Je to už niekoľko mesiacov od strategického stretnutia členov ZKPRK, ktoré sa uskutočnilo 16. mája v Bratislave. Pripomeňme si jeho priebeh a načrtnime ďalší postup pri realizácie vízie vytvorenej na stretnutí.

Predseda Združenia Štefan Grajcár otvoril stretnutie a predstavil míľniky a realizované aktivity ZKPRK. V ďalšej časti prebehol skupinový brainstorming aktivít, ktoré by mohli byť realizované v rámci jednotlivých kľúčových priorít/cieľov ZKPRK. Po brainstormingu nasledovalo hlasovanie zúčastnených členov ZKPRK, ktorí si mali v rámci každej priority vybrať maximálne 3 aktivity, ktoré by sa podľa nich mali začať realizovať resp. plánovať v dohľadnej dobe. V poslednej časti diskusie o prioritách, ďalšom fungovaní Združenia a zapájaní členov do aktivít ZKPRK, sa zúčastnení členovia mali možnosť aktívne prihlásiť k 12 (resp. 13, keďže 1 sa opakovala) vybraným aktivitám (vždy 3 najlepšie hodnotené aktivity v rámci každej zo štyroch kľúčových priorít/cieľov ZKPRK), podľa ich vlastného záujmu. Zoznam „víťazných“ aktivít, ako aj záujemcov o zapojenie do nich, je uvedený nižšie.

V ďalšej časti sa diskutovalo o návrhu podpory fungovania ZKPRK prostredníctvom plateného pracovníka. Malo by ísť o človeka, ktorý by sa v rámci niekoľkých hodín týždenne venoval vymedzenej práci za úhradu. V rámci diskusie neboli vznesené námietky, ohlasy boli podporné aj v zmysle toho, že ide o ďalší vývojový stupeň organizácie a pokiaľ sa má Združenie ďalej rozvíjať, tak takýto človek bude potrebný. Dohodlo sa, že o tomto návrhu prebehne hlasovanie per rollam prostredníctvom emailu, ktorý pošle predseda ZKPRK. V rámci návrhu bude uvedená aj pracovná náplň tohto pracovníka.

Výsledky brainstormingu aktivít ku kľúčovým prioritám/cieľom ZKPRK

Priorita č. 1: Združovať a sieťovať odborníkov a podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrých praktík z domova a zo zahraničia
1. Zaktívniť členskú zónu
2. Newsletter – predstavenie členov a ich propagácia prostredníctvom Newsletter, zdieľanie info o dianí v oblasti KP
3. Regionálne kluby (aj v menších mestách – napr. Veľký Meder ponúkol priestor, best practise sharing, know-how – ZS,SS,VS)
4. Kategorizácia webu na školy, Úrady práce, nezamestnaní, business atd.
5. Aktívne zapojenie nečlenov a KP odborníkov
6. Prepájanie akademického a súkromného sektora
7. Konferencia raz ročne – SK, príp. spolupráca so zahraničím alebo Deň otvorených dverí
8. Web – viac živej diskusie, blogov len pre členov ZKPRK
9. Vyhlasovať verejne Projekty ZKPRK a kde hľadáme pomoc/podporu členov
10. Web – zdieľanie analýz, výskumov, prieskumov, záverov projektov
11. Rozširovanie platformy členov
12. Zreálniť očakávania členov
13. Newsletter zasielať aj nečlenom
14. Obrandované info dokumenty vytvoriť pre rôzne cieľové skupiny – Úrady práce, školy atď.
15. Mentoring nových členov – pričleniť novému členovi ZKPRK mentora z už existujúcich ZKPRK členov
16. Vytvoriť pracovné skupiny na každú prioritu/pilier ZKPRK
17. Tematické workshopy – na rozdiel od regionálnych klubov venované konkrétnej odbornej téme, platené pre nečlenov
18. Združenie určí jednu tému na každom regionálnom klube
19. Komunikačná stratégia – presne dedikovaná na školy, Úrady práce, business atd. O existencii ZKPRK a zaujímavých témach pre jednotlivé skupiny
20. Väčšie angažovanie existujúcich členov

Priorita č. 2: Podporovať odborný rast a vzdelávanie odborníkov z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry
1. Užívateľské príručky – osvedčené metodiky – slovenské aj zahraničné – odporúčania ZKPRK a kontrola kvality
2. Rešerš – čo sú dobré praxe – prípadne vytvoriť zborník kazuistík – osvedčené praktiky, prípady
3. Profily na webe rozvojkariery.sk – lokalizácia a najmä špecializácia člena – v čom viem vzdelávať, aké zdroje poskytnúť do Združenia a
4. Vzájomné semináre, zdieľanie, zborník – a z toho výstupy do zborníka
5. Akreditovaný vzdelávací program
6. E-learningové vzdelávanie
7. Klubové metodické stretnutie – uzavreté/otvorené
8. Zozbierať a zverejniť informácie o formalizovanom doplnkovom vzdelávaní v KP (napr. na VŠ)
9. Expertné tímy v projektoch
10. Získať projekt – kde by sa vzdelávalo rôzne cieľové skupiny v oblasti kariérového poradenstva
11. Zamerať sa na posun odbornosti v KP na vých. poradcov a učiteľov
12. Kontakty – networking smerom na úrady a inštitúcie – lobbing za témy na výzvy ku projektom

