Žiadny kariérový poradca sa nevyhne vo svojej praxi situácii, kedy musí svojmu klientovi poradiť, odporučiť konkrétne možnosti, prostredníctvom ktorých by si vedel rozšíriť svoje osobné portfólio, príp. si zvýšiť svoju kvalifikáciu. V rámci regionálnych klubov sme sa v ZKPRK venovali zvyšovaniu povedomia o IKT nástrojoch, ktoré je možné využívať v rámci celoživotného poradenstva. Celoživotné poradenstvo spolu existuje ruka v ruke s celoživotným vzdelávaním. Vďaka technologickému rozvoju a dostupnosti internetu vznikli v posledných rokoch rôzne možnosti ako sa môže každý, kto má záujem, vzdelávať a nadobúdať špecifické zručnosti z rôznych oblastí z pohodlia svojho domova alebo internátnej izby. Tak ako to už však na internete často býva, je vo väčšine prípadov nutné ovládať anglický jazyk aspoň na pasívnej úrovni.

MOOC ako zmocnenie sa svojej kariéry

Vrece s MOOC sa roztrhlo pár rokov dozadu. Môžeme to považovať za dosial najvzrušujúcejšiu zmenu v poskytovaní a zvýšení dostupnosti vzdelávania pre všetkých, ktorí majú o to záujem. Pod skratkou MOOC poznáme Hromadne Otvorené Online Kurzy (angl. skratka z Masive Open Online Courses). Hromadné preto, lebo kurz môže súčasne absolvovať napr. aj 200 000 záujemcov. Kurzy sú otvorené pre každého, kto sa prihlási. Online preto, lebo sú dostupné prostredníctvom internetu a v čase, ktorý každému zo záujemcov vyhovuje. Kurzy sa väčšinou skladajú z viacerých modulov, ktoré ucelene môžu záujemcovi zvýšiť jeho celkovú kvalifikáciu, prípadne ho pomerne obsiahlo oboznámia s konkrétnou témou. Existujú aj kritici, ktorí poukazujú na určitú privatizáciu vzdelávania, dopad na zvýšenie predčasného ukončovanie školskej dochádzky, slabú interaktívnosť, obmedzené hodnotenie účastníkov a pod. Odhliadnuc od niektorých nedostatkov je dobré z nadhľadu zhodnotiť, ako je možné využiť výhody MOOC a integrovať ich v poradenstve a vzdelávaní. Ako jedna z alternatív môžu byť tzv. VOOC, tzv. Vocational Open Online Courses (Odborné Otvorené Online Kurzy).

VOOC – vo co go (akože o čo ide)?

Mnohí mladí v súčasnosti zlyhávajú v bežnom vzdelávaní. Alebo inak povedané, súčasný systém zlyháva v tom, aby dokázal prezentovať odborné zručnosti dostatočne atraktívnym spôsobom pre súčasného mladého človeka, ktorý existuje v súžití s modernými technológiami.  Prípadne sa jeho záujmy diametrálne líšia od toho, čo získava prostredníctvom bežného formálneho vzdelávania. Práve VOOC môže predstavovať čiastočné riešenie tohto problému, pričom existuje možnosť takto osloviť študentov rôznych vekových kategórií a mladých ľudí zo znevýhodnených podmienok. Ako uvádza Thomas Friedman MOOC a VOOC majú v budúcnosti obrovský potenciál vytiahnuť ľudí z núdze. Môžu prostredníctvom dostupného vzdelávania získať kvalifikáciu a tak aj novú prácu alebo zvýšiť si kvalifikáciu v rámci svojej špecializácie. Zatiaľ neexistuje alternatíva, ktorá by v takomto meradle dokázala riešiť aj niektoré globálne problémy. VOOC je adaptáciou MOOC. Pričom MOOC sú skôr dlhodobé akademicky orientované kurzy, zatiaľ čo VOOC sú konkrétne a užšie zamerané videá na špecifickú časť odbornej zručnosti. Absolvovanie VOOC trvá približne hodinu.

 

 Zhrnutie

Existujú rôzne spôsoby, akými sa MOOC a VOOC vytvárajú a sú distribuovane študentom a záujemcom. Na internete je možné nájsť rôzne neziskové projekty (EPIC Slovensko, EmployID), komerčne služby (Coursera, Udacity), vzdelávanie poskytované univerzitami (EDx) a vzdelávanie, ktoré poskytujú priamo konkrétni zamestnávatelia (IBM, Google). MOOC aj VOOC majú obrovský potenciál, či už v zefektívňovaní súčasného vzdelávania alebo dodatočného rozširovania si kvalifikácie. Súčasne sa však vynára výzva, ako by mohli byť efektívnejšie integrované aj do školských kurikúl. Práve takéto „inovatívne“ spôsoby vzdelávania môžu záujemcov konfrontovať s reálnymi požiadavkami na danú špecializáciu. Nebojte sa a vyskúšajte to aj vy!