QUAL-IM-G je projekt financovaný z programu Erasmus +. Jeho cílem vybrat vhodné systémy, nástroje a postupy hodnocení kvality z již realizovaných projektů a praxe kariérového poradenství. Vycházel z toho, že v zapojených zemích se k vývoji standardů kvality na podporu jednotlivých odborníků a organizačních postupů došlo odlišnými cestami. Projekt zkoumal současné národní a nadnárodní procesy hodnocení kvality, vytvořil postup pro udělování značky kvality (certifikace / akreditace) pro kariérové ​​poradce a rámec hodnocení kvality pro organizace poskytující kariérové poradenství.

Tato zpráva představuje výsledky analýzy 21 vybraných nadnárodních i národních postupů hodnocení kvality a udělování značky kvality kariérového poradenství v partnerských zemích a zaměřuje se na identifikaci různých metod a postupů hodnocení kvality.

Hodnocení kvality kariérového poradenství

Tento projekt navazuje na zkušenosti z předchozích projektů a iniciativ v oblasti hodnocení kvality kariérového poradenství. Usnesení Rady 2008/C319/02 vedlo v zemích EU k rozvoji standardů kvality na úrovni kariérového poradce a poskytovatele kariérového poradenství. ELGPN v souladu s tímto usnesením Rady doporučuje, aby se hodnocení kvality stalo klíčovým aspektem systému celoživotního poradenství, a aby byly vytvořeny:

 • jednoznačné standardy kvality pro kariérové poradce působící v různých rolích a v různých odvětvích,
 • standardy kvality propojené s kariérním postupem kariérových poradců včetně předpokladů na postup do a ze souvisejících povolání,
 • standardy kvality pro organizace poskytující kariérové poradenství,
 • podmínky pro zapojení občanů / uživatelů do definování kvality kariérového poradenství, do její implementace a do hodnocení poradenských služeb,
 • podmínky zajišťující dostupnost kariérového poradenství pro všechny občany ve všech fázích života,
 • podmínky pro rozvoj důkazní základny kariérového poradenství.

Tato doporučení vycházejí ze skutečnosti, že v mnoha zemích (zejména těch s malou nebo žádnou tradicí poskytování kariérového poradenství) existuje formální hodnocení kvality kariérového poradenství jen výjimečně. Nicméně doporučení jsou relevantní jak pro země s málo rozvinutým systémem kariérového ​poradenství, tak pro země s dlouhou tradicí a silným systémem kariérového poradenství.

Hodnocení kvality jako politika

Je-li kariérové ​​poradenství součástí národní nebo mezinárodní politiky, často dochází k rozdílům mezi původním záměrem směrnice a jejím prováděním v praxi. Procesy hodnocení kvality mohou pomoci zajistit kontrolu, zda je kariérové poradenství poskytováno konzistentně a zda naplňuje původní politické cíle.

Hooley a Rice představují model, který rozlišuje mezi rámci hodnocení kvality a systémy, které nabízejí větší nebo menší množství profesní autonomie, a modely, v nichž je odpovědnost za kvalitu na institucionální nebo na vyšší, např. na národní úrovni. Jejich přístup rozebírá nuance systémů, kde je povinnost mít značku kvality, nebo systémy, kde je značka kvality dobrovolná. Model je také užitečný pro pochopení mechanismů standardního udělování značky kvality (certifikace / akreditace).

 • Regulační přístup obvykle stanovuje jasné právní požadavky a formální standardy a hlídá je prostřednictvím kontrolních režimů. Od kariérových poradců lze vyžadovat, aby byli kvalifikovaní nebo registrovaní a mohou existovat také předpisy týkající se nástrojů, zdrojů, vybavení a výstupů (např. požadavek, aby škola nebo zařízení kariérového poradenství poskytovaly určitý počet individuálního poradenství ročně).
 • Poradní přístup obvykle se zaměřuje na zlepšení praxe jasně formulovaných, ale nezávazných norem. Často zahrnuje modely, srovnávací kritéria a příklady osvědčených postupů a doporučení pro poskytovatele a kariérové poradce. Tento přístup využívá spíše morálního než právního tlaku.
 • Organický přístup je přístup, ve kterém je kvalita definována poskytovatelem uplatňující profesionální hodnoty a touhu poskytovat dobrou službu. K mechanismům organického přístupu hodnocení kvality patří cykly kvality, supervize, intervize, mentoring, využívání profesionálních sítí a komunit, procesy sebehodnocení a zapojení klientů jako spolutvůrců.
 • Konkurenční přístup usiluje o zvyšování kvality na základě výkonu a získávat důvěru klientů. Typické mechanismy, které se používají, zahrnují zpětnou vazbu od klientů, tabulky srovnávání kvality jednotlivých poskytovatelů, zaměření na získání důvěry klientů a stanovení ceny podle poptávky.

