v podvečer v zasadačke SAAIC na Križkovej ul. 9, sídle Národnej agentúry Programu Erasmus+, ktorej súčasťou je aj slovenské centrum Euroguidance.

Nebola to náhoda, že sme workshop venovali práve téme kvality a práve v tomto čase. Kvalita v kariérovom poradenstve je totiž nosnou témou dvojročného projektu Quality Implementation in Career Guidance (v skratke QUAL-IM-G), ktorý sa v tomto čase práve rozbieha a ku ktorému sa úvodné stretnutie partnerov konalo v nasledujúcich dvoch dňoch v Bratislave. O projekte, ktorého koordinátorom je BKS Úspech, s. r. o., a jedným z ôsmich partnerov i naše Združenie, budeme na našich stránkach podrobnejšie informovať neskôr a zaiste i počas celého jeho trvania.

V úvodných slovách predseda Združenia Tomáša Šprláka spomenul niektoré nezámerné skreslenia a čiastkové pohľady, ku ktorým vedie sektorová rozdrobenosť kariérového poradenstva (dôraz na návrat na trh práce a krátkodobé riešenia v sektore práce, kariérové poradenstvo ako forma náboru žiakov pre duálne vzdelávania v sektore školstva a ďalšie). Kariérové poradenstvo bude multidisciplinárne, holistické a efektívne len vtedy, ak sa podarí vytvoriť spoločnú zdieľanú víziu o tom, ako má vyzerať (prezentácia je k dispozícii na tejto adrese).

Karen Schober, Prezidentka nemeckého poradenského fóra: “Kvalita si vyžaduje kontinuitu, nie projektovú logiku.”

Po jeho slovách sa ako prvá ujala slova pani Karen Schober-Brinkman z Nemecka, prezidentka Národného fóra pre poradenstvo (NFB). Vo svojom príspevku nás podrobne zoznámila s východiskami a zdrojmi inšpirácie, o ktoré sa opierali pred viac ako desiatimi rokmi, keď sa začali systematicky a z vlastnej iniciatívy venovať otázkam kvality v kariérovom poradenstve – okrem štúdie OECD z r. 2004 to boli obe Rezolúcie EÚ k celoživotnému poradenstvu (2004, 2008), skúsenosti z Kanady a ďalších krajín, relevantné materiály a dokumenty IAEVG, ELGPN, Cedefopu a i. Na začiatku procesu bola zhoda v tom, že kvalita v poradenstve je proces, ktorý je výsledkom permanentného vyjednávania medzi všetkými partnermi a aktérmi s ich hodnotami, cieľmi a záujmami. Nie je možné na tomto mieste podrobnejšie uviesť, čo všetko sa im v Nemecku za uplynulých desať rokov podarilo v tejto oblasti urobiť, spomenúť však treba, že dnes majú k dispozícii katalóg 19 štandardov kvality, z ktorých každý je ešte podrobnejšie definovaný a operacionalizovaný piatimi až desiatimi jednoduchými kritériami. Okrem toho existuje ešte aj kompetenčný profil 17 kompetencií týkajúcich sa poradcov… Viac sa o krokoch NFB pri zabezpečovaní kvality služieb kariérového poradenstva v Nemecku môžete dozvedieť priamo z jej prezentácie (na stiahnutie tu), resp. na stránkach NFB či samotného projektu, konceptu BeQu. Aké boli závery a odporúčania zo skúsenosti v Nemecku?

  • Kvalita v kariérovom poradenstve nie je len záležitosťou kvalifikácie a kompetencií poradcov. Je zodpovednosťou poskytovateľov, štátnej správy (“policy-makers”) a všetkých ďalších zainteresovaných strán a ich vzájomných negociácií.
  • Silné profesijné združenia hrajú dôležitú rolu pri vývoji štandardov kvality.
  •  Vytvorené spoločné štandardy musia byť prepojené a kompatibilné s existujúcimi konceptami a systémami, ako aj so širšími rámcami zabezpečovania kvality (napr. ISO).
  • Aby bol štandard využívaný a udržateľný, je potrebné od začiatku cieliť jeho vyžadovanie, resp. povinné používanie.
  • Krátkodobá logika projektov je v rozpore s trvalým rozvojom kvality. Kvalita potrebuje kontinuitu.

