Po takmer troch rokov prípravných prác a pilotného testovania prináša Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v spolupráci s národnými a medzinárodnými partnermi štandard kvality, ktorý prináša spoločné porozumenie základných princípov a cieľov kariérového poradenstva naprieč rôznymi sektormi a možnosť overenia kvality poskytovanej služby a identifikáciu možností jej zlepšenia. Spolu so štandardom kvality boli spustené dve formy certifikačného procesu:

  • Pre individuálnych poradcov a poradkyne (pracujúce samostatne alebo v rámci organizácie)
  • Pre organizácie poskytujúce kariérové poradenstvo
Proces, kritériá kvality a prihláška

Štandard a celý certifikačný proces sme otestovali na viac ako desiatke poradcov a organizácií, ktoré nám pomohli celý proces nastaviť tak, aby bol pre nich prínosný,“ hovorí Pavol Kmeť, predseda Komisie pre rozvoj kvality, ktorá má štandard kvality a proces certifikácie kvality v gescii. „Ide o obrovský úspech celého sektoru kariérového poradenstva, že sme sa dokázali zhodnúť na tom, ako má vyzerať kvalitná služba.

Kariéroví poradcovia a poskytovatelia služby majú konečne možnosť získať značku kvality

Do prípravy štandardu a certifikačného procesu bolo zapojených niekoľko desiatok odborníkov zo Slovenska. Pri jeho vývoji vychádzalo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry z výskumnej štúdie, ktorú na jeho objednávku vypracovali Medzinárodné centrum pre výskum kariérového poradenstva Univerzity v Derby a nórskej Inland univerzity aplikovaných vied. Dnešným dňom je certifikácia otvorená pre všetkých záujemcov zo strany individuálnych poskytovateľov a organizácií. Aké sú hlavné dôvody, prečo by ste sa mali zapojiť?

  • Rozvoj: Certifikačný proces vám umožní identifikovať silné stránky a priestor pre zlepšenie vo vašich službách. Indikátory štandardu kvality vám pomôžu určiť, ktorý zo štyroch stupňov kvality dosahujú rôzne aspekty vašej služby.
  • Nezávislosť: Posúdenie je zabezpečené dvoma nestrannými expertmi, ktorých na základe prísneho výberu vyškolila a poverila k posudzovaniu Komisia pre rozvoj kvality ZKPRK, volená Valným zhromaždením. Posúdenie prebieha pri rešpektovaní zásad mlčanlivosti.
  • Flexibilita: Štandard je zameraný na ciele, prostriedky a výsledky – nie na procesy a smernice. Preto nezáleží na tom, v akom sektore pôsobíte, ale na cieľoch vašej služby, schopnosti dosahovať ich a neustále sa zlepšovať na základe podnetov klientov a partnerov.
  • Komplexnosť: Štandard vám umožní zhodnotiť celkový proces poskytovania služby: od plánovania, poradenského procesu a využívaných nástrojov, zručností a zdrojov, až po monitorovanie výsledkov a neustále zlepšovanie.
  • Mentoring: Zapojenie sa do procesu certifikácie Vám dáva prístup k materiálom, zdrojom a podpore pre ďalší rozvoj vašich zručností, poskytovaných služieb alebo organizácie.
  • Dobrovoľnosť: Štandard nie je vstupnou bránou pre poskytovanie služby, ale spôsobom, ako spropagovať vaše služby. Štandard bol tvorený spoločne komunitou kariérových poradcov a poskytovateľov s cieľom rozvíjať sektor kariérového poradenstva.
  • Viditeľnosť: Získanie certifikátu kvality vám pomôže zviditeľniť vašu službu v očiach verejnosti a partnerov, alebo vo vnútri organizácie (ak ste individuálny poradca). Zároveň budete zaradení do osobitného zoznamu certifikovaných poradcov a poskytovateľov ZKPRK.

Základné informácie o systéme certifikácie kvality. Viac informácií získate po kliknutí na obrázok.

Certifikácia kvality mi ako kariérovej poradkyni veľmi pomohla v mojom profesijnom aj osobnom raste. Posunula a až prekročila som svoje vnútorné osobné hranice učenia sa a získala som nový a komplexnejší pohľad na vlastnú službu, jej ciele a výsledky,” hovorí Janka Balogová, ktorá sa zúčastnila pilotného overovania certifikácie ako individuálna poradkyňa. “Z hľadiska našej organizácie boli veľmi prínosné aj podnety k sieťovaniu, keď nás proces viedol k tomu, aby sme ‘občerstvili’ naše kontakty s partnermi a služby viac zviditeľnili aj vo vnútri organizácie.”

Ide o dôležitý krok pre celý sektor, ukazujeme partnerom, financovateľom, verejným inštitúciám a verejnosti, že kariérové poradenstvo je spoľahlivá a komplexná služba, ktorá vedie k jasným výsledkom. Viac informácií o kritériách a kvalite, ako aj prihlášku pre vstup do certifikačného procesu nájdete na adrese https://rozvojkariery.sk/kvalita/. Zapojte sa už dnes!