Dotazníkové šetření systémů hodnocení kvality

Tabulka č. 1: Počet získaných příkladů procesů hodnocení kvality podle zemí

Prvním výstupem projektu se stal analytický dokument syntetizující informace o procesech hodnocení kvality v partnerských zemích. Tyto informace byly získány prostřednictvím dotazníku, jehož struktura byla odsouhlasena v rámci úvodního setkání projektu v říjnu 2017 v Bratislavě na Slovensku. Závěry z analýzy se staly podkladem pro vývoj čtyř výstupů projektu.

Pro analýzu bylo shromážděno celkem dvacet jedna příkladů postupů hodnocení kvality kariérového poradenství (tab. č. 1). Kvantitativní údaje byly zpracovány v Excelu a pro syntézu kvalitativních výsledků byla použita obsahová analýza. Pro lepší porozumění dat byla v některých případech použita deskriptivní statistika. Kopie použitého dotazníku je k dispozici v plném znění závěrečné zprávy.

Výskumný tím projektu QUAL-IM-G bol vedený Univerzitou v Derby (iCeGS) a Univerzitou v Oslo (INN).

Zjištění z dotazníkového šetření

Následující část shrnuje zjištění dotazníkového šetření. Tab. č. 2 uvádí pro které země byly získány standardy kvality. Některé země vyplnily dotazník pro mezinárodní standardy, většina pro své vlastní národní a jedna partnerská země poskytla standard používaný ve Francii (Qualité Totale CIBC).

Tabulka č. 2: Partnerské země a zaslané standardy kvality

Typy standardů kvality

Ve zkoumaném vzorku jsou poměrně velké rozdíly ve velikosti cílové skupiny standardů kvality. Vyskytuje se zde standard kvality platný jen v jedné organizaci, ale také standard platný v 1.823 organizacích. Sedm standardů kvality je určeno pro kariérové poradce, z nichž je v průměru jeden standard k dispozici 448 osobám. Většina předložených standardů kvality je určena pro jednotlivce nebo organizace pracující se všemi věkovými skupinami nebo dospělými. Pouze dva standardy kvality jsou zaměřeny na služby pro mladé a další dva pro klienty speciálního vzdělávání a se zdravotním postižením (SEND). Standardy kvality jsou obecně zaměřeny na následující skupiny klientů: mladí, SEND, dospělí, všechny věkové kategorie a kombinace skupin klientů včetně dospělých / SEND a zranitelných klientů. Většina standardů (67%) obsahuje vyčíslení nákladů na proces hodnocení kvality. Průměrná cena za získání značky kvality činí 3.267 €, nejnižší cena je 262 € a nevyšší 7.500 €.

Pro koho je standard kvality určen

Standard kvality může být určen pro kariérové poradce nebo pro organizaci poskytující kariérové poradenství.

 • Dva standardy kvality jsou univerzálně využitelné jak pro jednotlivé kariérové poradce, tak pro organizace poskytující kariérové poradenství (Národní cena kariérového poradenství – Česká republika, Doporučení pro poradenství ve školách – Norsko).
 • Devět standardů kvality je určeno pro kariérové poradce (např. Qualité Evropa Bilan de Compétences – Francie, BBR BerufsBeratungsRegister – Německo).
 • Deset standardů kvality je zaměřeno na organizační úroveň (např. Kvalita v poradenství a poradenství v oblasti vzdělávání, kariéry a zaměstnanosti – Německo, Matrix Standard – Velká Británie).

Dodržování většiny analyzovaných standardů kvality je dobrovolné, jen dva standardy jsou za určitých podmínek povinné. Např. značku kvality Matrix Standard ve Velké Británii musí získat organizace, která usiluje o veřejné financování na poskytování kariérového poradenství.

Mentoringový program pro kariérové poradce

Ze získaných odpovědí byla shromážděna různá témata, včetně informací o výzvách implementace standardů kvality a typech podpůrných nástrojů a metod, které jsou k dispozici pro každý standard. Tyto informace byly použity při vytváření návrhu mentoringového programu, který může být součástí procesu hodnocení kvality. Většina standardů kvality v partnerských zemích nevyužívá mentoring jako součást podpory jednotlivců nebo organizací v procesu přípravy na získání značky kvality. Jen tři z 21 vyplněného dotazníku uvádějí, že v rámci daného standardu kvality je pro kariérové poradce k dispozici mentoringový program.