Ďalšou rečníčkou na našom workshope bola pani Vanessa Dodd z International Centre for Guidance Studies na University of Derby z Veľkej Británie. Keďže sa na poslednú chvíľu musela ospravedlniť a workshopu ani následného stretnutia partnerov projektu QUAL-IM-Q sa nemohla osobne zúčastniť, s jej prezentáciou sme sa len stručne oboznámili. Vo Veľkej Británii (resp. v Anglicku, o ktorom bola hlavne reč, keďže každá z jednotlivých častí UK uplatňuje v tejto oblasti svoje vlastné prístupy) sa kvalite v poradenstve venujú už desaťročia a v súčasnosti sa v praxi využívajú tri hlavné prístupy – Ofsted, Matrix a QICs. Kľúčové je, že sa jedná o štandardy zamerané na rozvoj kvality, pričom štandard Matrix musí dosiahnuť každý, kto sa chce uchádzať o verejné zdroje pre poskytovanie kariérového poradenstva.  Podobne ako v predchádzajúcom prípade, aj tu odkazujeme priamo na Vanessinu prezentáciu (na stiahnutie tu), resp. na stránky jej domovskej inštitúcie iCeGS.

Alice Mullerová, expertka z Českej republiky o limitoch systému kvality založenom na kvalifikácii kariérového poradcu.

O zabezpečovaní kvality v kariérovom poradenstve u našich mentálne i geograficky najbližších susedov, v Českej republike, hovorila v poslednej časti workshopu pani Alice Müllerová zo Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj. S Českou republikou máme veľkú časť histórie vrátane histórie v poskytovaní služieb kariérového poradenstva spoločnú, je preto pochopiteľné, že otázka kvality poskytovania týchto služieb je podobne ako u nás na Slovensku relatívne novou témou. Stručný prehľad o tom, čo sa v tejto oblasti v ČR aktuálne deje a aké sú predstavy o tom, ako a kam by sa vývoj mohol uberať v najbližších rokoch, si môžete pozrieť v Alicinej prezentácii (na stiahnutie tu), v ktorej poukazuje najmä na nedostatočnosť využívania hodnotiaceho štandardu Národnej sústavy kvalifikácií. Upozornila na to, že v súčasnosti v Českej republike prevládajú v oblasti zabezpečovania kvality individuálne iniciatívy poradcov, zdieľanie dobrej praxe (napríklad prostredníctvom Národnej ceny kariérového poradenstva) a sieťovanie medzi poskytovateľmi.

Regionálny workshop Združenia na Križkovej 9 bol nielen parádnou ukážkou využitia kontaktov s renomovanými partnermi zo zahraničia, ale aj prísľubom toho, čo by sa v oblasti zabezpečovania kvality služieb kariérového poradenstva mohlo v najbližších rokoch začať diať aj u nás. Na úspechu tohto podujatia majú podiel všetci jeho účastníci (zástupcovia Ministerstva školstva, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Výskumného ústavu detskej psychológie a psychopatológie, zástupcovia služieb zamestnanosti, kariéroví poradcovia z rôznych oblastí, zástupcovia zamestnávateľov), ale tiež prajná atmosféra i ústretovosť vedenia Národnej agentúry Erazmus+, ktorému patrí i naše poďakovanie za bezplatné poskytnutie svojich priestorov. Nadväzná diskusia a vyplnené dotazníky účastníkov sú prísľubom, že otvorený a participatívny proces tvorby štandardov kvality pre kariérové poradenstvo dynamicky odštartoval.

 

Prezentácie účastníkov:

Úvod: Urobme si kvalitu v kariérovom poradenstve (Tomáš Šprlák)

Participatívny proces tvorby štandardov kvality v Nemecku (Karen Schober)

Kvalita v kariérovom poradenstve v Anglicku (Vanessa Dodd)

Kvalita v kariérovom poradenstve v Českej republike (Alice Mullerová)