Priorita č. 3: Šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a zlepšovať prístup k poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života
1. Pravidelne aktualizovaná webstránka pre verejnosť (ideálne denne)
2. Blogy
3. Prevádzka stránok na sociálnych sieťach – prepájanie s ďalšími organizáciami
4. Komunikácia cez médiá – napr. káblové TV (ak niečo ponúkame zdarma – inzercia zdarma)
5. Realizovať promo kampaň a vypracovať stratégiu, ktorá by vysvetľovala, čomu sa venujeme, ktorou by sme vysvetlili našu odbornosť (napr. prostredníctvom organizovania konferencií, besied, či realizáciou promo „akčného“ videa)
6. Vytvoriť v rámci ZKPRK tím, ktorý by sa venoval tejto priorite
7. Veľtrhy – vyberať si; nastaviť pravidlá…
8. Ponuka workshopov, besied pre mladých (napr. cez školy)
9. Vytvoriť tímy členov podľa cieľových skupín, ktoré by sa mohli podieľať na stratégii
10. Ambasádori KP (klienti, „vplyvné“ osoby…)
11. Aktívne sieťovanie „vplyvných“ osôb, ktorí majú dosah na oblasť KP (riaditelia škôl, rektori, HR pracovníci, odborníci z príbuzných odborov…)
12. Partnerstvá – hľadanie rôznych foriem
13. Metodické usmernenie k vedeniu klubu
14. Školenia a výmena skúseností pre pedagogických zamestnancov, výchovných poradcov, pracovníkov ÚPSVR…
15. Diskusie a ochutnávky (promo) pre potenciálnych členov napr. v knižniciach, v rámci kultúrno-spoločenských aktivít miest
16. Metodické dni na školách – propagácia KP
17. Burzy práce – lokálna spolupráca s úradmi
18. V rámci konkrétnych aktivít propagovať KP – čo to je, čo ponúka…
19. Prednášky pre verejnosť napr. v rámci voľnočasových centier, rôznych klubov, VŠ… (môžu nás ďalej promovať cez ich web, FB…)
20. Spolupráca s poradenskými centrami NÚCŽV
21. Spolupráca s poradňami (CPPPaP, CŠPP…)
22. Nastaviť „pravidlá“ ako vystupovať (kedy za ZKPRK, kedy ako člen…)
23. Kontaktné osoby za CKPRK v regiónoch (definovať kto by to mal byť; mali by byť vyškolení)
24. Nadviazať spoluprácu s Ústredím PSVR
25. Zoznam poradcov (členov) s ich odbornosťami – pre pracovníkov ÚPSVR na odporučenie klientov ďalej
26. Zapájať sa do projektov – napr. AZU (osloviť ÚPSVR)
27. Letáky (aj tlačené napr. na úrady)
28. Bulletin pre verejnosť

Priorita č. 4: Presadzovať záujmy kariérového poradenstva a rozvoja kariéry
1. ZKPRK ako akreditovaná vzdelávacia inštitúcia v kariérovom poradenstve
2. ZKPRK ako oprávnená osoba v systéme uznávania výsledkov neformálneho informálneho učenia sa
3. Vyjasniť vzťah medzi výchovným a kariérovým poradenstvom v školstve
4. Profesionalizácia kariérového poradenstva – jasné vymedzenie
5. Vytvorenie štandardu kvality kariérového poradenstva, ktorý by bol nezávislý a nadsektorový, tvorený odborníkmi “zdola”(možnosť: V budúcnosti by mohol byť štandard použitý v systéme riadenia kvality, napr. udeľovanie “značky kvality”)
6. ZKPRK by malo mať miesto v poradných orgánoch
7. Spolupráca s relevantnými inštitúciami
8. ZKPRK ako reprezentant odbornej verejnosti doma a v zahraničí
9. Zbieranie výsledkov výskumu
10. Vymedzenie termínu kariérového poradenstva smerom k potenciálnym klientom, spojené s marketingovou kampaňou
11. Podieľanie sa na tvorbe legislatívy
12. Zapracovať kariérové poradenstvo do národnej sústavy kvalifikácií
13. ZKPRK ako styčný bod viacerých sietí, za účelom lepšej koordinácie (projektov, politík)
14. Práca so samosprávou a s obcami
15. ZKPRK ako odborný garant rôznych projektov
16. ZKPRK by malo zbierať dôkazy, merateľné dopady poradenstva, resp. vypracovať metodiku pre ich zber

Výsledky hlasovania o prioritných cieľoch ZKPRK

Priamo na mieste mali účastníci v druhej fáze možnosť vybrať z jednotlivých oblastí konkrétne aktivity, na ktoré by sa malo Združenie zamerať. Rovnako bolo zorganizované online hlasovanie pre členov, ktorí sa z rôznych dôvodov stretnutia nemohli zúčastniť. Výsledky vyzerajú nasledovne:

Priorita 1

 • Regionálne kluby
 • Tematické workshopy
 • Komunikačná stratégia

 

Priorita 2

 • Užívateľské príručky
 • Semináre, zborník
 • Klubové stretnutia

 

Priorita 3

 • Realizovať promo kampaň a vypracovať statégiu
 • Ponuka workshopov, besied pre mladých (napr. cez školy)
 • Aktívne sieťovanie „vplyvných“ osôb, ktorí majú dosah na oblasť KP

 

Priorita 4

TOP 3 a záujemcovia o zapojenie:

 • Štandard kvality
 • Vymedzenie pojmu a profesionalizácia
 • Koordinácia sietí, ZKPRK ako poradný orgán

 

 

img_20160516_154016 img_20160516_154832 img_20160516_154849 img_20160516_180236