Ačkoliv většina standardů kvality nestanovuje explicitně nutnost absolvování mentoringového programu před procesem hodnocení kvality, většina standardů kvality obsahuje pokyny pro přípravu na proces hodnocení kvality. Tyto pokyny budou dále zmíněny v oddíle o postupech hodnocení kvality a udělování značky kvality.

Certifikační proces pro kariérové poradce

V dotazníku partneři popsali certifikační postupy (tj. postupy vedoucí k získání značky kvality) pro kariérové poradce nebo pro organizace poskytující kariérové poradenství. Vývoj standardů kvality, včetně certifikačního postupu, je součástí holistického systému zabezpečování kvality. Existuje šest klíčových oblastí pro hodnocení kvality kariérového poradenství:

 • Politika. Hodnocení kvality může pomoci zajistit, aby bylo kariérové ​​poradenství poskytováno konzistentním způsobem v souladu s požadavky aktuálních politik.
 • Organizace. Hodnocení kvality může pomoci určit, zda poskytovatel kariérového poradenství má organizační předpoklady, zabezpečeno financování a řízení způsobem, který umožňuje realizaci kvalitní služby.
 • Proces. Hodnocení kvality může poskytnout cestu, jak mohou organizace nebo jednotlivci předcházet špatným rozhodnutím klientů.
 • Lidé. Hodnocení kvality může zajistit, zda kariéroví poradci dodržují stanovené standardy kvality.
 • Výstup nebo výsledek. Hodnocení kvality se může zaměřit na definované a měřitelné výsledky klientů.
 • Spokojenost klientů. Hodnocení kvality může ovlivnit spokojenost klientů s poskytnutou službou.

Rámec pro rozvoj kvality v organizacích poskytujících kariérové poradenství

Rozvoj kvality v kariérovém poradenství často ovlivňuje rozvoj dané organizace. To znamená, že rámec hodnocení kvality umožňuje organizacím aktivovat a integrovat jak individuální perspektivy zaměstnanců, tak perspektivu rozvoje organizace a řešení pro zvýšení kvality kariérového poradenství, které vyhovuje organizaci. Rámec hodnocení kvality funguje také jako prostředek uvedení do života národních standardů hodnocení kvality na organizační úrovni a podporuje zajišťování a zlepšování kvality poradenských služeb uvnitř organizace. Poskytovatelé poradenských služeb mohou využít rámec pro rozvoj kvality:

 • pro systematické zavádění kvality kariérového poradenství do každodenní práce,
 • pro zlepšení stávajících přístupů ke kvalitě s ohledem na aspekty, které jsou specifické pro kariérové ​​poradenství,
 • pro zdokumentování a komunikaci úsilí o rozvoj kariérového poradenství donátorům a příslušným orgánům.

Komparace národních systémů ukazuje několik příkladů komplexních rámců hodnocení kvality, což je v souladu s nedávným šetřením na evropské úrovni. Ve zprávě z tohoto šetření se uvádí, že v současné době jsou k dispozici ve velmi malém počtu zemí rámce pro kvalitní rozvoj organizací poskytujících kariérové ​​poradenství. Ze shromážděných materiálů v tomto projektu vyplývá, že hlavním přístupem je „systém přípravy“, tj. že se země zaměřují na přípravu vytvoření systému hodnocení kvality.

Proces hodnocení kvality poskytovatelů kariérového poradenství a udělování značky kvality

Existují různé způsoby, jak u poskytovatelů kariérového poradenství hodnotit kvalitu. Hodnocení kvality se obvykle zaměřuje na tři oblasti: organizační struktura, organizační proces a výsledky organizace. Hodnocení kvality může být formální nebo neformální, může být jen interní nebo obsahovat také nezávislý pohled externího hodnotitele, kterými může být kolega z jiné instituce nebo profesionál z formálního nebo neformálního certifikačního orgánu.

Druhy hodnocení

Získané poznatky o značkách kvality z dotazníkového šetření obsahují informace o přístupu k hodnocení kvality a k udělování značky kvality. Většina (71%) využívá kombinaci interních i externích typů hodnocení. To předpokládá dokončení interního hodnocení podle kritérií externího hodnocení. Naproti tomu standard kvality BeQu využívá jen vnitřní hodnocení, které je založeno na participativním procesu hodnocení kvality.

