Oblasť kariérového poradenstva na Slovensku zažíva nevídaný rozvoj. V školstve ako spôsob prekonávania nesúladu medzi požiadavkami zamestnávateľov a trhu práce, v rezorte zamestnanosti ako plnohodnotný nástroj aktívnej politiky na trhu práce. Súkromný a neziskový sektor reaguje na rastúci dopyt po službách kariérového poradenstva. Odbornú komunitu to stavia pred zásadnú výzvu: Aké chceme mať kariérové poradenstvo? Ako môžeme spoločne pracovať na tom, aby kariérové poradenstvo bolo kvalitné?

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry nadviazalo v rámci programu Erazmus+ strategické partnerstvo so slovenskými a medzinárodnými partnermi, ktorého cieľom je participatívnym spôsobom vytvoriť mechanizmy pre zabezpečovanie kvality kariérového poradenstva. Našim zámerom je v tomto dvojročnom projekte pracovať na vytvorení nasledovných nástrojov:

  • Sebahodnotiaci a hodnotiaci nástroj pre kariérových poradcov, ktorý im umožní zistiť úroveň kvality poskytovanej služby.
  • Program mentoringu pre kariérových poradcov – na základe kombinácie sebahodnotiaceho a hodnotiaceho prístupu získa kariérový poradca objektívny obraz o kvalite služieb, ktoré poskytuje a v prípade potreby získa prístup k mentorovaciemu programu šitému na mieru, ktorý mu umožní zlepšiť sa v oblastiach, v ktorých bol identifikovaný priestor pre rozvoj.
  • Nástroj pre hodnotenie kvality poskytovanej služby pre organizácie poskytujúce kariérové poradenstvo. Tento nástroj bude postavený na hodnotiacom a sebahodnotiacom prístupe a umožní poskytovateľovi získať osvedčenie o kvalite poskytovaného kariérového poradenstva.
  • Rámec a postupy pre rozvoj kvality poskytovaných služieb kariérového poradenstva, ktorý organizácii umožní kontinuálne zlepšovanie kvality poskytovanej služby.

Pre vytvorenie týchto nástrojov potrebujeme vašu pomoc! Prvým zo série pracovných workshopov sa uskutoční už 25.10.2017 v Bratislave (viac informácií a prihláška na tejto adrese).

Na Slovensku dnes existuje niekoľko významných poskytovateľov kariérového poradenstva: oddelenia poradenstva a vzdelávania na úradoch práce, centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, školy (prostredníctvom výchovných poradcov a školských psychológov), poradenské centrá NÚCŽV a ďalší poskytovatelia.

Mohlo by zabezpečovanie kvality poradenstva na Slovensku využívať prvky sebahodnotenia?

V súkromnej a neziskovej sfére sa poskytovaniu kariérového poradenstva venujú vzdelávacie a poradenské firmy, ako aj individuálni poradcovia „na voľnej nohe“. Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry ako profesijná organizácia bude s týmito aktérmi spolupracovať v participatívnom a transparentnom procese s cieľom dospieť k spoločnej zhode o tom, aké chceme mať na Slovensku kariérové poradenstvo. Chceme spoločne s odbornou komunitou a partnermi verejného sektora pracovať na zvyšovaní kvality existujúcich poradenských služieb. Kariéroví poradcovia nemôžu byť uzavretou elitnou spoločnosťou, ktorá bude prístup k poskytovaniu kariérového poradenstva kontrolovať a uzatvárať tým, ktorí nesplnia predpísaný kvalifikačný alebo odborný štandard. Nepotrebujeme vytvárať ďalší „papier“, bez ktorého nie je možné kariérové poradenstvo poskytovať. Takéto snahy vždy viedli k vytváraniu umelých a formálnych bariér pre poskytovanie kariérového poradenstva, presadzovaniu partikulárnych záujmov a k sektárstvu. Náš proces bude inkluzívny a vytvorené nástroje budú spočívať na spoločnej akceptácii komunitou, nie na formálnom vynucovaní.

Pre zabezpečenie uznania výstupov bude Združenie podpisovať memorandá o spolupráci s hlavnými aktérmi v oblasti kariérového poradenstva na Slovensku. Zároveň chceme vytvoriť moderný systém, ktorý bude čerpať z tých najlepších európskych skúseností. Preto sme sa spojili s významnými európskymi partnermi, od ktorých si chceme zobrať to najlepšie, čo vo svete v oblasti zabezpečovania kvality v kariérovom poradenstve existuje:

  • NOLOC – Holandská asociácia kariérových poradcov s viac ako 2800 členmi. Do projektu prispieva najmä svojim know-how z certifikácie poradcov, postavenej na princípoch uznávania výsledkov informálneho učenia
  • nfb – Nemecké Národné poradenské fórum, ktoré vytvorilo národné nadsektorové štandardy kvality pre kariérové poradenstvo
  • Univerzita v Derby – Medzinárodné centrum pre štúdium kariérového poradenstva, európsky líder v oblasti výskumu dopadov a zabezpečovania kvality kariérového poradenstva
  • Abif – nezisková organizácia z Rakúska, autor rámca kvality pre poskytovanie kariérového poradenstva QUINORA
  • Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj – sesterská organizácia z Českej republiky
  • Univerzita v Lillehameri – koordinátor procesu tvorby štandardov kvality pre kariérové poradenstvo v Nórsku

Regionálne worskhopy “Urobme si kvalitu v kariérovom poradenstve

V poslednom štvrťroku 2017 bude Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry organizovať regionálne workshopy, ktoré odštartujú tento participatívny proces tvorby. Prvý z tejto série workshopov sa uskutoční 25.10.2017 v Bratislave (viac informácií a prihláška na tejto adrese). Sme presvedčení, že tento proces bude pre kariérové poradenstvo na Slovensku významným prínosom. Tešíme sa na Vašu účasť! Ak si želáte podieľať sa na tvorbe tohoto systému, neváhajte nás kontaktovať.