Podpora hodnocení kvality

Většina standardů hodnocení kvality má různé podpůrné nástroje šité na míru, které vedou jednotlivce nebo organizace procesem hodnocení. Jedna čtvrtina (25 %) posuzovaných standardů kvality nabízí více než jeden podpůrný nástroj procesu hodnocení kvality. V pěti dotaznících nebyly informace o dostupných zdrojích uvedeny. Nejběžnějšími prostředky podpory procesu hodnocení kvality jsou pokyny pro hodnocení kvality (35%) a k danému účelu pořádané workshopy (20%). Méně často je poskytován mentoring, nástroje pro sebehodnocení, pomoc od zkušeného pracovníka, případové studie, webináře, telefonická a e-mailová podpora a jednodenní konzultace.

Devatenáct zkoumaných standardů kvality uvádí konkrétní nástroje hodnocení, z nichž 63% použilo více než jeden typ hodnocení, aby rozhodlo o udělení značky kvality. Většina standardů kvality (68%) využívá portfolio důkazů pro rozhodování o tom, zda organizace nebo jednotlivec splňuje kritéria značky kvality. 77% značek kvality vyžaduje portfolio důkazů ve spojení s jinými metodami hodnocení.

Délka platnosti značky kvality

Pokud organizace projde kladně hodnocením kvality, získá značku kvality v průměru na tři roky. V závislosti na podmínkách udělení značky kvality mohou být prováděny pravidelné kontroly po celou dobu její platnosti. Například u značky kvality Matrix Standard ve Velké Británii se provádějí průběžné kontroly během 12 a 24 měsíců. Tyto kontroly jsou prováděny na dálku. Organizace vyplní sebereflexní nástroj a zašle jej akreditační agentuře včetně důkazů o tom, jak pracuje na oblastech identifikovaných pro zlepšení v minulém období. Zpráva je diskutována telefonicky mezi vedením organizace a hodnotitelem. Po tomto procesu hodnotitel rozhodne o udělení značky kvality na další období a identifikuje slabá místa poskytování kariérového poradenství vhodná ke zlepšení.

Obsah standardů kvality

Většina hodnocených standardů kvality se zaměřuje na různé aspekty poskytování kariérového poradenství. Aspekty související s praxí, jako je profesionalita, rozvoj poradenských dovedností a etika, jsou obsaženy ve všech standardech, stejně jako požadavky na vedení organizace, proces poskytování kariérového poradenství a marketing. Rovněž je zastoupeno neustálé zlepšování kvality z hlediska hodnocení spokojenosti klientů. Je zajímavé, že etika je jen v jednom standardu označena jako centrální součást profesionality. Je možné, že v ostatních standardech kvality je zahrnuta pod některou jinou položku profesionality.

Závěr

Pojem kvality je pojat jako komplexní koncept. Objevuje se v různých úrovních a oblastech politiky (Hooley a Rice, 2018). Různé národní přístupy jsou formovány jak národním kontextem, tak současnými politickými iniciativami. Při pokusu o shrnutí některých obecných doporučení je vhodné zahrnout úvahy německého partnera NfB, které jsou v souladu s našimi interpretacemi údajů. Pro dosažení standardů kvality jsou uvažována následující doporučení:

 • Definice a rozvoj kvalitativních cílů a kritérií hodnocení kvality vyžaduje společné porozumění dané problematice mezi příslušnými aktéry a zúčastněnými stranami – jedná se o proces vyjednávání.
 • Tvorba (nových) standardů kvality musí být v souladu s existujícími koncepty kvality a kompetencemi, které se vztahují k daným úkonům.
 • V případě existence různých systémů hodnocení je vhodné posouzení jejich
 • Hledání legislativních nebo jiných možností stanovit povinnost získat značku kvality, protože veřejné financování obvykle nezaručuje udržitelný rozvoj kvality.
 • Ukončení projektu nebo programu, ze kterého je financováno kariérové poradenství, má obvykle negativní vliv, zabraňuje udržitelnému rozvoji kvality a profesionality v kariérovém poradenství. Kvalita vyžaduje kontinuitu a bezpečnost k růstu a udržení.
 • Návrat z krátkodobého financování projektů realizující kariérového poradenství k právně zakotvenému systému, v němž kariérové poradenství poskytují veřejné instituce, které mají právní mandát pro kariérové poradenství, se zdá být nezbytný.

Za český preklad súhrnnej správy ďakujeme kolegom a kolegyniam zo Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj. Text súhrnnej správy spolu so zdrojmi si môžete stiahnuť tu. Celá správa je k dispozícii v anglickom jazyku na tejto adrese.

 


Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.